27 Şubat 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27506

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÜRETİM

ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

             “Ek şeffaf ambalaj: Perakende satışa sunulan tütün mamullerinin birim paket ve grupmanlarının üzerinde yer alan, tüm etiketleme bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen şeffaf dış ambalajı,”

             “Grupman: Ek şeffaf ambalaj dışında, içerisine aynı marka ve çeşit bazında birden fazla tütün mamulü birim paketi konularak perakende satışa sunulan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,”

             “Paket: Tütün mamullerinin perakende satışında kullanılan ve ek şeffaf ambalaj dışında kalan herhangi bir malzemeden yapılmış birim ambalajı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin; üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “Genel uyarılar tütün mamulü birim paketinin en çok görülebilen geniş dış arka yüzeyine uygulanır. Birleşik uyarılar ise aynı tütün mamulü birim paketinin en çok görülebilen geniş dış ön yüzeyine, yüzeyin üst seviyesinden kapak açım ya da bandrol bitim noktasından başlamak üzere uygulanır. Üretici veya ithalatçı firma tarafından, genel uyarılar ile birleşik uyarıların kullanım sırası ve süresi dönüşümlü olarak her bir marka için belirlenerek Kuruma bildirilir. Kurum gerekli gördüğü takdirde kullanım sırasını ve süresini değiştirebilir. Bu uyarılar, ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere perakende satışa sunulan her birim paketin yüzeyi üzerine yazılır. Kurum, bu uyarıların uygulanacağı yüzeyler ile uyarıların bu yüzeylerdeki konumunu belirleyebilir.”

             “Bu maddenin ikinci fıkrasına göre uygulanacak genel uyarı ile dördüncü fıkrasında belirtilen dumansız tütün mamulleri için uyarı, basılı olduğu birim tütün mamulü paketinin geniş dış yüzeyinin yüzde otuzunu (%30’unu) kaplamalıdır. İkinci fıkra gereğince basılacak birleşik uyarı ise aynı tütün mamulünün diğer geniş dış yüzeyinin siyah sınır çizgileri ile birlikte yüzde altmışbeşini (%65’ini) kaplamalıdır. İkiden fazla geniş dış yüzeyi bulunan veya ikiden fazla görünebilir geniş yüzeye sahip kılınabilecek ya da farklı açılımlarla görünebilir geniş yüzeyin alanı genişletilebilecek şekilde üretilerek piyasaya arz edilecek olan birim paketlerin her bir görünebilir geniş yüzeyinde ve genişletilebilecek olması halinde, genişletilmesi ile oluşacak alan üzerinden hesaplanarak aynı şekilde uygulanması zorunludur.”

             “Bu maddeye göre tütün mamulleri birim paketleri üzerinde yer verilecek birleşik uyarılar;

             a) Kurum internet sitesinde ilan edilir ve elektronik ortamda Kurum tarafından sağlanır.

             b) İçerdiği metinsel ve/veya görsel bileşenlere hiçbir şekilde müdahale etmeyecek biçimde genişliği 3 mm’den az ve 4 mm’den daha büyük olmayacak siyah sınır çizgisi ile çerçevelenir.

             c) Yer aldığı yüzeyin üst kenarına paralel olacak şekilde ve yer aldığı yüzeyde bulunan diğer bilgiler ile aynı yönde konumlandırılır.

             ç) Sabit ve silinemez olarak basılmalıdır. Ancak, sigara dışındaki tütün mamullerinde sökülemez nitelikte olması şartıyla yapıştırılmak suretiyle uygulanabilir.

             d) Yer aldığı yüzeyde paketin açılması ile zarar görmeyecek şekilde yerleştirilir. Metinsel ve/veya görsel bileşenlerinin görünürlüğü bandrol, pul, fiyat etiketleri ve diğer unsurlarca engellenemez.

             e) İçerdikleri metinsel ve/veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilmeden uygulanır. Ancak; paket ebatlarının gerektirdiği durumlarda, birleşik uyarının unsurlarından olan ek uyarı metni, ek uyarı metnine karşılık gelen metin, fotoğraf, çizim veya resimlerin sağına ya da altına başvuruların değerlendirilmesi sırasında Kurum kararıyla taşınabilir.”

             “Birleşik uyarılarda yer alacak metinler;

             a) Türkçe olarak yazılmalıdır.

             b) Helvetica yazı tipiyle basılı olmalıdır.

             c) İlk harfi hariç küçük harf ile yazılmalıdır. Satır aralıklarının büyüklüğü kullanılacak font büyüklüğü ile aynı olmalıdır.

             ç) Kendilerine ayrılan bölümde sola dayalı olarak yer almalıdır.

             d) Metinlerde yer alan kelimeler bölünmeden yazılmalıdır.”

             “Birleşik uyarıların basımı için asgari gereklilik “dört renk / Mavi-Kırmızı-Sarı-Siyah (CMYK) / her 2.54 cm için 133 satır baskı (133 LPI)” dır

             “En çok görülebilen geniş dış ön yüzey; önden açılan sert paketlerde paketin açıldığı yüzeyi, diğer sert paketler ile yumuşak paketlerde ise en çok görülebilen yüzeylerden herhangi birini ifade eder.”

             “Firmalar üretim ve ithalat programlarını, birleşik uyarılardan her birinin dönem içerisinde %5 ile %9 oranları arasında ve mamullerin her bir çeşidinde ayrı ayrı görünmesini sağlayacak şekilde planlamalı ve uygulamalıdır.”

             “Bu Yönetmelikte tütün mamulleri birim paketleri için belirlenen usul ve esaslar grupmanlar için de geçerlidir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan birleşik uyarılar yerine Ek-1 de tanımlanan ek uyarıların; tütün mamulü birim paketinin en çok görülebilen geniş dış arka yüzeyinde yüzeyin yüzde kırkından (%40’ından) az olmamak üzere, genel uyarıların; aynı tütün mamulü birim paketinin en çok görülebilen geniş dış ön yüzeyinde yüzeyin yüzde otuzundan (%30’undan) az olmamak üzere, 1/5/2010 tarihine kadar uygulanmasına devam olunur. Talep edilmesi halinde Kurum, 1/5/2010 tarihinden önce tütün mamulü birim paketi üzerinde birleşik uyarılara geçilmesine izin verebilir.  1/5/2010 tarihinden önce üretilen, birim paket ve grupman ambalajlarında birleşik uyarılar bulunmayan tütün mamulleri en geç 30/6/2010 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve 31/12/2010 tarihine kadar da piyasada bulunabilir.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.