30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

TÜZÜK

             Karar Sayısı : 2009/15730

             Ekli “Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 18/6/2009 tarihli ve 20566 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                          F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                         S. ERGİN                           A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı              İçişleri Bakanı V.                       Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                              Ö. DİNÇER                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı              Sağlık Bakanı V.                      Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

TİCARET GEMİLERİNİN TONİLATOLARINI ÖLÇME TÜZÜĞÜNÜN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

             MADDE 1 – 14/3/1966 tarihli ve 6/6125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                        

             MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.