20 Şubat 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27499

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu : Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı.

GENELGE

2010/5

             Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların miktarında ve şiddetinde meydana gelen farklılıklar ile ülkemizde son yıllarda sıkça görülen sellerin doğurduğu taşkın felaketleri dikkate alınarak, bundan sonra yaşanması muhtemel taşkınlarla mücadele edebilmek amacıyla, akarsu ve dere yataklarının kısa sürede ıslah edilmesi gerekmektedir.

             Bu amaçla, başta can kaybı olmak üzere, doğrudan ve dolaylı olarak meydana gelebilecek bütün taşkın zararlarının asgariye indirilebilmesi için daha önce yürürlüğe konulan Başbakanlık Genelgesine titizlikle uyulmaya devam edilerek, ilave olarak aşağıda belirtilen çalışmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülecektir.

             1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) görev, yetki ve sorumluluk alanı dahilindeki bütün akarsu ve dereler, havzaları bazında taşkın riski ve muhtemel taşkın zararları yönüyle değerlendirilerek, acil, kısa, orta ve uzun vadede ıslah edilmesi gerekli olanlar tespit edilecektir. Bu çerçevede hazırlanacak akarsu ve dere yatakları ıslah programı Çevre ve Orman Bakanlığının onayına sunulacaktır.

             2. Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan akarsu ve dere yatakları ıslah programının uygulanabilmesi için; öncelikle illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve personeli il valilerinin takdir ve koordinasyonunda imzalanacak protokollerle DSİ emrine verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve personeliyle gerçekleştirilmesi uygun sürede mümkün olmayan akarsu ve dere ıslahlarına ait işler, kısmen veya tamamen ihale edilmek suretiyle yaptırılacaktır. Bu çalışmalara ilişkin proje, mühendislik, kontrollük ve eğitim hizmetleri, DSİ tarafından idari imkanlarla veya ihale edilmek suretiyle yürütülecektir.

             3. Dereler üzerindeki halihazır yapılar, rölöveleri alınarak taşkın koruma kriterlerine göre DSİ tarafından tahkik edilecektir. Taşkın Tesisleri İşletme Tebliği hükümlerinin uygulanması, taşkın koruma kriterlerine uymayan yapıların kaldırılması ve yerine uygun yapının ilgili kurum veya kuruluş tarafından yapılması il valilerinin sorumluluğunda ve koordinasyonunda sağlanacaktır.

             4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda yürütülmesi gereken akarsu ve dere ıslahı işleri ile ilgili olarak, bunların planlama safhasında DSİ’nin uygun görüşü alınacaktır. Bahse konu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaat çalışmaları, kontrollük hizmetleri ile işletme ve bakım faaliyetleri, DSİ görüşüne uygun olarak yürütülecektir.

             5. Islah edilecek akarsu ve dere güzergahları üzerinde çeşitli kurum ve kuruluşlara ait içme suyu ve kanalizasyon şebekesi, enerji nakil, haberleşme ve boru hatları ile benzeri tesislerin deplasmanı; ıslah çalışmalarını engellemeyecek şekilde, il valilerinin koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

             6. Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve personeliyle yapılacak akarsu ve dere yatakları ıslah çalışmaları için şantiyeler il valilerinin belirleyeceği alanlarda DSİ tarafından kurulacaktır. Bu makinelerin şantiyelerde yapılabilecek bakım ve onarımları, akaryakıt giderleri ile görevlendirilen personelin ilgili mevzuatı çerçevesinde ulaşım, yemek, çalışma mekanı gibi ihtiyaçları DSİ tarafından karşılanacaktır. Makinelerin diğer bakım ve onarım giderleri, ait oldukları kurum ve kuruluşlarca karşılanacak, şantiyelerin güvenliği il valilerince sağlanacaktır.

             7. Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makineleri, malzeme, ekipman ve personeliyle belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde (Büyükşehir Belediyeleri hariç) yapılacak akarsu ve dere yataklarının ıslahı çalışmalarında ihtiyaç duyulacak taş vb. malzeme, öncelikli olarak ilgili belediye tarafından karşılanacaktır. Bu malzemenin ilgili belediyece karşılanamaması durumunda ya da belediye sınırları dışında kalan ıslah çalışmalarında bahse konu malzemeler, valilerin koordinasyonunda; il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilecektir.

             8. Kamu kurum ve kuruluşlarının iş makinaları, malzeme, ekipman ve personeliyle yapılacak akarsu ve dere ıslahı çalışmalarının personele fazla çalışma ücreti ödenmesini gerektirmeyecek şekilde yapılması esastır. Ancak, fazla çalışma yaptırılması zorunlu hallerde; fazla çalışma ücretleri, çalışanların kendi kurum ve kuruluşları tarafından ödenecektir.

             9. DSİ tarafından yapılacak akarsu ve dere yatağı ıslahlarının projesine göre yapılabilmesi için; bu alanlardan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunanlar, ilgili belediyelerce DSİ’ye ihtilafsız olarak teslim edilecek, bu alanların dışında kalan yerlerin ise DSİ’ye tesliminin sağlanması hususunda gerekli çalışmalar valilerin koordinasyonunda yürütülecektir.

             10. Yapılacak ıslah çalışmaları öncesinde; ilgili mahalli idarelerce tesisin çalışma sonrası işletme-bakım ve yönetim sorumluluğunu devralacaklarına dair “İnşa Halindeki Tesisler Devir Sözleşmesi” imzalanacak, tesis inşaatının bitiminde, devir protokolü ile tesisin işletme-bakım ve yönetim sorumluluğu ilgili mahalli idareye devredilecek ve devir sonrasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları devralan mahalli idarece devir sözleşmesi hükümlerine göre yapılacaktır.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan