23 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27471

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

KİŞİSEL VE TİCARİ KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA

İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından;

             a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından triptik karnesi, gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin getirilen ve 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilen taşıtların,

             b) Belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların (çift uyruklu Türk vatandaşları hariç) ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan ve yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya geçici giriş belgesi düzenlenmek suretiyle yurda girişi yapılan taşıtların,

             (2) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından; 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek Türkiye'ye boş olarak giriş yapan veya TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak olan veya yük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen yabancı plakalı taşıtlar ile dolu veya boş olarak Türkiye'ye giriş-çıkış yapan yabancı plakalı otobüsler ve sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan yabancı plakalı taşıtların,

             ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle geçici ithali ile kefil kuruluşun belirlenmesine ilişkin usuller bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülür.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthalat Sözleşmesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karara istinaden hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

             a) 1 No.lu Taşıt Takip Programı: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk ve yabancı uyruklu turistler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının kaydedildiği bilgisayar programını,

             b) 2 No.lu Taşıt Takip Programı: TIR karnesi kapsamındaki taşıtlar ile yabancı plakalı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları hariç Türkiye'ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapan taşıtların kaydedildiği bilgisayar programını,

             c) Belirli bir süredeki görev: Kamu veya özel sektör ayırımı yapılmaksızın belirli süredeki herhangi bir görevi,

             ç) Çalışma izin belgesi: Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye’ye gelenlerden, özel sektörde çalışmak üzere gelenler için ilgili resmi makamlar tarafından düzenlenen çalışma izni ile kamu sektöründe veya sermayesinin %50’den fazlası devlete ait kuruluşlarda çalışanlar, uluslararası işbirliği benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlar, elçilik okullarında görevli öğretmenler, diplomatik misyon temsilcilikleri ve benzeri uluslararası kuruluşlardaki diplomatik statü dışı memurlar, NATO taahhütlerinde bulunan şirketlerde ve yabancı işçi bürolarında çalışan personel için bulundukları kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen görev belgesini,

             d) Emeklilik belgesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere emekli olduklarına dair ilgili ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen ve elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı Türkçe tercümeli belgeyi,

             e) Geçici giriş belgesi:

             1) Türkiye’deki elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statüsü bulunmayan kişilerin taşıtları için sahiplerinin beyanlarını içeren bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzaladığı ve Dışişleri Bakanlığının,

             2) Türkiye’deki yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişilerin taşıtları için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün,

             3) Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen kişilerin taşıtları için çalıştıkları kurum ve kuruluş yetkililerinin,

             onayladığı ve buna istinaden taşıtın geçici ithal işleminin yapıldığı taahhütname ve teminat hükmünde olan belgeyi (Ek: 1, 2, 3),

             f) Gümrüklerden geçiş karnesi (Carnet de passages en douane - CPD): Ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeyi,

             g) İkamet tezkeresi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve kişinin geliş amacı doğrultusunda Türkiye’de belirli bir süre kalmasını uygun bulan belgeyi,

             ğ) Kanun: 4458 sayılı Gümrük Kanununu,             

             h) Kefil kuruluş: Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat uyarınca gümrük idarelerine teminat hükmünde ibraz edilen belgeleri düzenlemeye yetkili kılınan kuruluşları,

             ı) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı: Kişisel amaçlara yönelik ve ticari amaç dışında kullanılan her türlü motorlu kara taşıtı ile bunlarla birlikte kullanılabilecek karavan ve römorkları,

             i) Mülkiyet belgesi: Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şase ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan bir belgeyi,

             j) Sigorta poliçesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından düzenlenen ve "sigorta poliçesi" olarak kabul edilen Türkiye’de geçerli belgeyi, geçerli bir belgenin ibraz edilememesi hâlinde taşıtın girişi sırasında hudut girişlerinde zorunlu trafik sigortası olarak Türk veya yabancı reasürans kuruluşlarına düzenletilecek belgeyi,

             k) Taşıt giriş-çıkış formu: Taşıt takip programlarına kayıt yapılamaması durumunda zorunlu hallerde kişisel ve ticari kullanıma mahsus taşıtlar için düzenlenen belgeyi,

             l) Teminat: Geçici olarak ithal edilen taşıtların Türkiye’de kalma süreleri içinde vergi ve resimlerini garanti eden bu maddenin (e), (f), (n), (p) bentlerinde belirtilen belgeleri,

             m) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtı: Para karşılığında insan taşınmasında ya da para karşılığında olsun ya da olmasın sınai veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan aracı,

             n) Triptik karnesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirdikleri taşıtları için kefil kuruluş tarafından yalnız Türkiye için geçerli olacak şekilde düzenlenen üç parçadan ibaret teminat hükmünde olan belgeyi,

             o) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişiyi,

             ö) Öğrenim belgesi: Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen ve öğrenim gördüğünü belirten belgeyi,

             p) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların (çift uyruklu Türk vatandaşları hariç) ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanımlarına mahsus kara taşıtları için kefil kuruluşca verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmünde olan belgeyi,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

