30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

EV TİPİ BUZDOLAPLARI, DERİN DONDURUCULAR, BUZDOLABI DERİN

DONDURUCULAR VE BUNLARIN BİLEŞİMLERİNİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİK

(94/2/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, enerji tüketiminde tasarruf edilmesinin temini bakımından tüketicilerin enerjiyi daha verimli kullanan elektrikli cihazları tercih edebilmelerini sağlamak için elektrik enerjisi ile çalışan ev tipi buzdolapları, derin dondurucular, buzdolabı derin dondurucular ve bunların bileşimlerinin enerji etiketlemesiyle ilgili kuralları ve performans standartlarını belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV’ te belirtilen kategorilere ayrılan, elektrik enerjisiyle çalışan ev tipi buzdolaplarını, derin dondurucuları, buzdolabı derin dondurucuları ve bunların bileşimlerini kapsar.

             (2) Bu Yönetmelik; akümülatör gibi başka enerji kaynaklarıyla çalışabilen cihazları, emme prensibiyle çalışan ev tipi soğutucu cihazları, sipariş usulü ile imal edilen cihazları ve ikinci el cihazları kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 14 üncü ve 31 inci maddeleri ile 20/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak,

             b) Avrupa Birliğinin 94/2/EC sayılı Direktifine paralel olarak

             hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             b) Bilgi formu: Cihazla ilgili bilgileri içeren standart tabloyu,

             c) Cihaz: Bu Yönetmeliğin Ek IV’ ünde yer alan ürünleri,

             ç) Diğer gerekli kaynaklar: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin normal kullanım şartlarında tükettikleri maddeleri,

             d) Ek bilgi: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin, enerji veya diğer gerekli kaynakların kullanımıyla ilgili veya bunların değerlendirilmesinde kullanılabilecek ve söz konusu ürünün performansıyla ilgili diğer bilgileri,

             e) Enerji etiketi: Üretici tarafından elektrikli cihazın önüne veya üstüne, bu mümkün değilse ambalajının üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna iliştirilen, kolayca görülebilen, silinmeyen ve kolayca okunabilecek şekilde enerji etiketi değerlerinin yer aldığı bilgileri içeren açıklayıcı bir belgeyi,

             f) Fiş: Üreticiler tarafından, bu Yönetmeliğin Ek II’ sinde belirtilen teknik özellikler konusunda tüketicileri bilgilendirmek amacıyla, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzundaki bir bölümü veya ayrı bir şekilde düzenlenen broşür veya belgeyi,

             g) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

             ğ) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             h) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet sunan, toptancı, perakendeci veya bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri satan, kiralayan, taksitli satışa sunan, promosyoncu veya nihai kullanıcıya tedarik eden gerçek veya tüzel kişiyi,

             ı) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Referans numarası Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olan Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

             i) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri üreten veya bunlara adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üreticinin nam ve hesabına hareket etmek üzere üretici tarafından yetkilendirilen temsilcisini; Türkiye’de bir yetkili temsilcisinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,        

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

             Teknik dosya

             MADDE 5 – (1) Üretici, etiket veya fişlerde yer alan bilgilerin doğruluğunun saptanmasına yeterli olacak şekilde teknik dosya oluşturur. Teknik dosya;

             a) Üreticinin adı, adresi, telefonu varsa e-mail adresi,

             b) Cihazın kolaylıkla ve doğru bir şekilde tespit edilmesine imkan sağlayan genel bir tanımı,

             c) İlgili teknik resimler dahil olmak üzere modelin ana tasarım özellikleri, özellikle enerji tüketimini etkileyen üniteler hakkında bilgiyi,

             ç) İlgili standarda veya bu standart ile uyumlu diğer standartlara göre yapılan test raporları,

             d) Varsa, işletim talimatları,

             e) Belirli bir model kombinasyonuna ait bilgiler, tasarım esasına dayalı hesaplamalar ve/veya diğer modellerden ekstrapolasyon ile elde edilmiş ise, teknik dosya bu hesaplamaların ve/veya ekstrapolasyonların detaylarını ve söz konusu hesaplamaları doğrulamak amacıyla yapılan enerji performansını ölçmek için kullanılan matematiksel model ve bu modelin doğruluğunu sınamak için yapılan testleri

             içermek zorundadır.

