24 Şubat 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27503

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(2) EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan (*) işaretli faaliyet ve tesisler, çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan entegre tesislerin tümü birlikte değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde EK-1 ve EK-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Bakanlık tarafından değerlendirilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.”

             “(3) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – (1) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

             (2) e-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

             (3) Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili mercie gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

             (4) Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi veya Çevre izin veya Çevre İzin ve Lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

             (5) Geçici faaliyet belgesinin süresi dolan, geçici faaliyet belgesi iptal edilen ve/veya faaliyeti durdurulan işletmeler; EK-1 listesinde yer alıyor ise Bakanlık tarafından işletmenin bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, EK-2 listesinde yer alıyor ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Bakanlığa bildirilir.

             (6) Geçici faaliyet belgesi verilmesi, çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi aşamalarında yetkili merci tarafından işletmenin kurumsal elektronik posta adresine yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir. Bildirimler işletmenin çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da hizmet satın alınması durumunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarına da gönderilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) İşletmelere EK-4 ve EK-6’da yer alan çevre izin veya EK-5 ve EK-7’de yer alan çevre izin ve lisans belgelerinden biri ve ekleri düzenlenir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – (1) İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

             (2) İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili mercie 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler.

             (3) Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili mercie bildirimde bulunurlar.

             (4) Aşağıdaki durumlarda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır:

             a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,

             b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,

             c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

             ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması,

             d) İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.

             (5) İşletmenin toplam üretim kapasite ve/veya yakma/anma ısıl gücü artışının 1/3 oranından az olması halleri de dâhil, işletmede yapılan ve dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan diğer değişikliklerde ise çevre izin ve/veya lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı,  izni veren yetkili merci tarafından ayrıca değerlendirilerek karara bağlanır.

             (6) İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır.

             (7) Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları kapsamında çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılan ve yapılan değerlendirilme sonucunda durumu uygun bulunan işletmelere yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilir.

              (8) İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili mercie bildirilir. İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir.

             (9) Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.

             (10) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

             MADDE 13 – (1) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de çevre izin veya çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerekir. Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını ister.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

             “Yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlar

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

             (2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon iznine ilişkin muafiyetler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında muafiyet ile ilgili belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3A, EK-3B, EK-3C, EK-4, EK-5, EK-6 ve EK-7 eklenmiştir.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK

 

“EK-1

 

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

 

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.

        1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

1.2  Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler. *

       1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

      1.2.2  Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

      1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.

      1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 50 MW veya üzerinde olan yakma tesisleri.

1.3  Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzeri kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).

1.4 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzerinde olan jeneratör ve iş makineleri tahrikinde kullanılan gaz türbinleri (Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç).

1.5 Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve işlenmesiyle ilgili tesisler.*

1.6 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler.*

1.7 Kömür, odun, turba, koyu katran ve benzeri maddelerin gazlaştırma ve sıvılaştırma işlemlerinin yapıldığı tesisler (Odun kömürü üretimi hariç).*

1.8 Kok fırınları.

1.9 Ham petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri.

     1.9.1 500 ton/gün ve üzeri ham petrol üretim faaliyetleri.

     1.9.2 500.000 m3 /gün ve üzeri kapasiteli doğalgaz üretim faaliyetleri.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri.

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve  günlük sönmemiş kireç üretim kapasitesi 250 ton ve üzeri olan dolomit,  kireçtaşı veya magnezit  pişirme tesisleri.

2.3 Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri.*

2.4 20 ton/gün ve üzerinde eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri(Haberleşme ve medikal alanında kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).

2.5 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve üzerinde olan özellikle seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.            

3. Metal Endüstrisi

3.1 Sülfür cevheri dahil metal cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında ısıtılması), ergiten ve sinterleyen  (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisler.

3.2 Cevherden demir ve çelik üreten tesisler.

3.3 Kapasitesi 100 ton/ gün ve üzerindeki, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.4 Kapasitesi 500 ton/ gün ve üzerindeki ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil) .

3.5 Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler .

3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metal ergitme tesisleri (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).       

3.7 Kapasitesi 20 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin rafine edildiği tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç). *   

3.8 Sıcak Haddeleme Tesisleri .

      3.8.1 Kapasitesi 5.000 ton/gün ve üzerindeki demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

      3.8.2 Kapasitesi 150 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.9   Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.

3.10 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve üzerinde olan demir dışı metallerin döküldüğü dökümhaneler.

Aşağıdakiler hariçtir:

-Sanatla ilgili parçaların döküldüğü dökümhaneler.

-Metallerin hareketli potalarda ergitildiği dökümhaneler.

