4 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27511

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Anahtar teknik personelde aranacak asgari mesleki deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “1/5/2010” ibareleri “1/5/2011” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “1/5/2010” ibareleri “1/5/2011” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesindeki “5/3/2010” ibaresi “5/3/2011” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin (1) nolu ekinde yer alan standart formlardan “Standart Form-KİK025.3/Y” Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Beyannamesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 1 – İlanı veya duyurusu bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış olan ihaleler, yazılı olarak duyurulduğu veya ilan edildiği tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2009

27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1

3/7/2009

27277

2

8/9/2009

27343

 

Eki için tıklayınız.