30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15752

             Ekli “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Yurt Dışında Şirket Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 21/10/2009 tarihli ve 13384 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ’NİN YURT DIŞINDA

ŞİRKET KURMASI VE KURULMUŞ ŞİRKETLERE İŞTİRAK ETMESİ

HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 – (1) 6/6/1996 tarihli ve 96/8293 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Yurt Dışında Şirket Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Karar”ın 2 nci maddesinde yer alan “Şirketin nominal sermayesi 500.000 (Beşyüzbin) ABD Doları’dır.” cümlesi “Şirketin nominal sermayesi 150.000.000 (Yüzellimilyon) ABD Doları’dır.” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin ilgili olduğu Bakan yürütür.