-Madde 3.6 ve Madde 3.7’de belirtilen düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımlarından çekme takımlarının üretildiği dökümhaneler.

3.11 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.*

3.12 İşleme tanklarının hacminin 30 m³ ve  üzerinde olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.*

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.

     4.1.1 Üretim kapasitesi toplam 200 ton/gün ve daha fazla olan asitler( kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler vb), bazlar (amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit vb) veya tuzlar (amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat vb) gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.*

     4.1.2 Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt ve bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt di oksit, karbonil klorür gibi inorganik gazlarin üretildiği tesisler. *

     4.1.3 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).

     4.1.4 Kapasitesi 100 ton/gün  ve daha büyük olan basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.

     4.1.5 Kapasitesi 100 ton/gün  ve daha büyük olan toz deterjan üreten tesisler. *

     4.1.6 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.

4.2  Toplam 100 ton/gün veya daha fazla organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde olarak kullanıldığı tesisler.

4.3  Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyon ve rafinasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği  tesisler.

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiği ve cila kullanım kapasitesinin 250 kg/saat ve üzerinde olduğu tesisler).*

5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.*

     5.2.1 Boya ve Cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 500 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.

     5.2.2 Boya ve Cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 250 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.

5.3  200 adet/ay  ve üzerinde motorlu aracın boyandığı ve verniklendiği tesisler. *

5.4  2.000 adet/ay ve üzerinde beyaz eşya boyamasının yapıldığı tesisler.*

5.5. Ahşap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat ve  üzerinde organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.* 

6. Ağaç ve Kağıt Endüstrisi

6.1 Keresteden ya da diğer lifli malzemelerden selüloz ve/veya kağıt hamuru üretim tesisleri.

6.2 Ürettiği selülozdan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler.

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Şeker Fabrikaları.*

7.2 30 m3/gün ve üstü atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.*

8. Atık Yönetimi

8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Bu maddeye Çevre izninde gürültü konusunda getirilen muafiyet atik pil ve akümülatör  ve ömrünü tamalamiş lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). *

8.2 Hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri (Hurda parçalama tesisleri dahil).*

8.3 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri.

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması     

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.*

9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 m3 veya daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar  için toplam depolama tank kapasitesi 10.000 m3 ve daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçeklestirildiği tesisler.

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.*

9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 40.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar  için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.*

10. Diğer Tesisler

10.1 Sondajlar(Toprağın stabilitesinin araştırılması için yapılan sondajlar ve gözlem kuyuları hariçtir).*

10.1.1 Jeotermal sondaj.

10.1.2 Su sağlama için sondaj.

10.2 Limanlar (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları ve yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları hariç).

10.3 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB)  Ek-1’inde yer alan maddeleri üreten, kullanan, depolayan diğer tesisler.*

10.4 Nüfusu 100.000 kişi ve üzeri olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.*

 

EK-2

 

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

 

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.

        1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.2  Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler.*

       1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

      1.2.2  Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam  yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

      1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti vb) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 500 kW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.

      1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 50 MW’tan küçük  olan tesisler.

1.3  Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).

1.4 Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan jeneratör ve iş makinaları tahrikinde kullanılan gaz türbinleri. Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç.

1.5  Kapasitesi 1 ton/saat veya daha büyük olan kömür öğütme ve kurutma tesisleri.

1.6  10 ton/gün ve üzeri kapasitede linyit veya taş kömürü briketleme tesisleri.

1.7 Katı yakıtlardan jeneratör ve su gazı üretim tesisleri.*

1.8 Ham petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri.

      1.8.1  50 ton/gün ve üzeri, 500 ton/günden küçük  kapasiteli ham petrol üretim faaliyetleri.

      1.8.2  5.000 m3 /gün ve üzeri, 500.000 m3 /günden küçük  kapasiteli doğalgaz üretim faaliyetleri.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Klinkerden çimento üreten ve /veya paketleyen tesisler.           

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan  ve günlük sönmemiş kireç üretim kapasitesi 250 ton’dan az olan  dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri .

2.3 Petrol koku dışındaki yakıtlar ve/veya atıkların ek yakıt olarak kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars veya şamot pişirme tesisleri.

2.4 Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri.

2.5 Alçı,  kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras veya kromit öğütme tesisleri.

2.6 Perlit, şist veya kil patlatma tesisleri.

2.7 20 ton/gün’ün altında eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri. (Haberleşme ve medikal alanda kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).

2.8 Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler.*

2.9 Üretim kapasitesi 100 ton/gün’ün altında olan özellikle seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.

2.10 Üretim kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan özellikle ateş tuğlası, çatı kiremitleri, tuğla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.

