30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2010/31

             Ekli “Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/12/2009 tarihli ve 531 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             Yürürlükten kaldırma

             MADDE 1 – (1) Ekli listede adları ile Bakanlar Kurulu kararı tarih ve sayıları belirtilen yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sıra No

Yönetmelik Adı

Bakanlar Kurulu Kararı

Tarihi

Sayısı

1

Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

25/1/1964

6/2609

2

Tohumlukların Ambalajlanmasına İlişkin Yönetmelik

25/1/1964

6/2609

3

Sertifikalı Tohumluk Yetiştiricilerine İlişkin Yönetmelik

25/1/1964

6/2609

4

Tohumlukların Sertifikasyonuna İlişkin Yönetmelik

25/1/1964

6/2609

5

Tohumculuk Yönetmeliği

8/5/1973

7/6375

6

Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik

22/6/1988

88/13061