             Giriş işlemleri

             MADDE 5 – (1) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;

             a) Turistik kolaylıklar kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından gümrüklerden geçiş karnesi, triptik karnesi ibraz edilerek ya da söz konusu belgeler ibraz edilmeden ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan ya da başkasına ait olup vekâleten veya kiralama yoluyla yurda getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek yapılır. Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı tarafından çekilerek birlikte getirilen römork ve karavan için ayrı kayıt yapılır. İlgilinin pasaportuna ‘taşıtı vardır’ kaşesi tatbik edilerek, taşıtın tescil numarası ve kanuni yurtta kalma süresi sonu da belirtilmek suretiyle işlem gerçekleştirilir.

             b) Taşıtın Avrupa Birliği üyesi ülke uyrukluları tarafından kimlik kartı kullanılmak suretiyle getirilmesi hâlinde, ilgililerin pasaportu bulunmadığından taşıtla ilgili kayıt işlemleri İçişleri Bakanlığınca tanzim edilen giriş-çıkış formunun gümrükle ilgili bölümüne yapılır.

             c) Kanunun 167 nci maddesi kapsamında bedelsiz ithalat hakkına sahip kişiler, ülkemize görevli olarak gelen yabancı ülke görevlileri, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensupları, NATO mensupları tarafından getirilen yabancı plakalı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ve ülkemizden transit olarak geçecek olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ambulans ve diğer kurtarma araçları getiriliş amacına bakılmaksızın 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.

             ç) Geçici giriş belgesi düzenlenmek suretiyle giriş yapacak taşıtlara uygulanacak işlemler:

             1) Elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan ve diplomatik statüsü bulunmayan görevlilerin taşıtları için sahiplerinin beyanlarını içeren ve bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzasını taşıyan belgeye,

             2) Türkiye’de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişilerin taşıtları için, sahiplerinin beyanlarını içeren ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce imzalı taahhütnameye,

             3) Teknik işbirliği ya da benzeri uluslararası anlaşmalar uyarınca gelen uzmanların taşıtları için sahiplerinin beyanlarını ve çalıştıkları kurum ve kuruluşun yetkililerince imzalı taahhütnameye,

             istinaden geçici giriş belgesi üzerinde işlem yapılır ve taşıt şahsın pasaportuna kaydedilir.

             4) Takip işleminin yapılabilmesi için ilgili gümrüklerce takip defteri tutulur. Bu kapsamda getirilen taşıtların süre uzatım talepleri ile süresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri ilgili gümrük idaresince bu defter üzerinden takip edilir.

             5) 4 üncü maddenin (ç), (e) ve (g)  bentlerinde belirtilen belgeler, giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresince ilgili kişilerin şahsi dosyasında saklanır ve sonraki her türlü işlem bu dosya üzerinden yürütülür.

             d) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi düzenlenmek suretiyle giriş yapacak taşıtlara uygulanacak işlemler:

             1) Belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılardan, (çift uyruklu Türk vatandaşları hariç) yabancı taşıtlar geçici giriş karnesinin yanında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (ç), (d), (g) ve (ö) bentlerinde sözü edilen belgelerden durumlarına uygun olanları istenir. Ancak, ikamet tezkerelerinde “çalışma izninden muaftır” şerhi bulunan kişilerden çalışma izin belgesi aranmamakla birlikte sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile çalıştıklarının ispatı istenilir.

             2) Belgelerin uygunluğu hâlinde, giriş işleminden sonra ilgilinin pasaportuna gerekli şerh  düşülür ve karnenin giriş parçası arşivlenir. Diğer tüm belgeler her kişi için özel bir dosya açılarak saklanır ve kişinin taşıtı ile ilgili yapılacak bütün işlemler bu dosya üzerinden yürütülür.

             3) Giriş işlemi yapılan taşıtın trafiğe tescili ve dâhilde alınmakta olan vergilerin tahsili için gümrük idaresi, ek-4’te yer alan geçici trafik tescil belgesini düzenler ve bu belgeyi taşıtın kayıt edilmek istenildiği yerin bağlı bulunduğu ildeki trafik idaresine gönderir ve yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ilgilisine iade edilmek üzere geçici olarak gümrük idaresinde tutulur.

             4) Giriş gümrüğünce düzenlenen geçici trafik tescil belgesine istinaden, ilgili trafik idaresi tarafından taşıtlar trafiğe tescil edilir ve belirlenen usulde MA-MZ plaka verilir. Taşıtlara ait yabancı plakalar sahiplerine iade edilir.

             5) Trafik idaresince taşıta plaka takılmasını müteakip, gümrük idaresinde geçici olarak alıkonulmakta olan karne cildi ile giriş ve çıkış parçaları üzerine aracın MA-MZ plaka numarası kaydedildikten ve motorlu taşıtlar vergisinin ödeme makbuzu kontrol edildikten sonra yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi taşıt sahibine iade edilir.