2.11 Ergitme kapasitesi 10 ton/gün ve üzeri olan mineral elyaf dahil mineral madde ergitme tesisleri.

2.12 Yapay mineral elyafın üretildiği tesisler.

2.13 Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler.

2.14 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil. (Kuruldukları yerde bir yıldan az kalacak tesisler hariçtir).

2.15 Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.

2.16 Kuruldukları yerde bir yıldan fazla kalacak olan yol malzemesi hazırlayan asfalt plent tesisleriyle

( katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler.*

2.17 Patlayıcı veya alev püskürtücü kullanılan taş ocakları.

2.18 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin çıkartıldığı ocaklar.

2.19 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin ve cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler.

2.20 Kapasitesi 20.000 m3/yıl ve üzerinde olan mermer üretim veya işleme tesisleri.

2.21 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri.

2.22 Metalik ve/veya metalik olmayan yeraltı madenciliği.*

2.23 Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması.*

2.24 Tuz işletmeleri.*

3. Metal Endüstrisi

3.1 Kapasitesi 15 ton/ gün ve daha büyük, 100 ton/gün’den küçük cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.2 Kapasitesi 50 ton/gün ve daha büyük, 500 ton/gün’den küçük ham demir üretim tesisi (Kupol Ocakları dahil).

3.3  Kapasitesi 2.000 ton/günden az olan hurda demir çelikten çelik üreten tesisler.

3.4 5 ton ve üzeri şarj kapasiteli demir veya çelik ergitme ünitesine sahip  tesisler.                                                              

3.5 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün’den küçük demir dışı metal ergitme tesisleri (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).   

3.6 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 20 ton/gün’den küçük demir dışı metallerin rafine edildiği tesisler. (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç). *   

3.7 Özellikle ingotların, kütüklerin, çubukların, sacların ve benzeri olmak üzere, alevle kabuk soymanın gerçekleştirildiği çelik yüzeyleri işleme tesisleri. 

3.8 Sıcak Haddeleme Tesisleri.

      3.8.1 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 5000 ton/gün’den küçük olan  demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

      3.8.2 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 150 ton/gün’den küçük olan  demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

      3.8.3  Haddeleme işlemi yapılmayan ve anma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük olan metallerin ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar (tav fırınları ve benzeri).

3.9 Soğuk Haddeleme Tesisleri .

       3.9.1 Kapasitesi 10 ton/gün ve daha büyük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.

       3.9.2 Kapasitesi 5 ton/gün ve daha büyük olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.10 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’ün altında olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.

3.11 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha büyük 50 ton/gün’den küçük olan demir dışı metallerin döküldüğü dökümhaneler ile toplam tutma kuvveti 2 mega-Newton ve üzerinde olan bir veya daha fazla basınçlı dökme makinelerinden oluşan tesisler.

Aşağıdakiler hariçtir:

-Sanatla ilgili parçaların döküldüğü dökümhaneler.

-Metallerin hareketli potalarda ergitildiği dökümhaneler.

-Madde 3.5 ve Madde 3.6’da belirtilen düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımlarından çekme takımlarının üretildiği dökümhaneler.

3.12  5.000 adet/gün’den  az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.*

3.13  İşleme tanklarının hacminin 30 m³’den az olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.*

3.14  Batarya ve pil vb üreten tesisler.*

3.15 Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandığı tesisler.(Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir).*

3.16  Metallerin asit veya baz ile işlem gördüğü tesisler.*

3.17  Her tokmağı 50 kJ veya  üzerinde enerji ile çalışan ve  ısıl gücü 2 MW ve daha fazla olan tokmaklı (şahmerdanlı)  tesislerde sıcak metallerin şekillendirildiği tesisler. (Metal levhaların soğuk olarak preslendiği tesisler hariç).

3.18  10 ton ve daha fazla bulon, çivi, perçin, somun ve benzeri makine parçalarıyla, bilye, iğne ve benzeri standart metal parçaların birlikte otomatlarda basınçla biçimlendirildiği tesisler.

3.19  Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler.

3.20    Aşağıdaki makinelerin üretildiği veya tamirinin yapıldığı tesisler.*

       3.20.1  Kazanlar.

3.20.2 Günde en az bir adet ve toplam hacmi 30 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmış  depo, tank ve benzeri  üreten tesisler.

