30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE

DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: (2010/26)

             MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/11) eki  (Ek 1) sayılı listeden aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

 

“                                                           

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8518.30.95.10.00

 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

9019.20.00.00.18

 Cihazlar

                   ”

            

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (Ek 1) sayılı listesinde yer alan 8518.30.95.90.19 G.T.İ.P.’inin karşısındaki ifade aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

 

“

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8518.30.95.90.19

 Diğerleri (yalnız manşonlu ve tıkaç şeklindeki kulak koruyucuları)

 

”

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.