             (2) Üretici, teknik dosyada yer alan tüm belgeleri; son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.

             Etiket

             MADDE 6 – (1) Enerji etiketinin düzenlenmesinden cihazın üreticisi ile satıcısı müteselsilen sorumludur.

             (2) Üreticiler, etiketleri satıcılara bedelsiz olarak verirler ve kendi etiket teslimat sistemlerini kendileri seçmekte serbesttirler. Ancak, satıcılar etiket talep ettiklerinde üreticiler talep olunan etiketleri en kısa zamanda temin etmek zorundadır.

             (3) Etiket, bu Yönetmeliğin Ek I’ inde belirtildiği gibi düzenlenmeli ve kolayca görülebilir şekilde cihazın dış ön ya da üst kısmına yerleştirilmelidir. Etikette yer alan bilgiler kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde ve Türkçe olmalıdır.

             Fiş

             MADDE 7 – (1) Fişin içeriği ve biçimi, bu Yönetmeliğin Ek II’ sinde belirtildiği şekilde olmalıdır.

             Enerji verim sınıfı

             MADDE 8 – (1) Bir cihazın, enerji verim sınıfı bu Yönetmeliğin Ek V’ inde belirtildiği şekilde olmalıdır.

             Gürültü

             MADDE 9 – (1) Gürültü ile ilgili bu Yönetmeliğin Ek I, Ek II ve Ek III’ ünde yer alan bilgiler, ev aletlerinden çevreye yayılan gürültüye ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak ölçülür.

             (2) Gürültü ile ilgili bilgilerin verilmesini gerektiren bu Yönetmeliğin Ek I, Ek II ve Ek III’ ünde yer alan hükümler, sadece bu bilgilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından istenmesi durumunda uygulanır. Bu bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ölçülür.

             Üretici ve satıcının yükümlülükleri

             MADDE 10 – (1) Üretici ve/veya satıcı; satacağı, promosyonunu yapacağı, kiralayacağı, taksitli satışa sunacağı veya nihai kullanıcıya tedarik edeceği bu Yönetmelik kapsamında yer alan cihazlarla ilgili fiş veya etiketlerde, tüketicilerin bilgilenmesini teminen elektrik enerjisi, diğer enerji çeşitleri ve diğer gerekli kaynakların tüketimine ilişkin bilgiler ile ek bilgileri belirtir.

             (2) Üretici ve/veya satıcı; bu Yönetmelik kapsamında yer alan cihazların fiş ve etiketlerinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan ilgili uyumlaştırılmış standartlara göre tespit edilen zorunlu bilgileri belirtmek zorundadır.

             Mesafeli satış

             MADDE 11 – (1) Satış, kiralama veya taksitli alışveriş teklifinin, posta, sipariş, katalog, internette veya başka elektronik ortamda yapılan reklamlar gibi yazılı veya elektronik iletişim yolu ile ve/veya tüketicinin ürünü göremeyeceği başka bir yolla yapılması halinde, yazılı iletişim bu Yönetmeliğin Ek III’ ünde yer alan tüm bilgileri içermelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ceza hükümleri

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve/veya 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

             Denetim

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetim, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek I

ETİKET

Etiket tasarımı

1. Etiket aşağıdaki örneğe uygun olmalıdır.

 

 

Etiket üzerindeki bilgiler

2. Etikette;

I . Üreticinin adı veya ticari markası yer alır.

II. Üreticinin model tanımı yer alır.

III. Cihazın  enerji  verim sınıfı bu Yönetmeliğin Ek V’ ine uygun  olarak belirlenir. Uygun  harf  ilgili ok işareti ile aynı hizaya yazılır.

IV. Bir cihazın, Avrupa Konseyinin 880/92/EEC sayılı Tüzüğü kapsamında Topluluk Eko-etiket ödülü almaya hak kazanması halinde, eko-ödül işaretinin (çiçek) bir kopyası söz konusu Tüzüğün gereklerine aykırı olmamak kaydıyla etiketin bu bölümüne iliştirilebilir. Buzdolabı/dondurucu etiketi tasarım rehberinde Eko-ödül işaretinin etikete nasıl yerleştirileceği belirtilmektedir.

V. Enerji tüketimi, ilgili uyumlaştırılmış standarda uygun olarak ve kWh /yıl cinsinden açıklanır (24 saatteki tüketim x 365).