3.20.3  Günde en az bir adet ve taban alanı 7 m2 veya üzerinde olan konteyner üreten tesisler.

3.21 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz veya kaynaklı boru üreten tesisler.*

3.22 20 m ve daha uzun boylarda metal gemi iskeleti veya gemi bölümleri imal edilen tesisler.*

3.23 Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir).*

3.24 Metal tozları veya pastaları üreten tesisler.*                  

3.25 Motorlu taşıt üretimi ve montajı ve motorlu taşıtların motorlarının üretimi.*

3.26 Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri.*

3.27 Uçak yapım ve bakım tesisleri.*

3.28 Demiryolu ekipmanı üretimi.*

3.29 Patlayıcılar ile baskı yapılması.*

3.30 Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler.*

3.31 Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri.*

3.32 Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve yedek parça üretimi.*

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.*

    4.1.1 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan asitler( kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit,  sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler vb), bazlar (amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit vb) veya tuzlar (amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat vb) gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.

    4.1.2 Islak metot veya elektrik enerjisi kullanılarak metaller veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.

    4.1.3 Korindon, ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddelerin  üretildiği tesisler.

    4.1.4 Halojenler veya halojen ürünleri üreten tesisler (organik halojenli bileşikleri üreten tesisler hariç).

    4.1.5 Basınç altında çözülen asetilenin üretildiği tesisler.

    4.1.6 Üretim kapasitesi toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.

    4.1.7 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.

    4.1.8 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler.

    4.1.9 Temel plastik maddelerin (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar) üretildiği tesisler.

    4.1.10 Sentetik kauçuk üreten tesisler.

    4.1.11 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler.

    4.1.12 Selüloz nitrat üretim tesisleri.

    4.1.13 Sentetik reçine üreten tesisler.

    4.1.14 Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak  vulkanize lastik üreten tesisler.( Saatte 50 kg’dan az kauçuk işlenen tesisler veya yalnız vulkanize kauçuk kullanılan tesisler hariçtir).

    4.1.15 Hammadde olarak 3 ton/gün ve üzeri lastik kullanan veya lastik  rejenere eden tesisler.

    4.1.16 Katran boyaları veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler.

    4.1.17 Kapasitesi 1 ton ve daha büyük, 100 ton’dan küçük toz deterjan veya 1 ton ve daha büyük sıvı jel ve benzeri deterjan üreten tesisler.

    4.1.18 Kapasitesi 2 ton/gün  ve daha büyük olan sabun üreten tesisler.

4.2 Toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri)  hammadde olarak kullanıldığı tesisler.*

4.3 Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin üretimi ve bitki koruma ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.*

4.4 Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir).*

4.5 Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler.*

4.6 Kurum  ve karbon siyahı üreten tesisler.*

4.7 Karbon üreten tesisler veya yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullanıcıları veya aygıt parçaları v.b. için elektro grafit üreten tesisler.*

4.8 Kapasitesi 25 kg/saat veya üzerindeki doğal ve/veya  sentetik reçinelerin ergitildiği tesisler.*

4.9 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan boya, pigment, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (EK-1’de bulunmayan faaliyetler).*

4.10 Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi.*

4.11 Selüloit üretim tesisleri.*                             

4.12 Azot içeriği %12,6’ya kadar olan nitroselüloz kullanılarak vernik ve baskı boyası için katkı maddesi üreten tesisler.*

4.13 Sülfat terebentin yağı veya tall-yağının temizlenmesi ve işlenmesi için kullanılan tesisler.*

4.14 Yapıları koruma, temizleme, ahşap koruma veya yapıştırma maddelerinin üretildiği üretim kapasitesi 1 ton/gün veya daha fazla olan tesisler (Sadece suyun çözüm maddesi olarak kullandığı ve 4.1’de verilen tesisler hariç).*

4.15 Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullanılarak ahşap koruma maddeleri üreten tesisler (4.1.’de verilen tesisler hariç).*

4.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları.*

4.17 Alkalik maddeler, klor ve klor bileşiklerinin kullanıldığı iplik veya kumaş ağartma tesisleri.*

4.18 Biyodizel üretim tesisleri (1 ton/gün ve üzeri kapasiteli metanol ve benzeri organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanıldığı tesisler).*

4.19 Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1 ve Ek-2’de tanımlanmayan  faaliyetler için).*

4.20 Zifir üretim tesisleri.*

4.21 Doğal asfaltın ergitildiği veya damıtıldığı tesisler.*

4.22 Zift buharlaştırma tesisleri.*

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (Cilaların organik çözücü madde içerdiği ve cila kullanım kapasitesinin 25 kg/saat ve daha büyük, 250 kg/saat’den küçük olduğu  tesisler).*

5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.*

     5.2.1 Boya ve cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 50 kg/saat ve üzerinde, 500 kg/saat altında  kullanan tesisler.

     5.2.2 Boya ve cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 25 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saat’den az kullanılan tesisler.

