4 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27511

YÖNETMELİK

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – (1) Birliklerin faaliyet gösterecekleri iştigal sahaları ve yetki bölgeleri, TİM tarafından hazırlanarak, Müsteşarlığın onayına sunulur.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(4) Üç yıl üst üste yıllık aidat ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır, durum üyeye tebliğ edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki yıllara ait aidat borçları tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “(1) Genel kurul, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.

             (3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ile tevsik etmeleri gerekmektedir.

             (4) Üyeler, genel kurula katılabilmek için, bir önceki takvim yılı itibariyle birliğe olan borçlarını, seçimli genel kurullarda ilk toplantı tarihinden en az onyedi gün, seçimsiz genel kurullarda en az üç gün önce ödemek zorundadır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) TİM genel kurulunda bir sonraki seçimli genel kurul toplantısına kadar birliği temsil edecek, birliğin son iki takvim yılındaki ihracat performansına göre bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilecek sayıdaki delegeyi ve yedeklerini seçmek,

             e) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrasına karar vermek,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Kuruluş, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarına çağrı; yurt çapında yayımlanan tirajı en yüksek yedi gazeteden birinde ilan verilmek, internet sitesinde duyurulmak ve üyelere elektronik posta gönderilmek suretiyle yapılır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde üyelere mektup veya faks ile bildirim yapılabilir. Çağrının toplantı tarihinden en az yirmibeş gün önce gündemle birlikte yapılması gerekir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin; birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Kuruluş, olağan ve olağanüstü genel kurullarının gündeminde bu fıkrada sayılan gündem maddelerinden, genel kurulun toplanma amacını taşıyan ilgili maddeler ile yönetim kurulu tarafından gündeme alınması kararlaştırılan diğer ilave maddeler yer alır.

             a) Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı,

             b) Başkanlık divanının seçilmesi,

             c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

             ç) Giriş, yıllık, nispi ödeme ve ek nispi ödeme miktar ve oranlarının tespit edilmesi,

             d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

             e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

             f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,

             g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

             ğ) Seçimli genel kurullarda yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,

             h) Dilekler.

             (4) Gündeme madde ilavesi, yönetim kurulunca veya genel kurula iştirak eden üyelerin en az üçte biri tarafından divan başkanlığına yazılı olarak verilecek teklif üzerine genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “b) Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzam yetkisini haiz temsilcilerin, seçimli genel kurullarda ilk toplantı tarihinden en az onyedi, seçimsiz genel kurullarda en az üç gün önce genel sekreterliğe bildirilip bildirilmediğini,”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Genel kurul toplantıları, genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Seçimli genel kurullarda bu hesaba, seçim sandık kurulunda yer alacak asil ve yedek üyeler de dahil edilir. Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, birliğin iştigal konusuna giren maddelerden, son iki takvim yılı itibariyle toplam ihracatı; tarım sektörlerinde 250.000. – ABD dolarından, sanayi ve madencilik sektörlerinde 1.000.000. – ABD dolarından az olmamak kaydıyla, ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının ortalamasının en az onbinde biri oranında, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kapsamda ihracat yapan üyeler arasından seçilir. İştigal sahasında sektör ayrımı ve tanımı yapılmayan birliklerde onbinde bir oranı aranmaz; son iki takvim yılı itibarıyla ihracat toplamı için bu fıkrada belirtilen alt limit 250.000 ABD doları olarak uygulanır. Bu fıkrada belirtilen miktar ve oranları Bakanlık, birliklerin sektörel ve bölgesel yapılanmaları ve genel ihracat performanslarını dikkate almak suretiyle, TİM’in görüşü alınarak, iki katına kadar arttırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(ğ) Müsteşarlığın olumlu görüşünü almak kaydıyla, genel sekreter ve yardımcılarını atamak,”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Birlik, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından temsil edilir. Birliğin temsili için, Yönetim Kurulunun belirleyeceği sınırlar dahilinde Genel Sekretere de yetki verilebilir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve endüstri mühendisliği bölümleri ile bunların muadili bölümlerden mezun veya dört yıllık fakülte mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak veya birliklerin çalışma konusuna giren mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “ç) Kendi üyeleri arasından TİM Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(f) Müsteşarlığın olumlu görüşünü almak kaydıyla, genel sekreter ve yardımcılarını atamak,”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve endüstri mühendisliği bölümleri ile bunların muadili bölümlerden mezun veya dört yıllık fakülte mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak veya birliklerin çalışma konusuna giren mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası, onikinci fıkrası ile yirmiikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, seçimler için belirlenen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime verilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır.

             (12) Oy verme işlemi, daha önce ilan edilmiş olan saatte sona erdirilir. Ancak, hazirun cetvelinde genel kurula iştirak ettiğine dair imzası bulunan tüm üyelerin oylarını kullandığının tespiti halinde oy verme işlemi, daha önce ilan edilen saatten önce hakim tarafından bitirilebilir. Seçim sonunda sandık, seçim sandık kurulu üyeleri tarafından oy verme yerinde bulunanların gözü önünde açılır ve çıkan zarflar sayılarak tutanağa yazılır.

             e) Asil ve yedek üye adaylarının; tüzel kişiler için unvanı, gerçek kişiler için ad ve soyadı ile organlara asil ve yedek üye olarak seçilen gerçek kişi üyelerin adları soyadları ve oy sayıları, tüzel kişi üyelerin unvanları ve oy sayıları,”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

             “(2) Birlikler, başka birliklerin üyelerinin de ihracatla ilgili işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

             (a) Yapılan işlemin, ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası içinde olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin %40’ı işlemi yapan birlikçe alınır, %60’ı ise ihracatçının üyesi olduğu birliğe takip eden ayın 10’una kadar gönderilir.

             (b) Yapılan işlemin ihracatçının üyesi olduğu birliğin iştigal sahası dışında olması halinde, tahsil edilen nispi ödemenin %40’ı işlemi yapan birlikçe alınır, %60’ı ise ihracatçının Ticaret Sicilinde kayıtlı merkez adresinin bulunduğu ilgili sektör/sektörlerdeki en yakın birlik/birliklere takip eden ayın 10’una kadar gönderilir.”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(12) Yedek akçe, hesap yılı sonunda, bir sonraki yıl için ödenecek yasal katılımlar ayrıldıktan sonra ortaya çıkan gelir fazlasından oluşur. Birlik yönetim kurulunca yedek akçeden yapılacak her türlü harcama talepleri, TİM yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek Müsteşarlık tarafından sonuçlandırılır. TİM yönetim kurulunca yedek akçeden yapılacak her türlü harcama talepleri ise doğrudan Müsteşarlık tarafından sonuçlandırılır.”

             MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27388