VI. Yıldız vererek  belirtilmesi  gerekmeyen (çalışma sıcaklığı > -6°C olan) tüm gıda saklama bölümlerinin net depolama hacmi toplamı yer alır.

VII. Yıldız vererek belirtilmesi gereken (çalışma sıcaklığı < -6°C olan) tüm dondurulmuş gıda saklama bölümlerinin net depolama hacmi toplamı yer alır.

VIII.  İlgili uyumlaştırılmış standartlara  göre  dondurulmuş  gıda  saklama  bölmesinin  yıldız  sayısı yer alır. Bu bölme için yıldız verilmesi gerekmiyorsa bu satır boş bırakılır.

IX. İlgili olduğunda, 26/2/2003 tarihli ve 25032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ (86/594/AT) hükümlerine göre ölçülen gürültü yer alır.

Basma

3. Etiketin belirli bazı özellikleri aşağıda gösterilmiştir.

A+ ve A++ cihazların enerji verim sınıfını gösteren harflerin aşağıdaki şekillere uygun olması ve A enerji verim sınıfında olan cihazlar için kullanılan A harfi ile aynı hizaya yazılması zorunludur.

 

Kullanılan renkler:

CMYK: Cyan(yeşilimsi mavi), magenta (morumsu kırmızı), sarı, siyah.

Örnek: 07X0: %0 cyan,  % 70 magenta,  % 100 sarı,  % 0siyah.

Ok İşaretleri:

-A: X0X0,

-B: 70X0,

-C: 30X0,

-D: 00X0,

-E: 03X0,

-F: 07X0,

-G: 0XX0,

Çerçeve rengi X070 olmalıdır.

Tüm yazılar siyahtır. Zemin beyazdır.

 

Ek II

 

FİŞ

 

Fiş aşağıdaki bilgileri içerir. Bu bilgiler, aynı üretici tarafından imal edilen çeşitli cihazları kapsayan bir form halinde verilebilir, bu durumda aşağıda belirtilen sıraya göre veya cihazın tanımının yanında yer alır.

 

1. Üreticinin adı veya ticari markası.

2. Üreticinin model tanımı.

3. Aşağıda belirtildiği şekilde cihazın tip tanımı.

 

Kategori

Fişte yer alan tanım

1

Kiler tipi buzdolabı

2

Buzdolabı /soğutucu

3

Buzdolabı

4

Buzdolabı

5

Buzdolabı

6

Buzdolabı

7

Buzdolabı/derin dondurucu

8

Dikey derin dondurucu

9

Yatay derin dondurucu

10

Kategori 10 için üretici cihazın tip tanımını kendisi seçebilir.

 

4. Bu Yönetmeliğin Ek V’inde tanımlanan şekilde enerji verim sınıfı. Enerji verim sınıfı, A++'dan (çok verimli) G'ye  (az verimli)  kadar  harflerden  oluşan  bir ölçekte gösterilir.  Bu bilgi bir tablo içinde verilecekse başka  bir  biçimde belirtilir,  fakat  A++’dan (çok  verimli) G'ye (az verimli) kadar harflerden oluşan ölçekte verilmesi gerekir.

5. Bilgiler. Bilgiler bir tablo halinde veriliyorsa ve listelenen cihazlardan bazıları 880/92/EEC sayılı Tüzük kapsamında “Avrupa Topluluğu Eko-etiket Ödülü” almaya hak kazanmışsa bu bilgiye fişte yer verilebilir. Bu durumda, bu bilginin yer aldığı satırın başında "Avrupa Topluluğu Eko-etiket Ödülü" yazmalı ve burada eko-etiket ödülünün bir kopyası (çiçek) yer almalıdır. Bu hüküm, Avrupa Topluluğu Eko-Etiket Ödülü Planı gereklerine halel getirmemelidir.

6.  Enerji  tüketimi.  Enerji  tüketimi  belirtilen  standartlara  uygun  olarak  ancak  kWh  cinsinden (24 saatteki tüketim x 365) şu şekilde belirtilir: "Enerji tüketimi yılda XYZ kWh, 24 saat için yapılan standart test sonucunda hesaplanmıştır. Fiili enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede bulunduğuna bağlıdır."