5.3 Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin kimyasal tabaka, plastik maddeler veya lastik ile kaplandığı, emprenye edildiği, doyurulduğu ve arkasından kurutulduğu tesisler.*

     5.3.1 Sentetik reçine kullanımı 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.

     5.3.2 Plastik madde kulanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler

     5.3.3 Organik çözücü kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.

5.4  30 adet/ay ve daha fazla, 200 adet/ay’dan  az motorlu aracın boyandığı ve verniklendiği tesisler.*

5.5  2000 adet/ay’dan az beyaz eşya boyamasının yapıldığı tesisler.*

5.6  Ahşap veya metal yüzeylerin 10 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saatten az organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.*

5.7  Madde ve araç gereçlerin katran, katran yağı veya sıcak bitümle kaplandığında doyurulduğu tesisler (kabloların sıcak bitümle doyurulduğu ve kaplandığı tesisler hariç).*

5.8  Tellerin fenol veya kresol reçinesi veya diğer organik madde kullanılarak izole edildiği tesisler.*

5.9  Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan; tesislerle plastik maddeler, yumuşatıcılar okside ve beziryağı ve diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler.*

5.10 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler.*

5.11 Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenol formaldehit plastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (Ana girdi maddeleri 10 kg/saat veya üzerinde olan tesisler dahildir).*

 5.12 Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üretilen tesisler.*

 5.13 Organik bağlayıcı maddeler veya çözücüler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler.*

 5.14  Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (Ana girdi maddelerinin  1000 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler hariçtir).*

6. Ağaç ve Kağıt Endüstrisi

6.1 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler

6.2 Hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak 50 m3/ay ve daha fazla kapasitede sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler.

6.3 Ağaç işleme tesisleri ve/ veya  tahrik gücü 100 kW veya üzerinde olan kereste üretim (hızar fabrikaları) tesisleri .

6.4 Üretim kapasitesi 300 m3/ay ve üzerinde olan, hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak mobilya ve parke vb yer döşemesi üreten fabrikalar.*

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Bitkisel ve hayvansal  hammadde üretimine yönelik her türlü işlem ve prosesler.*

Aşağıdaki tesisler kapsam dışındadır:

Restorant, kantin, hastane ve benzeri tesislerin mutfakları.

- Haftalık 8000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar.

- Haftalık et ve balık tütsüleme kapasitesi 1000 kg’ın altında olan tütsüleme tesisleri.

Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına   Dair meri mevzuatta belirtilen değerlerin altında kapasitesi olan bağırsak ve işkembe temizleme tesisleri.

-  Günlük kapasitesi 100 tonun altında olan tahıl ve gıda öğütme tesisleri.

             - Kapasite raporuna göre, günlük 1 tonun altında kahve veya 10 tonun altında kahveyle ikame

                edilebilen ürünler, tahıl, kakao veya fındık ve benzeri kavurma veya öğütme tesisleri.

7.2 10.000 litre/gün ve üzeri kapasiteli süt veya süt ürünleri işleme tesisleri.*

7.3 Bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiği tesisler.*

7.4 Fermantasyon ile içki imalinde kullanılan 1000 m3/yıl ve üzerindeki suma üretim veya  1000 m3/yıl ve üzerindeki malt tesisleri.*

7.5 1000 m3/yıl ve daha fazla alkollü içecek üreten yerler.*

7.6 5000 m3/yıl ve daha fazla alkolsüz içecek üreten yerler.*

7.7 Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme/çikolata ve şurup üretim tesisleri.*

7.8 Hayvansal yağların ergitildiği tesisler (Özel kesim tesislerinde kazanılarak işlenilen, haftalık işleme kapasitesi 200 kg ve üzerinde olan tesisler).*

7.9 Hayvan organları veya hayvansal ürünlerin, hayvansal atıkların toplandığı, ortadan kaldırıldığı tesislere gönderilmek üzere depolandığı tesisler ve hayvan cesetlerinin yakılarak ortadan kaldırıldığı tesisler.*

7.10 Kemik, kıl, yün, boynuz, tırnak ve kan gibi kesim artıklarından yem, gübre veya teknik yağların üretildiği tesisler (Rendering tesisleri ve benzeri).*

7.11 Hayvan kesim artıklarından jelatin veya tutkal üretim tesisleri.*

7.12 Yünün dışında, işlenmiş hayvan derisi veya kılı depolama ve işleme tesisleri. (Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına   Dair meri mevzuatta belirtilmeyen ve işletmenin kendi ihtiyacı için kazandığı hayvansal kıllar hariç).*

7.13 İşlenmemiş kemiklerin depolandığı tesisler. *

Aşağıdakiler hariçtir:

-Haftalık üretim kapasitesi 4000 kg’ın altında olan kasaplar.

-Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına

      Dair meri mevzuatta söz konusu edilmeyen tesisler.