             6) Geçici trafik tescil belgesinin gönderildiği trafik idaresinden bir ay içerisinde taşıtın kayıt ve tescil işleminin yapıldığına ilişkin bilgi alınamaması hâlinde gümrük idaresi durumu ilgili kuruluşlara bildirir ve taşıt sahibi hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

             7) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtların süreleri içerisinde olmak koşuluyla birden fazla çıkış ve girişlerine izin verilir. Çıkış ve giriş işlemleri, geçici ithal işleminin yapıldığı gümrük idaresinden yapılmış ise karnenin koparılan giriş ve çıkış parçaları bu müdürlükçe arşivlenir. Çıkış ve giriş işlemlerinin farklı gümrük idaresinden yapılması hâlinde ise karnenin giriş veya çıkış parçaları geçici ithal işleminin yapıldığı gümrük idaresine bordro ekinde gönderilir.

             e) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve geçici giriş belgesi kapsamında taşıt getiren şahıslardan yasal haklarının neler olduğuna dair ve bunların ihlali hâlinde hangi yaptırımların uygulanacağı hususlarına ilişkin ek-5’te yer alan taahhütname alınır.

             f) Taşıtlar için triptik ya da gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise programa bu belgelere ilişkin bilgiler de kaydedilir. Verilen süre karnenin giriş ve çıkış yapraklarına tescil numarası ile birlikte ayrı ayrı yazılarak mühürlenir. Gümrüklerden geçiş karneleri üzerindeki bilgiler, bu belgeyi veren kuruluş tarafından ya da kefil kuruluşun onayı alındıktan sonra değiştirilebilir. Bu belgeler ibraz edildikten sonra gümrük idarelerinden onay alınmadan karneler üzerinde değişiklik yapılamaz.

             (2) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;

             a) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri 2 No.lu Taşıt Takip Programına kayden yapılır.

             b) TIR karnesi kapsamında yurda eşya getiren ticari taşıtlar 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilmez. Ancak, TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak veya yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevki istenilecek yabancı plakalı taşıtlar programa kaydedilir. Kayıt işlemi, yükün boşaltıldığı gümrük müdürlüğü, antrepo veya geçici depolama yerinde TIR karnesini ibra eden memur tarafından, memur bulunmaması hâlinde yetkilendirilen kişi tarafından yapılır. TIR karnesinin ibrasına ilişkin işlemler tamamlanmadan programa kayıt işlemi yapılmaz.

             c) Giriş yapmak üzere gelen otobüsler, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca valiliklerce tanzim edilen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile boş olarak giriş yapmak üzere gelen diğer ticari taşıtlar 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.

             d) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları görevlendirilen gümrük ya da muhafaza memurları tarafından kontrol edilir.

             (3) Yurtdışından tamir, bakım, onarım ve tadilat gibi amaçlarla sürülerek getirilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.

             Taşıtların vekâleten getirilmesi

             MADDE 6 – (1) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda;

             a) Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibininin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,

             b) Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,

             c) Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,

             ç) Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,

             d) Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler,

             kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir. Bu belgelerin uygunluğundan şüphe duyulması hâlinde Türkçe tercümeli örnekleri istenilir. Söz konusu belge örnekleri ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir.

             Girişine izin verilmeyecek taşıtlar ile belgelerin geçerli sayılmayacağı haller

             MADDE 7 – (1) Mülkiyet belgesi yoksa veya taşıtın kullanımına yetkili olunduğuna ilişkin geçerli bir vekâletname veya belge ibraz edilmemiş ise,

             (2) Sigorta poliçelerinin süreleri bitmiş ya da Türkiye’nin tamamını kapsamıyorsa veya uluslararası geçerliliği olan yeşil kart sorumluluk sigortasında (green card-carte verte) Türkiye rumuzu "TR"nin üzeri çizilmişse,

             taşıtların girişine izin verilmez.

             (3) Gümrüklerden geçiş karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa, geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye’nin ismi bulunuyorsa,

             (4) İbraz edilen belgelerin üzerinde kazıntı, silinti yapılmış ve usulüne uygun olarak düzeltilerek imzalanıp kaşelenmemiş ise,

             bu belgeler kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Süre ve Süre Uzatımı

             Süre

             MADDE 8 – (1) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;

             a) Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar için,

             1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından getirilen ve 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına herhangi bir oniki aylık dönem içerisinde 180 (yüzseksen) gün süre verilir. Bu şekilde yurda girişi yapılan taşıtların kalabileceği süre, yurda giriş tarihinden itibaren süre uzatımları dâhil 24 (yirmidört) ayı geçemez.

             2) Yurt dışında yaşayıp, yurtdışından emekli olanların (malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dâhil) emekli olduklarını gösterir ilgili ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen belgenin Türkçe tercümesinin elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı bir örneğinin ibrazı hâlinde, taşıtları için 1 (bir) yıl süre verilir.

             3) Yurda taşıt sokmak istedikleri tarih itibariyle son 185 (yüzseksenbeş) gününü kesintisiz olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişinin ve taşıtın Türkiye’de kaldığı süreler düşüldükten sonra arta kalan süre verilir.

             4) Bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) üncü alt bentlerinde belirtilen sürelerin hesaplanması sonucu kişi ve taşıt için farklı sürelerin tespiti hâlinde bunlardan daha kısa olan süre dikkate alınır.