7. Taze gıda maddeleri depolama bölmesi net depolama hacmi. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara göre hesaplanmış taze gıda maddeleri depolama bölmesi (5° C) net depolama hacmi belirtilir (Yukarıda belirtilen 8 ve 9 uncu sınıf cihazlar için yazılmaz).

8. Dondurulmuş gıda maddeleri depolama bölmesi net  depolama  hacmi. İlgili uyumlaştırılmış ulusal  standartlara  göre  hesaplanmış  dondurulmuş  gıda maddeleri depolama bölmesi net  depolama  hacmi ve varsa soğutma bölmesi net depolama hacmi belirtilir (Yukarıda belirtilen 1, 2 ve 3 üncü sınıf cihazlar  için yazılmaz. 3 üncü sınıf cihazlarda "buzluk" net hacmi yazılır)

2 nci ve 10 uncu sınıf  cihazlarda, ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara  göre hesaplanmış her bir bölmenin net hacmi Fişin 7 nci ve 8 inci hanelerinde belirtilir.

9. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara  göre, dondurulmuş  gıda  maddeleri bölmesinin  yıldız sayısı (eğer varsa).

10. No frost. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlarda  yer  alan tanımlamalara  uygun  ise  "no frost"  terimi  buraya yazılabilir.

11. Elektrik kesilmesi güvenliği Zh. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara göre "sıcaklık artma süresi" olarak tanımlanan "Elektrik kesilmesi güvenliği Zh" belirtilir.

12. Dondurma kapasitesi. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara  göre  hesaplanmış "dondurma kapasitesi"  kg/24  saat  cinsinden belirtilir.

13. İklim sınıfı. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara göre "iklim sınıfı" belirtilir.

14. Gürültü. Beyan edilmiş ise Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğe göre hesaplanmış gürültü belirtilir.

15. Entegre model. Eğer model entegre (ankastre) üretilmiş ise bu durum belirtilir.

 

Cihazda tek bir taze gıda maddeleri depolama bölmesinden ve tek bir dondurulmuş gıda maddeleri depolama bölmesinden başka bölmeler de varsa 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü hanelere, bu bölümlerle ilgili bilgiyi içerecek ek satırlar konabilir. Bu durumda bölmelerin isimleri ve listelenme sırası uyumlu olmalıdır. Bir bölmenin tasarım sıcaklığı yıldız sistemine uymuyorsa ya da standart taze gıda maddeleri bölmesinin sıcaklığına (5° C) uymuyorsa, bu tasarım sıcaklığı yazılır.

Etikette yer alan bilgiler etiketin renkli veya siyah/beyaz bir kopyası olarak verilebilir. Bu durumda sadece fişte yer alan ek bilgiler fişe yazılır.

Ek III

 

POSTA İLE SİPARİŞ VE DİĞER MESAFELİ SATIŞ YÖNTEMLERİ

 

Bu Yönetmelik ile belirtilen posta ile sipariş katalogları ve diğer basılı ve/veya elektronik iletişimlerde aşağıda belirtilen bilgiler, aşağıda belirtilen sıraya göre yazılır.

1. Enerji verim sınıfı (Ek II, madde 4),

2. Enerji tüketimi (Ek II, madde 6),

3.Taze gıda maddeleri bölmesinin net hacmi (Ek II, madde 7),

4. Dondurulmuş gıda maddeleri bölmesinin net hacmi (Ek II, madde 8),

5. Yıldız sayısı (Ek II, madde 9),

6. Gürültü (Ek II, madde 14).

Ürün bilgi fişinde yer alan başka bilgiler de sunulacaksa, bu Yönetmeliğin Ek II’ sinde belirtilen biçimde yapılarak, fiş için belirtilen sıraya göre yazılır ve yukarıda verilen listeye dahil edilir.

Yukarıda belirtilen bilgilerin baskı büyüklüğü ve harf büyüklüğü okunaklı olmalıdır.

 

Ek IV

 

CİHAZ KATEGORİLERİ

 

Bu Yönetmelik kapsamına giren cihazlar, aşağıdaki kategorilere ayrılır. 

