4 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27511

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “1/5/2010” ibareleri “1/5/2011” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “1/5/2010” ibareleri “1/5/2011” olarak değiştirilmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 1 – İlanı veya duyurusu bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış olan ihaleler, yazılı olarak duyurulduğu veya ilan edildiği tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

1

3/7/2009

27277

2

10/1/2010

27458