             5) Bu fıkranın (a) bendinin (1) ve (2) nci alt bentlerinde belirtilen sürelerin tamamının kullanılmasından sonra taşıtları ile birlikte yurtdışına çıkış yapan kişilerin çıkış tarihinden itibaren  en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları hâlinde aynı kapsamda yeniden taşıt getirmelerine izin verilir.

             6) Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı ya da yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde transit hâlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtlara en çok 15 (onbeş) gün süre verilir.

             b) Geçici giriş belgesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtlara, Türkiye’deki ikamet izin süresi esas alınarak ve diğer belgelerindeki süreler göz önünde bulundurularak 24 (yirmidört) ayı geçmemek üzere süre verilir.

             (2) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına, yolcuların alınması, taşınması ve eşyanın yüklenmesi gibi geçici ithal talebine esas olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususları göz önünde bulundurularak;

             a) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına 30 (otuz) güne kadar,

             b) Toplu gezilerde kullanılan otobüslere 90 (doksan) güne kadar,

             c) Bakanlar Kurulu kararı uyarınca valiliklerce düzenlenen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yapılan ithal eşyası taşımacılığında kullanılan taşıtlara 15 (onbeş) güne kadar,

             süre verilir.

             (3) Triptik ve gümrüklerden geçiş karnesi kapsamında getirilen taşıtlara yukarıda belirtilen süreler de dikkate alınarak, karnelerinde belirtilen süreler dâhilinde işlem yapılır.

             Süre uzatımı

             MADDE 9 – (1) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;

             a) Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların süre uzatım işlemleri, 1 No.lu Taşıt Takip Programı ve ilgilinin pasaportuna kaydedilerek sonuçlandırılır. Girişi sırasında ibraz edilmeyen emeklilik belgesinin daha sonra ilgililer tarafından ibraz edilmesi hâlinde taşıt ve kişinin kalan süreleri göz önünde bulundurularak işlem yapılır. Süre uzatımına ilişkin belgeler ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir.

             b) Geçici giriş belgesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtların,

             1) Türkiye’de kalma süreleri, taşıt sahiplerinin geçici ithal giriş iznindeki durumlarının devam ettiğini belgelendirmesi hâlinde, Türkiye’de geçici olarak oturmaya izinli bulunduğu yerdeki, bulunmuyorsa buraya en yakın yerdeki gümrük idarelerince uzatılır.

             2) Taşıta ilişkin süre uzatım talebi, taşıt yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilmiş ise kefil kuruluş aracılığıyla, geçici giriş belgesi ile getirilmiş ise ilk giriş izni sırasında aranılan belgeleri veren kuruluşlar aracılığıyla yapılır.

             3) Gümrük idareleri tarafından yapılan süre uzatımları, taşıt yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile Türkiye’ye getirilmiş ise karne cildine, geçici giriş belgesi ile getirilmiş ise belgenin arka yüzüne kaydedilir.

             4) Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarının devam ettiği çalışma izni, öğrenim belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerden anlaşılan ancak süresi içerisinde gümrük idaresine süre uzatım talebinde bulunamayan ya da çeşitli vesilelerle Türkiye dışında bulunduğu için müracaat edemeyen kişinin süre bitim tarihinden sonra yapılan uzatım talebi, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılarak sonuçlandırılır.

             5) Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartları sona eren ancak, çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin süresinin uzatılması için ilgili kuruluşlara süre bitim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde müracaatı bulunan ve ilgili kuruluşlarca süresi uzatılan kişilerin süre bitim tarihinden sonra yapılan uzatım talebi, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılarak sonuçlandırılır.

             6) Süre uzatımına esas çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin sürelerinin ilgili kuruluşlarca uzatılmaması, iptal edilmesi ya da rejimin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun oluşması hâlinde, bu hususun ilgiliye bildirimine ilişkin yazı tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde gümrük idaresine başvuru yapılması gerekir. Çalışma izninin uzatılmasına ilişkin olarak yapılan müracaatın reddedilmesi hâlinde, yapılan müteakip müracaatlar süre uzatımında dikkate alınmaz.

             7) Süre uzatımına dair belgelerin temini için yapılan resmi başvuru sonuçlarının beklenildiğine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte karne geçerlilik süresi içerisinde kefil kuruluş veya ilgili gümrük idaresine verilen dilekçeler dikkate alınır.

             c) Yukarıda belirtilen sürelerin aşılması hâlinde 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

             (2) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımları, ibraz edilen belgelerin uygunluğunun tespit edilmesi koşuluyla 2 No.lu Taşıt Takip Programı üzerinden 30 (otuz) güne kadar ek süre verilerek gümrük idaresince gerçekleştirilir.

             (3) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin taşıtın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Ancak müracaatın taşıtın kanuni yurtta kalma süresinden sonra olması durumunda, talep belgeleri ile birlikte değerlendirilir ve uygun bulunması hâlinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.

             (4) Taşıt sahipleri, sürücüleri veya firma yetkilileri tarafından taşıt takip programı olan herhangi bir gümrük idaresine süresi içerisinde yapılacak müracaatla kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık, ölüm ve tutukluluk hali gibi olayların başlangıç tarihlerinin, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi nitelikli belgelerle ispatlanması ya da ihracatçının yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi hâlinde durumun ihracatçıdan alınacak belge ile kanıtlanması suretiyle süre uzatım talebinde bulunabilirler.

