30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

TÜRK GIDA KODEKSİ RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR

DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/2)

             MADDE 1 – 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği’nin EK-1’inde yer alan E 334 L (+) – Tartarik Asit’e ait saflık tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Saflık: Susuz bazda içerik %99,5’den az olmamalıdır.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.