7.14 . Tabaklanmamış hayvan derilerinin kurutulduğu, tuzlandığı ve/veya depolandığı tesisler.*

  Aşağıdakiler kapsam dışındadır;

  -Lokantalar, kantinler, hastaneler vb işletmeler.

      -Haftalık 8000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar.

7.15  Nihai ürün kapasitesi 12 ton/gün ve daha fazla olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamülleri işleme tesisleri. *

7.16 Hayvan dışkısı kurutma tesisleri.*

7.17 Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri.*

7.18 Balık yağı fabrikaları.*

7.19 30 m3/gün altı atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.*

7.20 Çay fabrikaları.*

7.21 Maya üretim tesisleri. *

7.22 Hayvansal ve/veya bitkisel maddelerden asitler kullanarak baharat üreten tesisler.*

7.23 Süt tozu üretim tesisleri.*

7.24 Nişasta üretimi veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler.*

7.25 Hayvan yemi kurutma tesisleri.*

7.26 Hayvan dışkısı  kurutma tesisleri.*

7.27 Besinlerin (patates, sebze, et, balık ve benzeri) ısıl yöntemle işlendiği tesisler.*

Aşağıdakiler hariçtir:

-Hazır yemek fabrikaları, lokantalar, kantinler, hastaneler ve benzeri kuruluşlar.

-Haftada 8000 kg’dan az et işleyen kasaplar.

-Yıkanma, ayıklama, kesme ve benzeri fiziksel işlemlerin yapıldığı tesisler.

7.28 Bitkisel yağ üreten tesisler (Eleme ve tozdan arındırma, kırma, ezme, ısıtma, pres veya santifüj ve benzeri işlemlerin tümünü veya birkaçını yaparak ham yağ üreten bitkisel yağ üretim tesisleri hariçtir).* 

   7.28.1 Solvent kullanarak yağ ekstresi yapan ham ve/veya rafine yağ üretimi tesisleri.

   7.28.2 Rafine yağ üretim tesisleri.

   7.28.3 Ham yağ ve rafine yağ üretimi yapan entegre tesisler.

   7.28.4 Bitkisel ham maddeden katı yağ üretimi yapan tesisler.

7.29 Hayvansal yağ üreten tesisler.*

7.30 Büyükbaş, küçükbaş hayvanların veya kümes hayvanlarının yetiştirildiği kapasiteleri aşağıda belirtilen, ahırlar (hayvan barınakları) veya tavuk çiftlikleri (kümesler).*

     7.30.1  500 ve daha fazla büyük baş hayvan (devekuşu dahil) kapasiteli tesisler.

     7.30.2  1.000 ve daha fazla küçük baş hayvan kapasiteli tesisler.

     7.30.3  20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri  kümes hayvanları kapasiteli tesisler.

7.31. Kapasitesi aşağıdaki sayıdan fazla olan toplu domuz yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisler.*

     7.31.1  Kapasitesi 750 üzeri anaç domuz tesisleri.

     7.31.2  2.000 ve üzeri kapasiteye sahip domuz tesisleri.

7.32 Balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri.*

7.33 Mezbahaneler.*

     7.33.1  Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair meri mevzuatda belirtilen 1. 2. sınıf kırmızı et mezbahanelerinde büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler.

    7.33.2 Kanatlı kesimhane veya kombinalarında 5.000 adet/gün ve üzerinde kesim yapılan tesisler.

8. Atık Yönetimi

    8.1 Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri.*

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması     

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.*

  9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 200 m3 ve daha fazla, 2000 m3’ten az olan  tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

  9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama tank kapasitesi 1000 m3 ve daha fazla, 10.000 m3 ten az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

    9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha büyük, 200 ton/gün'den az  olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği  tesisler.

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.*

  9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla, 40.000 ton’dan az olan tesisler.

    9.2.2 Benzin, nafta,  motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla, 30.000 ton’dan az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).

    9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar,aminler, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2.000 ton’dan az olan  tesisler.

9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla,  30.000 ton’dan az olan tesisler.*

9.4 Akrilonitril  için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2000 ton’dan az olan tesisler.*

9.5 Klor için toplam depolama tank kapasitesi 10 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.6 Kükürtdioksit için toplam depolama tank kapasitesi 20 ve daha fazla olan tesisler.*

9.7 Sıvı oksijen için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.8 Amonyumnitrat için toplam depolama tank kapasitesi  500 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.9 Sodyumklorat için toplam depolama tank kapasitesi  25 ton ve daha fazla olan tesisler.*

9.10 Bitki koruma maddeleri veya haşereye karşı korunma maddeleri için toplam depolama tank kapasitesi  5 ton ve daha fazla  olan  tesisler.*

9.11 200 ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin, damperli araçlar veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama, eleme ve paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir).