             (5) Mücbir sebep belgesi olarak ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin belirtilmiş olması, özel hastane ve poliklinikler ile özel doktordan alınan sağlık raporlarının il sağlık müdürlüğü veya sağlık grup başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir. İstirahat süresi belli olmayan ve onaylanmamış olan sağlık raporlarına istinaden süre uzatımı yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çıkış Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

             Çıkış işlemleri

             MADDE 10 – (1) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;

             a) Turistik kolaylıklar kapsamında, herhangi bir karne ibraz edilmeksizin programa kaydedilerek girişi yapılan taşıtların çıkışlarında, taşıtın ayniyetine uygun olup olmadığı ve yurtta kalma süresi içerisinde müracaat edilip edilmediği program üzerinden ve şahsın pasaportundan kontrol edilir. Uygun bulunması hâlinde giriş kaydı kapatılır ve şahsın pasaportundan düşüm yapılarak taşıtın çıkışına izin verilir.

             b) Girişi sırasında triptik ya da gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilen taşıtların çıkışlarında, müracaatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı ve ayniyetine uygun olup olmadığı hususları karnelerin yanı sıra program üzerindeki bilgilerden incelenir. Uygun bulunması durumunda programın ve karnenin ilgili bölümüne kaydedilerek çıkış işlemi tamamlanır.

             c) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya geçici giriş belgesi düzenlenmek suretiyle girişi yapılan taşıtların çıkışlarında;

             1) Gümrük idarelerine teslim edilmek ya da çıkışı yapılmak istenilen taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğu tespit edilerek işlem yapılır. Taşıtın kesin çıkışı yapılacak ise ayrıca trafik idaresinden ilişiğinin kesilip kesilmediği kontrol edilir.

             2) Taşıtın çıkış işlemi, giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresinde yapılmış ise kayıtların kapatılması için çıkışa ilişkin bilgi ve belgeler taşıtın geçici ithalinin yapıldığı giriş gümrük idaresine gönderilir.

             ç) Herhangi bir nedenle iç gümrük idarelerince teslim alınan ve yurtta kalma süresi bulunmayan taşıtların yurtdışı edilmek üzere sınır gümrük idarelerine sevk işlemleri 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden en çok 7 (yedi) gün süre verilerek gerçekleştirilir.

             (2) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;

             a) Çıkışı yapılacak olan ticari taşıtın ayniyetine uygunluğu programdaki giriş kaydı üzerinden araştırılır ve uygun bulunması hâlinde aynı programa kaydedilerek çıkış işlemi yapılır.

             b) TIR karnesi kapsamında yük alan taşıtların program kayıtları, yük aldığı gümrük müdürlüğü, antrepo veya geçici depolama yerinde görevli memur tarafından, memur bulunmaması hâlinde yetkilendirilen kişi tarafından uygunluğu görüldükten sonra kapatılır.

             c) Bakanlar Kurulu kararları uyarınca valiliklerce tanzim edilen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan taşıtların uygunluğu görüldükten sonra program kayıtları kapatılır.

             ç) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen sürelerin aşıldığının anlaşılması hâlinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

             d) TIR karnesi kapsamındaki eşyasını boşalttıktan sonra yurtdışına çıkış yapmak isteyen veya TIR karnesi kapsamında yeni bir yük almak üzere başka bir gümrük idaresine müracaat eden ticari taşıtın programa giriş kaydının yapılmadığının anlaşılması hâlinde, kayıt kapatma işlemini yapacak gümrük idaresi ek-8’de yer alan taşıt kayıt bilgi formunu doldurarak boşaltma yapılan gümrük idaresine bir yazı ekinde faks ile gönderir. Formu alan giriş gümrük idaresi aracın kendi gümrük idaresinde boşaltma yaptığını tespit etmesi hâlinde, taşıtın programa giriş kaydını yapar ve ilgili gümrük idaresine faks ile bildirir. Müracaat edilen gümrük idaresi de program üzerinden kaydını kapatarak taşıtın çıkışına ya da TIR karnesi kapsamında yük almasına izin verir ve düzenlenen formlar her iki gümrük idaresi tarafından muhafaza edilir.

             e) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları görevlendirilen gümrük ya da muhafaza memurları tarafından kontrol edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çıkarılmayan Taşıtlar, Takibat İşlemleri ve Şartların İhlali

             Çıkarılmayan taşıtlara ilişkin takip işlemleri

             MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri tarafından taşıt takip programları ya da bilgisayarsız gümrük idarelerinde manuel kayıtlar üzerinden her yılın ocak ve temmuz aylarında sorgulama yapılarak kendi gümrük idarelerinden girişi yapılan ve süresi içerisinde çıkarılmayan kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları tespit edilir. Tespit edilen taşıtlar ile ilgili olarak, bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığı ile diğer başmüdürlükler nezdinde taşıtların çıkış yapıp yapmadığı araştırılır.

