11 Şubat 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27490

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/18

             2 Mart 2005 tarihinde Minsk’te imzalanan ve 2/4/2009 tarihli ve 5862 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 3/12/2009 tarihli ve HUMŞ/1564 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                               F. N.ÖZAK                             M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                                  C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                               A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                    R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                    N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                       V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                                       Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELARUS CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA VETERİNERLİK ALANINDA

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belarus Cumhuriyeti Hükümeti (burada "Akit Taraflar" olarak anılacaklar),

             Ülkelerinin topraklarına gelen ve giden canlı hayvan ve hayvansal orijinli ürünlerin dolaşımını kolaylaştırmayı arzulayarak,

             Hayvan ve halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile güvenilir olmayan ürünlerin girişini engellemek yükümlülüğünü paylaşarak,

             Veterinerlik sektöründe ikili teknik işbirliğinin gelişimini takip ederek,

             Taraf oldukları Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini etkilemeksizin aşağıdakilerde anlaşmışlardır:

Madde 1

             1. Canlı hayvan ve hayvansal orijinli ürünlerin (burada "yük" olarak anıldı) ithalat ve transitine aşağıdaki şartlara tabi tutularak müsaade edilir:

             a) İthalatçı ülke yada transit ülkesinin ilgili, mevcut ve zorunlu veteriner-sağlık şartları karşılanır,

             b) İthalatçı ülke yada transit ülkesinin yetkili otoritesince sevkten önce bir izin düzenlenir,

             c) Yüklerin yanında ithalatçı ülke yada transit ülkesinin talep ettiği örneğe uygun en azından Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde hazırlanmış bir Veteriner Sağlık Sertifikası bulundurulacaktır.

             2. Paragraf 1'in uygulanması amacıyla Akit Taraflar:

             a) Yüklerin topraklarına ithalatını veya topraklarından transit geçişini düzenleyen mevcut zorunlu veteriner şartlarını birbirlerine bildirirler ve düzenli olarak güncelleştirirler.

             b) Yüklerin topraklarına ithalatında veya topraklarından transit geçişinde uygulanabilir Veteriner Sağlık Sertifika örneklerinin değişiminde bulunurlar ve bunların herhangi bir modifikasyonunda birbirlerini derhal haberdar ederler.

Madde 2

             1. Eğer yüklerin giriş noktasında veya nihai varış yerinde Veteriner Sağlık Sertifikasında belirtilen şartları taşımadıkları tespit edilirse, ithalatçı Akit Tarafın ithalata yetkili otoritesi kendi milli kanun ve yönetmelikleri gereğince önlemler alabilir.

             2. Paragraf 1'de belirtilen bir durum çıktığında, ithalatçı Akit Tarafın yetkili otoritesi gözlemlenen düzensizlikler ve alınan önlemler konusunda sevkeden Akit Tarafın yetkili otoritesini usulen haberdar edecektir.

Madde 3

             1. Akit Tarafların yetkili otoriteleri:

             a) Topraklarında oluşan ihbari mecburi hastalıkların Aylık Raporlarının değişiminde bulunur ve etkilenen bölge(ler)’in özellikle ad(lar)ı ve kod(lar)ını ve etkilenen hayvanların sayı ve türlerini belirtirler.

             Aylık Raporlar e-mail yada internet vasıtasıyla elektronik olarak bildirilebilir.

             b) OIE'nin A Listesi'nde bulunan herhangi bir hastalığın çıkışının ilk tespitini derhal birbirlerine yazılı olarak bildirir ve bu hastalığın gidişatı konusunda birbirlerine güncel olarak bilgi verirler.

             c) Bu tür bulaşıcı hastalıklardan çiftlik hayvanlarının korunması için yapılan koruyucu eylemler ve kontrol tedbirleri hakkında bilgi alışverişi yaparlar.

             2. Akit Tarafların yetkili otoriteleri ilaveten:

             a) FAO ve OIE/EC/FAO Üçlü Grubu'nun tavsiyeleri çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların kontrolü için ortaklaşa işbirliğinin ve teknik projelerin gelişmesine katkıda bulunurlar.

             b) Sınır aşan hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü için çaba ve yeteneklerine odaklaşır ve ihtiyatlarını güçlendirirler.

Madde 4

             1. Akit Tarafların yetkili otoriteleri veterinerlik sahasında ikili ve çok taraflı bölgesel işbirliğinin gelişmesine, özellikle:

             a) Veterinerlikle ilgili düzenlemeler ve profesyonel yada bilimsel yayınların değişimi,

             b) Hayvan ve halk sağlığının önemli ve ortak yönleri konularındaki çalışma ve araştırmalarda bulunan bilimsel enstitüler, teşhis ve analiz laboratuvarları arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak,

             c) Hayvan hastalıklarının taranması, önlenmesi ve kontrolü sahalarında karşılıklı teknik yardım ve uzmanlığı artırmak,

             d) Veteriner Servislerinin organizasyon ve işlevindeki güven, ihracat ve sertifikasyon prosedürleri, hastalık tespit ve bildirim prosedürleri, hayvan sağlık durumu ve bilgi iletişim sistemlerinin karşılıklı anlaşılmasını geliştirmek yönünden milli veteriner uzmanlarının değişimlerini teşvik etmek vasıtasıyla katkıda bulunacaklardır.

             2. İşbu Anlaşmada belirtilen bilgi ve belge değişimine ilişkin masraflar, bu bilgi ve belgeleri gönderen Akit tarafça karşılanacaktır. Heyet ziyaretlerine ilişkin masraflar ise, Akit tarafların ilgili makamlarının kararlaştıracakları şekilde karşılanacaktır.

Madde 5

             Bu Anlaşmanın uygulanması amacıyla Akit Tarafların yetkili milli otoriteleri:

             a) Türkiye Cumhuriyeti adına, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü,

             b) Belarus Cumhuriyeti adına, Tarım Bakanlığı, Veterinerlik Hizmetleri Dairesi olacaktır.

Madde 6

             Bu Anlaşmanın uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıklar ilk önce Akit Tarafların tespit edilmiş yetkili milli otoritelerinin temsilcilerince çözüme kavuşturulacaktır.

             Bu yolla çözümlenemeyen anlaşmazlıklar diplomatik kanallar vasıtasıyla çözümlenecektir.

Madde 7

             Bu Anlaşmanın uygulama şartları ve kapsamına her iki Akit Tarafın yazılı olarak karşılıklı muvafakatı ile eklemeler ve düzenlemeler yapılabilir.

Madde 8

             Bu Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm milli kanuni şartların yerine getirildiğinin Akit Tarafların diplomatik yolla birbirlerini bilgilendirdikleri en son yazılı ihbarın alındığı günden sonraki otuzuncu günde yürürlüğe girer.

             Bu Anlaşma beş (5) yıl için sonuçlandırıldı ve eğer Akit Taraflardan biri ilgili geçerlilik süresinin bitiminden en az 6 ay önce diplomatik kanallarla buna karşı çıkmazsa, bu Anlaşma otomatik olarak diğer 5 yıl için uzatılacaktır.

             2 Mart 2005 tarihinde Minsk'de, üç orijinal olarak, her biri eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde yapıldı. Yorum farklılıkları durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

                  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                           Belarus Cumhuriyeti Hükümeti

                                         Adına                                                                                          Adına

 

                               Kürşad TÜZMEN                                                                       Leonid RUSAK

                                  Devlet Bakanı                                                                    Tarım ve Gıda Bakanı

 

Ekler için tıklayınız.