30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15765

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2009 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 31/12/2009 tarihli ve 56913 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

 

31/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15765 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – 13/10/2008 tarihli ve 2008/14201 sayılı Kararnamenin eki Kararın 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(4) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO) ürün alım kampanya faaliyetlerinin rekolteye bağlı olarak değişiklik göstermesi nedeniyle TMO 2009 yılı ürün alım ve kampanya faaliyetlerinde kullanılan fazla çalışmalar yukarıda sayılan sınırlamalar dışındadır.”

             MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

18/10/2008

27028

28/4/2009

27213