10.Diğer Tesisler

10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği, geri kazanıldığı veya bertaraf edildiği tesisler  (Mühimmat veya diğer patlayıcıları yükleme, boşaltma veya parçalama tesisleri dahil olup, kibrit üretimi hariçtir). *    

10.2  Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri.*

10.3. Motorlu taşıtlar için sürekli yarış ve test parkurları.

10.4. Nüfusu 100.000 kişinin altında olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.*

10.5. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu test standartları.

10.6. Sigara fabrikaları.*

10.7   Kayak merkezleri, kablolu otomobiller ve entegre tesisler.*

10.8 Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları, yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları.*

10.9 Kentlerin dışında yer alan tatil köyleri ve otel kompleksleri ve entegre tesisleri.*

10.10 Kalıcı kamp ve karavan alanları.*

10.11 Tema parkları.*

10.12 Endüstriyel nitelikli diğer atık sular (sulu baca gazı arıtım sistemi kullanan tesisler, tutkal ve zamk üretim tesisleri, benzin istasyonları, içmesuyu filtrelerinin geri yıkama suları, su yumuşatma, demineralizasyon, rejenerasyon, aktif karbon, yıkama tesisleri, soğutma suyu ve benzeri tesisleri).*

10.13 Karışık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler).*

10.14 Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar).*

10.15 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB) Ek-2’sinde yer alan maddeleri içeren diğer tesisler.*

 

EK-3A

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

1.

 Tesisin/Faaliyetin Adı

:

 

2.

 Tesisin/Faaliyetin Adresi

:

 

Tel   :

Faks :

Web :

e-posta:

3.

 İli

:

 

4.

 İlçesi

:

 

5.

 Ada, Parsel Ve Pafta Numarası

:

Ada     :

Parsel  :

Pafta (Kadastro Paftası) :

6.

 Koordinat Bilgileri

:

Sağa Değer (Y)     : .... (m) 

Yukarı Değer (X)  : ..... (m)

Dilim Numarası    :

Pafta (1/25.000’lik harita) :

 

Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir.

7.

 Vergi Dairesi ve Numarası

:

 

8.

 SGK İş Yeri Sicil No

:

 

9.

 Ticaret/Sanayi Odası No

:

 

10.

 Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası

 Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası

:

:

 

11.

 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet   Alanı  (NACE kodu)

:

 

  ……………… (Lütfen seçiniz)

12.1

 Üretim Konusu                                                

:

 

13.1

 Yıllık Üretim Kapasitesi                                         

 

 

 

:

 

 

     Ürün Cinsi                             Kapasitesi

 

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

 

14.1

 Tesisin/Faaliyetin

:

A. Toplam Alanı (m2) :

B. Kapalı Alanı (m2)   :

C. Vardiya Sayısı        :

Ç. Çalışan Kişi Sayısı :

D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat):

    Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl):

E. Çalışma Şekli:

        Sürekli

        Kesikli

         Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: .......

15.

 Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge

:

Sanayi Bölgesi

Yerleşim Alanı

Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul ve benzeri)

Mücavir Alan Sınırları İçinde

Mücavir Alan Sınırları Dışında

Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)

Organize Sanayi Bölgesi

İhtisas Sanayi Bölgesi

Diğer (belirtiniz)   ...............………………

16.

 Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler

:

ÇED Olumlu Kararı

ÇED Gerekli Değildir Kararı

ÇED Kapsamı Dışında

 

1  : Kapasite raporundaki bilgilerden alınacaktır.

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

Yetkili/Yetkililerinin                                Adı ve Soyadı                     İmza                           Kaşe                  Tarih

 


EK-3B

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

 

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

 

 

ÖZEL BELGELER

 

 

ORTAK BELGELER

 

İZİN KONULARI

Emisyon

8-   İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

 

1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

 

2-3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

   2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

          - Yapı kullanma izin belgesi

                - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

          - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)

     -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

 

3-Ticaret Sicil Gazetesi3

 

4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.

 

5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge

 

6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

 

7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

 

 

 

 

                             

Gürültü Kontrolü

-

Atıksu Deşarjı

8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)

Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)

Derin Deniz Deşarjı

8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık

Atık Yağ

Bitkisel Atık Yağ

Atık Pil ve Akümülatör

Ömrünü Tamamlamış Lastik

Ambalaj Atığı

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

10- Sanayi Sicil Belgesi

 

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Düzenli Depolama

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi

Ara Depolama

Tehlikeli Atık

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol

11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

 

  İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

10-    Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri

Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Tanker Temizleme

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Hurda Metal

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Atık Kabul Tesisi

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-  Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

Arındırma

PCB Arındırma

8-    Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil)

9-    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

   2  :  İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb…) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

  3   :  Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü konularında başvuran işletmelerin Ticaret Sicil Gazetesinde 

          İşletmenin   ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüşümü konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.

