29 Ocak 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27477

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/6

             Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 4/1/2010 tarihli ve 577 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                          F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

             Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

             MADDE 1 – (1) Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)’nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

                                                                                                                                               UYGULANACAK

                                                                                                                                               İNDİRİM ORANI

KREDİ KONULARI                                                                                                                         (%)

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)                                                                                      60                          

                                                                                                                                                             

ORGANİK TARIM

Organik tarım (işletme-yatırım)                                                                                                          60                          

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)                                                                                               60                          

TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)                                           50

Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)                                                                 50

                                                                                                                                                                           

AR-GE

Tarımsal AR-GE (yatırım)                                                                                                                  40           

                                                                                                                                                             

HAYVANSAL ÜRETİM

Süt sığırcılığı (işletme-yatırım)                                                                                                            60

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                                              50

Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                                                    60

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım)                                                        50

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)                                                         50

Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme-yatırım)                                                                   60           

Arıcılık (işletme-yatırım)                                                                                                                    50

                                                                                                                                                             

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ

Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme - yatırım)                                                                                   50           

Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme - yatırım)                                                                                   50         

 

TAVUKÇULUK

Yumurta tavukçuluğu (işletme-yatırım)                                                                                              50

Et tavukçuluğu (işletme-yatırım)                                                                                                        50 

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                                                          50

                                                                                           

TARIMSAL SULAMA

Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri                                                                                        100

(damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım)

Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım)                                                               60

 

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)                                                         50

 

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                                               50

 

İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım)                                                     50

 

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                                           50

 

DİĞER İŞLETME ve YATIRIM KREDİLERİ                                                                                 25   

             (2) Banka ve TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılmaz.

             (3) Tarımsal işletmelerinde; güneş, rüzgar, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen “Yeşil Enerji”yi kullanan üreticilere kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının 10 puan fazlası uygulanır.

             (4) Bu Karar kapsamında, Banka ya da TKK tarafından bir gerçek ve/veya tüzel kişiye hayvansal üretim ve kontrollü örtü altı tarımı konularında azami 7.500.000 TL; iyi tarım uygulamaları, organik tarım, tohum, fide, fidan üretimi/ kullanımı, Ar-Ge, su ürünleri yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği, tavukçuluk, tarımsal sulama, tarımsal mekanizasyon, ihracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında azami 1.500.000 TL; diğer işletme ve yatırım kredilerinde ise azami 500.000 TL’ye kadar kredi açılabilir. Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasına yönelik olarak kullandırılacak kredilerde, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla öngörülen indirim oranları ve azami kredi miktarları dikkate alınır. 

             (5) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı  geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir ve diğer işletme ve yatırım kredileri dışında kredi kullandırımlarında konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca ortaklaşa hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınır.

             Gelir kayıplarının karşılanması

             MADDE 2 – (1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıplarına mahsuben, incelemeler sonucunda kesin gelir kaybı tespit edilene kadar Banka ve TKK’nın zarara uğramaması amacıyla bu Karar kapsamında önceden yapılacak ödemeler Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

             (2) Önceden yapılacak ödemeler, Banka ve TKK’nın, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına, bu Karar kapsamında kullandırılan krediler ve Hazinece aktarılan tutarların kullanılan kısmına ilişkin bilgiler ile kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybını Hazinece belirlenen içerikte iletmesini müteakiben gerçekleştirilir.

             Gelir kayıplarının tespiti

             MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında önceden yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınır. Söz konusu raporlarda tespit edilen Hazine ve/veya Banka ve/veya TKK lehine/aleyhine fark tutarı nakden geri ödenmek yerine, raporun intikalini takip eden aylarda yapılacak önceden ödemelerde dikkate alınarak mahsuplaşılır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

             Karardan yararlanamayacak olanlar

             MADDE 4 – (1) Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

             Diğer hükümler

             MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren bu Karar hükümleri uygulanmaz. Bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

             (2) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK'nın usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür. Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK'nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.