Kategori

Ürün

1

Ev tipi (kiler) buzdolabı  (Düşük sıcaklık bölmeleri olmayan)

2

Ev tipi buzdolabı / soğutucu  (5°C ve/veya 10°C bölmeleri olan)

3

Ev tipi buzdolabı  (Yıldızsız düşük sıcaklık bölmeleri olan)

4

Ev tipi buzdolabı  ( * düşük sıcaklık bölmeleri olan)

5

Ev tipi buzdolabı  ( ** düşük sıcaklık bölmeleri olan)

6

Ev tipi buzdolabı  ( *** düşük sıcaklık bölmeleri olan)

7

Ev tipi buzdolabı / derin dondurucu ( *(***) düşük sıcaklık bölmeleri olan)

8

Ev tipi dikey derin dondurucu

9

Ev tipi yatay derin dondurucu

10

İkiden fazla kapılı ev tipi buzdolapları ve dondurucular veya yukarıda belirtilen kategorilere girmeyen diğer cihazlar

 

Ek V

 

ENERJİ VERİM SINIFI

BÖLÜM 1: A+ ve A++ Sınıflarının Tanımı

Enerji verim indeksi alfa (Ia) Tablo 1’de belirtilen değer aralığında olduğu zaman bir cihaz A+ veya A++ olarak sınıflanır.

 

Tablo 1

Enerji verimlilik indeksi α (Ia)

Enerji verimlilik sınıfı

Ia < 30

A++

30 £  Ia  < 42

A+

42 £  Ia

A-G (bkz. Bölüm 2)

Tablo 1’de

Ia= AC x 100

         SC

AC  = Cihazın yıllık enerji tüketimi (ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak kWh /yıl cinsinden (24 saatteki tüketim x 365) belirtilir. Ek I,  5 inci şıkka uygun olarak ölçülür.)

SCa= Cihazın standart yıllık enerji tüketimi

SCa= Max Σ (Vc x (25 – Tc) x FF x CC x BI) + NaCH

                                                          Bölmeler             20

Vc   : Her bölmenin net hacmi (lt) (Madde 4k’da belirtilen standartlara uygun olarak)

Tc   : Bölmelerin tasarım sıcaklığı (o C)

Mave Na değerleri Tablo 2’ye, FF, CC, BI, ve CH değerleri Tablo 3’e göre belirlenir.

 

Tablo 2

Cihazın tipi

En soğuk bölmenin sıcaklığı

1. Kiler buzdolabı

> - 6 o C

0,233

245

2. Buzdolabı/soğutucu

> - 6 o C

0,233

245

3. Yıldızsız buzdolabı

> - 6 o C

0,233

245

4. Tek yıldızlı buzdolabı *

< - 6 o C *

0,643

191

5. Çift yıldızlı buzdolabı **

< - 12 o C **

0,450

245

6. Üç yıldızlı buzdolabı ***/

< - 18 o C ***/*(***)

0,777

303

7. Buzdolabı – Derin dondurucu *(***)

< - 18 o C ***/*(***)

0,777

303

8. Dikey derin dondurucu

< - 18 o C *(***)

0,539

315

9. Yatay derin dondurucu

< - 18 o C *(***)

0,472

286

10. Çok kapılı veya diğer soğutucu cihazlar

 

(1)

(1)

(1)     Bu cihazlar için, en düşük sıcaklığa sahip bölmenin sıcaklık ve yıldız sayısı, M ve N değerlerini belirler.  - 18 o C *(***) bölmelerine sahip cihazlar, buzdolabı – derin dondurucu *(***) olarak kabul edilebilir.

 

Tablo 3

Düzeltme çarpanı

Değer

Durum

FF (buzlanmayan)

1,2

İç hava dolaşımlı yiyecek dondurma bölmeleri için

1

Diğerleri için

CC (iklim sınıfı)

1,2

Tropik cihazlar için

1,1

Subtropik cihazlar için

1

Diğerleri için

BI (entegre, ankastre)

1,2

58 cm ‘den az genişliğe sahip ankastre cihazlar(1) için

1

Diğerleri için

CH (Soğutma bölmeleri)

50 Kwh/y

En az 15 litrelik soğutma bölmesi olan cihazlar için

0

Diğerleri için

(1)   Eğer bir cihaz sadece bir mutfak boşluğuna mobilya gereksinimiyle konulmak için tasarımlanmış ve test edilmiş ise, o cihaz ankastredir. (entegre)

 

Eğer bir cihaz A+ veya A++ enerji verim sınıfında değil ise, enerji verim sınıfı bölüm 2’ye göre belirlenir.

