30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İHRACAT 2008/6 SAYILI İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN

SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE

FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2010/1)

             MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin “Belge süresi ve ek süreler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 (yirmidört) aydır. Ancak, yurt dışı ve yurt içi müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayii projeleri (Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri dahil) ile yurt dışında mağaza açılması ve işletilmesine ilişkin belgelerin süresi proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafından proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi vade süresine paralel olarak tespit edilebilir. Ayrıca, yap-işlet modeli çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi süresi kadardır.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Vergi, resim ve harç istisnasının süresi ve ek süreler” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi 24 (yirmidört) aydır. Ayrıca, ilgili firma tarafından taahhüt edilen ihracatın %50’sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 (altı) ay uzatılır. Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerde (hazır gemi hariç) ise gemi inşa faaliyetinin %50’sinin tamamlandığının Deniz Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 (altı) ay uzatılır.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 1 inci madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/1999 tarihli ve 23923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar’a göre düzenlenen ve 29/12/2009 tarihi itibariyle süreleri dolmamış olan Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri için Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat edilmesi halinde belge süresi 24 (yirmidört) aya kadar revize edilebilir.

             (2) 31/12/1999 tarihli ve 23923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar’a göre düzenlenen ve 29/12/2009 tarihi itibariyle süreleri dolmamış belgesiz ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi ilgili kuruluşlarca resen 24 (yirmidört) ay olarak revize edilebilir.”

             MADDE 4 – Bu Tebliğ 29/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.