30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI USUL VE ESASLARINA

İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2010/25)

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 11/1/2002 tarihinde yürürlüğe giren 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”da tanımlanan yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kayıt altına alınması gereken bilgilerin içeriği ve kayıt işlemlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4703 sayılı Kanun ile bu Kanuna istinaden çıkarılan ve 17/1/2002 tarih ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” uyarınca düzenlenmiştir.

             Usul ve esaslar

             MADDE 3 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi esnasında kullanılacak tutanakların içeriği ve formatı, uyguladıkları teknik mevzuatın gerektirdiği zorunluluk ve ihtiyaçlar doğrultusunda yetkili kuruluşlarca belirlenir.

             (2) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde temin edilen bilgiler, yetkili kuruluşlar tarafından elektronik ortamda da kaydedilir ve bu bilgilerin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yıllık raporlama ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kısmı Dış Ticaret Müsteşarlığı’na gönderilir.

             (3) Güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin gerekli bilgiler, ekte (Ek 1) yer alan Bildirim Formu doldurularak, alınacak önlemin yetkili kuruluşların iç onay süreci ile kesinleşmesini takip edecek on takvim günü içinde yetkili kuruluşlarca Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilir.

             Yetki

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 5 – (1) 19/4/2004 tarihli ve 25438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2004/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

EK 1

BİLDİRİM FORMU

GENEL BİLGİ

01. Bildirimde Bulunan Yetkili Kuruluşun adı ve Temas Kişisinin İsim, Adres ve İrtibat Bilgisi

 

02. Bildirim Tarihi

 

ÜRÜN

03. Ürün Kategorisi, Adı, Markası, Fiyatı, Menşe Ülkesi ve varsa Gümrük  Kodu

 

04. Tip/Model Numarası/Bar Kodu/Seri Numarası/Parti Kodu vb.

 

05. Ürünün ve Paketinin Tanımı/Fotoğrafı

 

06. Uygulanan Standartlar ve Yönetmelikler

 

07. Uygunluk İspatı

 

ÜRETİCİ

08. Üreticinin veya Temsilcisinin İsim, Adres ve İrtibat Bilgisi

 

09. İhracatçı/İthalatçının İsim, Adres ve İrtibat Bilgisi

 

DAĞITICI

10. Dağıtıcının veya Temsilcilerinin İsim, Adres ve İrtibat Bilgisi

 

11. Satıcı (Mağaza, Süpermarket, Posta ile, İnternet) ve Varış Ülkeleri

 

TEHLİKE

12. Riskin Tipi

 

13. Test/Analiz Sonuçları ve Özetleri

 

14. Meydana Gelmiş Kazaların Tarifi/Ciddi İstenmeyen Etkiler

 

ALINAN ÖNLEMLER

15. Üretici Tarafından Alınan Gönüllü Önlemler (Kapsam, İçerik ve Süre)

 

16. Yetkili Kuruluş Tarafından Alınan Zorunlu Önlemler  (Kapsam, İçerik ve Süre)

 

17. Önleme Konu Ürünün Piyasaya Arz Edilen Toplam Miktarı ve Önlemin Uygulandığı Miktarı*

 

DİĞER BİLGİ

18. İlave Bilgi

 

19. Bilginin Gizli Olup Olmadığı

 

 

* Tebliğin 3'üncü Maddesinin 3 'üncü Fıkrasında yer alan süre kısıtı bu bilgi için uygulanmaz.