             (2) Başmüdürlüklerce yapılan araştırma sonucunda taşıtın yurt dışına çıkış yaptığının tespit edilmesi hâlinde, çıkış gümrük idaresince gerekli kayıt kapatma işlemi yapılır. Ayrıca bu durum aracın giriş kaydının yapıldığı gümrük idaresine bildirilir.

             (3) Başmüdürlükler nezdinde yapılan araştırmadan sonuç alınamaması halinde, giriş işlemini yapan gümrük idaresince program üzerinden düzenli aralıklarla aracın çıkış veya tekrar giriş yapıp yapmadığı kontrol edilir. Aracın çıkış veya tekrar giriş yaptığının tespit edilememesi hâlinde İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli takibatlarda bulunulmak üzere her yılın haziran ve aralık aylarında bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Ayrıca 13 üncü maddede belirtilen işlemler yapılır.

             Taşıt kaydının sonradan kapatılması

             MADDE 12 – (1) Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına ilişkin olarak ilgili gümrük idaresince yapılan araştırma sonucunda; taşıtın yurt dışında olduğunun kefil veya taahhütname veren kuruluşlarca ya da ilgili tarafından yabancı ülke resmi kuruluşlarından alınacak belgelere istinaden ispatlanması ya da taşıtın bir gümrük idaresince teslim alındığının veya bir gümrük idaresine terk edildiğinin anlaşılması hâlinde taşıt kayıtları kapatılır.

             (2) Turistik kolaylıklar kapsamında yurda getirilen ve süresi içerisinde yurtdışına çıkarılmasına rağmen, pasaport kayıtlarından düşümü yapılmamış taşıt sahipleri, pasaporttaki taşıt kaydının düşümü için herhangi bir gümrük idaresine başvurabilir. Başvuru yapılan gümrük idaresince taşıtın ilgili gümrük idaresinden çıkışının yapıldığının ya da ilgili tarafından yabancı ülke resmi kuruluşlarından alınacak belgelerden yurtdışında olduğunun anlaşılması hâlinde ilgilinin pasaportundan düşüm işlemi yapılarak bilgisayardan veri giriş kaydı kapatılır.

             (3) Ayrıca yapılan takibatların durdurulması için işlem sonucundan giriş gümrük idaresine ve Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bilgi verilir.

             Giriş gümrük idarelerince, gümrük vergi ve cezaların takibine ilişkin yapılacak işlemler

             MADDE 13 – (1) Herhangi bir belge ibraz edilmeksizin programa kayden yurda geçici girişi yapılan taşıtlara ilişkin tahakkuk ettirilecek gümrük vergilerinin tahsili için ilgili kişiden takibat işlemlerine başlanılır.

             (2) Kefil kuruluş kefaletindeki yabancı otomobil kulüplerince verilen gümrüklerden geçiş karnesi kapsamı taşıtlara tahakkuk ettirilecek gümrük vergilerinin kefil kuruluştan tahsil edilmesi için işlem başlatılır.

             (3) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ya da triptik karnesi kapsamı taşıtlara tahakkuk ettirilecek gümrük vergilerinin tahsili için kefil kuruluş nezdinde, geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlara tahakkuk ettirilecek gümrük vergilerinin tahsili için ise ilgili kurum aracılığıyla taahhütnameyi veren kuruluş nezdinde takibat işlemlerine başlanılır.

             (4) Tahakkuk ettirilecek para cezalarının takibat işlemleri ilgili kişi nezdinde yürütülür.

             (5) Taşıtlarla ilgili olarak gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, Kanunun 134 ve 193 üncü maddeleri hükümleri uyarınca gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınır.

             (6) Taşıtın gümrük idaresi denetimine alınmış olması hâlinde Kanunun 238 inci maddesi uyarınca yapılacak tahakkuklarda özel tüketim vergisi tahakkuka dâhil edilmeksizin para cezası tatbik edilir. Taşıtın mevcut olmaması hâlinde ise özel tüketim vergisi dâhil gümrük vergileri tahsil edilerek ayrıca para cezası tatbik edilir.

             (7) Taşıt sahibinin, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi geçirildikten sonra ölümü hâlinde, taşıtın gümrüğe teslim veya yurt dışı edilememesi durumunda Kanunun 238 inci maddesi uyarınca taşıtın gümrük vergileri reddi miras talebinde bulunmayan varislerinden tahsil edilir, ayrıca para cezası uygulanmaz.

             (8) Kanunun 238 inci maddesi kapsamında ceza uygulanması hâlinde, taşıt sahibinin yurtdışına çıkmasına izin verilmekle birlikte gerekli yasal işlem devam ettirilir. Tahakkuk eden para cezasının tahsil edildiğinin ya da teminata bağlandığının anlaşılması halinde taşıtın çıkışına izin verilir.

             Şartların ihlali

             MADDE 14 – (1) Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının; getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi hâlinde, 5607 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt yurtdışı hükmünde gümrük idaresince teslim alınır.

             (2) Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı ya da yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde transit hâlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtların verilen süre içerisinde yurtdışı edilmemesi hâlinde, 5607 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinde yer alan transite ilişkin hükümler uygulanır.