BÖLÜM 2: Diğer Enerji Verimlilik Sınıflarının (A’dan G’ye) Tanımı

Cihazın enerji verim sınıfı aşağıda yer alan Tablo 1’e uygun olarak belirtilir.

 

Tablo 1

Enerji verimlilik indeksi  (I)

Enerji verimlilik sınıfı

I < 55

A

55 £  I  < 75

B

75 £  I  < 90

C

90 £  I  < 100

D

100 £  I  < 110

E

110 £  I  < 125

F

125 £  I

G

 

Enerji Verimlilik İndeksi (I) aşağıdaki şekilde hesaplanır. Yüzde (%) ile ifade edilir.

I (Enerji verimlilik indeksi) = E  (Cihazın yıllık enerji tüketimi) (*) / Est (Cihazın standart yıllık enerji tüketimi)  (**)

 

(*)       “Cihazın yıllık enerji tüketimi” (E) belirtilen standartlara uygun olarak kWh /yıl cinsinden (24 saatteki tüketim x 365) belirtilir. TS-EN 153’e göre ölçülür.

(**)     "Cihazın standart yıllık enerji tüketimi"(Est) (kWh  /  yıl olarak ifade edilir.)

            Est = M x DH+N

            DH = Düzeltilmiş net hacim (litre) = taze gıda bölümünün net hacmi + Ω × dondurulmuş gıda bölümünün net hacmi

            M, N ve Ω değerleri aşağıda yer alan Tablo 2’ye göre alınır.

 

Tablo 2

Cihazın sınıfı

M

N

1. Ev tipi buzdolabı

-

0,233

245

2. Buzdolabı-soğutucu

0,75 (1)

0,233

245

3. Yıldızsız buzdolabı

1,25

0,233

245

4.Tek yıldızlı buzdolabı*

1,55

0,643

191

5. Çift yıldızlı buzdolabı**

1,85

0,450

245

6. Üç yıldızlı buzdolabı***

2,15

0,657

235

7. Buzdolabı- derin dondurucu*(***)

(3)

0,777

303

8. Dikey derin dondurucu

2,15 (2)

0,472

286

9. Yatay derin dondurucu

2,15 (2)

0,446

181

10. Çok kapılı veya diğer soğutucu cihazlar

(3)

(4)

(4)

 

(1)   Buzdolabı soğutucular için Düzeltilmiş Hacim= taze gıda bölümünün net hacmi + Ω x soğutucu (10 ºC) bölümün net hacmi (litre cinsinden ifade edilir).

(2)   Ek II, madde 10’da tanımlanan ‘no frost’ cihazlar için bu indeks 1,2 geçici faktörü ile artırılır ve 2,58 değerini verir. (Bu, ‘no frost’ cihazlarda buz oluşum ihtiyacına izin vermeyecek şekilde ölçüm yönteminde olası sapmaları mümkün kılar. Pratikte, buz oluşumu cihazların bir şekilde tüketimlerini arttırır).

(3)   Düzeltilmiş hacim aşağıdaki formül ile hesaplanır.

      DH= Σ (25-Tc) x Vc x Fc

                20

      her bölüm için

      Tc= her bir bölümün tasarım sıcaklığı (ºC),

      Vc= her bir bölümün net hacmi (litre) 

      Fc = ‘no frost’ bölümler için 1,2, diğer bölümler için 1 olan bir faktör

(4)   Bu cihazlar için, M ve N değerleri en düşük sıcaklığa sahip bölümün sıcaklık ve yıldız sayısına göre aşağıdaki Tablo 3’ten alınır.

 

Tablo 3

En soğuk bölümün sıcaklığı

                            Eşdeğer sınıfı

M

N

> -6 °C

Tablo II’de 1/2/3 ile sınıflanan ev tipi buzdolapları

0,233

245

£-6°C         *

Tablo II’de 4 ile sınıflanan ev tipi buzdolapları

0,643

191

£-12°C       **

Tablo II’de 5 ile sınıflanan ev tipi buzdolapları

0,450

245

£ -18°C      ***

Tablo II’de 6 ile sınıflanan ev tipi buzdolapları

0,657

235

£ -18 °C    *(***) derin dondurucu kapasitesiyle 

Tablo II’de 7 ile sınıflanan ev tipi buzdolapları

0,777

303