  4   :  İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur.


EK-3C

 

ÇEVRE İZİN  VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

 

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

 

İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

İZİN KONULARI

 

Emisyon

 

1-   Emisyon Ölçüm Raporu

Gürültü Kontrolü

 

1-   Akustik Rapor

Atıksu Deşarjı

 

1-   Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı

1-   Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

 

Derin Deniz Deşarjı

 

1-   Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

1-   Teknik Uygunluk Raporu

2-   Fizibilite Raporu

Tehlikesiz Atık

1-   Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Yağ

1-   Teknik Uygunluk Raporu

2-   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı

3-   Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün

      standartları

 

Bitkisel Atık Yağ

1-   Teknik Uygunluk Raporu

Atık Pil ve Akümülatör

1-   Teknik Uygunluk Raporu

Ömrünü Tamamlamış Lastik

1-   Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı

1-   Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

1-       Deneme Yakması Planı

2-       Deneme Yakması Sonuç Raporu

Düzenli Depolama

 1-   İzleme Raporları

Ara Depolama

Tehlikeli Atık

1-   Teknik Uygunluk Raporu

2-   Tesise kabul edilen atıkların analizi

3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler

 

  İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

1-    Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor

2-   Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler

3-       Biyolojik indikatör analiz raporu

Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme

1-    Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

1-    Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı

Tanker Temizleme

1-    Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler

Hurda Metal

1-    Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler

Atık Kabul Tesisi

1-   Faaliyet Raporu

Arındırma

PCB Arındırma

 

1-   Teknik Uygunluk Raporu

 

Not: İzin /Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri sürece dahil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.

 


EK-4

 

 

 

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

ÇEVRE İZİN BELGESİ

 

Belge No

:

 

Çevre İzninin Başlangıç Tarihi

:

 

Çevre İzninin Bitiş Tarihi

:

 

İşletmenin/Faaliyetin Adı

:

 

İşletmenin/Faaliyetin Adresi

:

 

İşletmenin/Faaliyetin Vergi Dairesi Ve No’ su

:

 

 

 

 

Çevre İzninin Konusu

:

 

 

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen işletme /faaliyete bu belgenin ekinde yer alan izin koşulları çerçevesinde çalışması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE İZNİ verilmiştir.

         Bu belge …..  tarih ve ……….. sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

 

 

…….

Bakan a.

Genel Müdür

EK: İzin Koşulları (…. SAYFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-5

 

 

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

      ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ

 

Belge No

:

 

Çevre İzin ve Lisansının Başlangıç Tarihi

:

 

Çevre İzin ve Lisansının Bitiş Tarihi

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Adı

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Adresi

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Vergi Dairesi Ve No’ su

:

 

 

 

 

Çevre İzin ve Lisansının Konusu

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen işletme /faaliyete bu belgenin ekinde yer alan izin ve lisans koşulları çerçevesinde çalışması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI verilmiştir. 

Bu belge …..  tarih ve ……….. sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

 

 

…….

Bakan a.

Genel Müdür

EK: İzin ve Lisans Koşulları (…. SAYFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-6

 

 

 

 

 

T.C.

.................  VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

 

ÇEVRE İZİN BELGESİ

 

Belge No

:

 

Çevre İzninin Başlangıç Tarihi

:

 

Çevre İzninin Bitiş Tarihi

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Adı

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Adresi

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Vergi Dairesi Ve No’ su

:

 

 

 

 

Çevre İzninin Konusu

:

 

 

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen işletme/faaliyete bu belgenin ekinde yer alan izin koşulları çerçevesinde çalışması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE İZNİ verilmiştir.

         Bu belge …..  tarih ve ……….. sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

 

 

…….

İl Müdürü

EK: İzin Koşulları (…. SAYFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-7

 

 

 

 

T.C.

.................  VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

      ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ

 

Belge No

:

 

Çevre İzin ve Lisansının Başlangıç Tarihi

:

 

Çevre İzin ve Lisansının Bitiş Tarihi

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Adı

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Adresi

:

 

İşletmenin /Faaliyetin Vergi Dairesi Ve No’ su

:

 

 

 

 

Çevre İzin ve Lisansının Konusu

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen işletme /faaliyete bu belgenin ekinde yer alan izin ve lisans koşulları çerçevesinde çalışması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI verilmiştir. 

Bu belge …..  tarih ve ……….. sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

 

 

…….

İl Müdürü

EK: İzin ve Lisans Koşulları (…. SAYFA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”