             (3) Yukarıda belirtilenlerin dışındaki usulsüzlük hallerinde ise Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Hak sahibi dışında araç kullanabilecekler

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında getirilen taşıtlardan;

             a) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce,

             b) Belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılar tarafından geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce,

             c) Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen kişi tarafından özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından,

             ç) Yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca,

             kullanılabilir.

             d) Ayrıca, belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılara ait taşıtlar için düzenlenen geçici trafik tescil belgelerine "satılamaz" kaydının yanı sıra, "Ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz" ibaresi konulur. Bu maddenin            (c) bendinde belirtilen kişilere ait taşıtın özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına gümrük idaresince izin verilmesi hâlinde, bu durum geçici trafik tescil belgesinde ayrıca belirtilir.

             Taşıtsız çıkacak şahıslar

             MADDE 16 – (1) Turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kayden yurda getirilen taşıtların sahiplerinin taşıtsız olarak yurtdışına geçici olarak çıkmak istemeleri hâlinde, taşıtın herhangi bir gümrük idaresinin denetimine bırakılması gerekir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak yerinin bulunmaması hâlinde, aracın teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük idaresinin denetim ve gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin verilir. İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek bilgisayar kayıtlarından taşıtın giriş kaydı kapatılır. Manuel işlem yapan gümrük idarelerince ise durum Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.

             (2) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve geçici giriş belgesi kapsamında taşıt getirenlerden, kamu veya özel sektörde çalışmak üzere gelen kişilerin, taşıtlarını gümrük idaresine teslim etmeden taşıtsız olarak yurt dışına çıkmak istemeleri hâlinde, taşıtın kendilerinde muhafaza edildiğine ilişkin çalıştıkları kuruluşlarca verilecek taahhütnameyi, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde olmak koşulu ile gümrük idaresine ibraz etmeleri gerekir.

             (3) Diplomatik misyon temsilcilikleri ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda görevli olanların taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri hâlinde, ilgili şahsın izinli olduğu ve iznini yurtdışında geçireceğine dair elçilik, konsolosluk veya benzeri uluslararası kuruluş tarafından verilecek yazıya istinaden, taşıtın kendilerinde muhafaza edilmesine ve ilgilinin taşıtsız çıkışına izin verilir.

             Mülkiyet devri

             MADDE 17 – (1) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve geçici giriş belgesine kayden ithal edilen taşıtların yine bu belgelere kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl ikametgâhının bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük idaresi denetimine alınması hâlinde mümkündür.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler dışında turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yapılamaz. Ancak, bu kapsamda getirilen taşıtın yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve geçici giriş belgesine kayden taşıt ithal etme hakkı bulunan aile ünitesine dâhil bir başkasına mülkiyet devrinin yapılmasına birinci fıkrada belirtilen işlemin yerine getirilmesi koşuluyla izin verilir.

             Taşıtların vekâletname yolu ile yurtdışı edilmeleri veya devir işlemleri

             MADDE 18 – (1) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve geçici giriş belgesine kayden ithal edilen taşıtların herhangi bir nedenle sahibi tarafından yurtdışı edilememesi ya da taşıtını gümrük idaresine veya gümrükçe izin verilen yerlere bırakarak yurtdışına çıkış yapan kişinin Türkiye’ye geri dönememesi hallerinde taşıtın usulüne uygun vekâletname ile yetkilendirilen başka bir şahıs tarafından transit rejimi kapsamında sözlü beyan formu düzenlenmek suretiyle yurtdışı edilmesine izin verilir.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler dışında turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların, taşıtı getiren şahıs dışında geçerli bir vekâletname ile yetkilendirilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından yurtdışı edilmesine izin verilir.

             a) Bu şekilde yapılan devir işlemlerinde taşıta verilecek sürenin hesabında, taşıtın girişi sırasında verilen süreden arta kalan süre ile devralacak şahıs için hesaplanacak süre arasında daha kısa olanı dikkate alınır. Devralan şahsın taşıt kullanma hakkının olmadığının anlaşılması hâlinde 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden en çok 7 (yedi) gün süre verilerek taşıtın yurtdışı edilmesi sağlanır.

             b) Devir işlemi, taşıt takip programında taşıtın ilk girişine ilişkin kaydın kapatılması ve devralan şahıs adına yeni giriş işleminin kaydedilmesi suretiyle sonuçlandırılır.

             (3) Taşıt sahibinin ölümü hâlinde, mahkeme kararı ile tespit edilen varisleri tarafından yurtdışı edilmek istenilmesi hâlinde, ayrıca herhangi bir vekâletname aranmaz.

             Çalınan taşıtlar

             MADDE 19 – (1) Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının kanuni yurtta kalma süresi içerisinde çalınması hâlinde, çalınma olayının emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belgelerin yanı sıra mahkeme kararı veya Cumhuriyet savcılığından alınacak belge ile gümrük idaresine ispat edilmesi şartıyla taşıtın veya aksesuarlarının kayıtlardan düşümü istenilir.

