30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK

DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA

DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: (2010/22)

             MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/1)  eki (Ek-1) sayılı listeye aşağıdaki G.T.İ.P ve standartlar eklenmiştir:

 

“

G.T.İ.P

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

3605.00.00.00.00

Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

TS 3778 EN 1783

Kibritler-Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma

7307.23.10.00.11

7307.23.10.00.12

7307.23.90.00.00

Dirsekler

Kavisler

Diğerleri

2649

Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı veya Flanşlı)

                                                                                                                                        ”

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.