             (2) İlgili gümrük idaresince çalınma olayına ilişkin belgeler uygun bulunursa, Ek-9’da yer alan taşıt bilgi formu doldurulmak suretiyle programdaki giriş kaydı çalındığı tarih itibariyle ve çalıntı kaydıyla kapatılır. Ayrıca, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için pasaport kayıtlarından gerekli düşüm işlemi yapılır.

             (3) Taşıtın gümrüklerden geçiş karnesi, triptik karnesi, geçici giriş belgesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile girmiş olması durumunda, söz konusu belgeler üzerine 10 uncu maddede belirtilen işlemler yapılır.

             (4) Çalınan taşıt, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya geçici giriş belgesi ile girmiş ise teminatın çözümü ve taşıt kaydının kapatılması için geçici ithal işleminin yapıldığı gümrük idaresine bildirilir.

             (5) Taşıtın ihbar kayıtlarına alınabilmesi bakımından tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine bildirimde bulunulur ve taşıt bilgi formu ile çalınma olayına ilişkin belge örnekleri Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

             (6) Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük denetimine alınarak sahibine tebligat yapılır. Bu taşıtlar geçici depolanan eşya statüsünde değerlendirilir ve tebligatta belirlenen süre içinde teslim alınmaması durumunda tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır.

             (7) Taşıt sahibinin ya da usulüne uygun olarak yetkilendirilen vekilinin müracaatı hâlinde kalan süre verilerek yeni bir giriş işlemi yapılır ve durum taşıtın bulunmasına ve sahibine teslimine ilişkin belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir. Sigorta şirketince başvuruda bulunulması durumunda, sigorta şirketinin ilgili tarafından yetkilendirildiği ya da taşıtın çalınması sebebiyle tazminat ödendiğinin ispatlanması şartı aranır.

             Kazaya uğrayan taşıtlar

             MADDE 20 – (1) Kaza durumu, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da Cumhuriyet savcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile belgelendirilir.

             (2) Yurtta kalma süresi içerisinde kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılamayacak duruma gelen taşıta ait vergiler aranmaz. İbraz edilen belgeler gümrük idaresince uygun bulunursa 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

             (3) Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkarılması veya gümrüğe terk edilmesi gerekmektedir. Yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt enkazının terk edilmek istenmesi hâlinde taşıt sahibince veya yetkilendirilen kişilerce ilgili belgelerle birlikte gümrüğe terk dilekçesine istinaden işlem yapılır. Terk edilmek istenen taşıtın gümrük idaresine getirilmesi durumunda gümrük idaresince oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yapılarak, getirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince görevlendirilecek heyet tarafından giriş ayniyetine uygunluğu belirlenerek, düzenlenecek tutanakla birlikte gümrük idaresine bildirilir ve tasfiye hükümlerine tabi tutulur.

             (4) Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışı edilmek istenilmesi hâlinde taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden ve heyet tarafından ayniyet tespiti yapıldıktan sonra uygun bulunması kaydıyla çıkışına izin verilir. Sigorta şirketince başvuruda bulunulması durumunda, sigorta şirketinin ilgili tarafından yetkilendirildiği ya da taşıtın kazası sebebiyle tazminat ödendiğinin ispatlanması şartı aranır.

             (5) Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için tamirine ihtiyaç duyulan taşıtların tamirleri, taşıt sahipleri veya yetki verilenler tarafından talepte bulunulması hâlinde gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün denetimi altında yapılır.

             (6) Tamir işleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzaması durumunda bu husus gümrük idaresince yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Tamir sonucunda taşıt gümrük denetimine alınır. Söz konusu taşıtın yurtdışı edilmesini teminen, ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına program üzerinden en fazla 10 (on) güne kadar süre verilerek, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ise transit rejimi kapsamında sözlü beyan formu düzenlenmek suretiyle işlem yapılır.

             (7) Tamire ihtiyaç gösteren taşıtların sahipleri veya yetkilendirilen kişiler tarafından talepte bulunulması hâlinde, taşıtın tamiri için gereken yedek parçaların sözlü beyan formu düzenlenmesi suretiyle teminatlı olarak ya da memur refakatinde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir. Vergileri teminata bağlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın ilgili taşıta montajının yapıldığının ve değiştirilen parçanın yurt dışı edildiğinin veya devlete terk edildiğinin belgelendirilmesi hâlinde teminat çözülür.

             (8) Değiştirilen eski parçaların gümrüğe terk edilmek istenilmemesi hâlinde çıkışını teminen düzenlenecek sözlü beyan formu ile yeniden ihracına izin verilir.

             Tasfiye

             MADDE 21 – (1) Taşıt sahiplerinin taşıtlarını yurtta kalma süresi içerisinde herhangi bir nedenle geçici olarak gümrük idaresine teslim etmeleri hâlinde ek-6’daki taahhütname dilekçesi alınır. Şahsın taahhütte bulunmaması hâlinde, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi bitim tarihinden itibaren ilgiliye tebligat yapılarak tasfiye hükümleri uyarınca işlem yapılır.

             (2) Yurtta kalma süresi dışında gümrük idaresine teslim edilen taşıtlar için ek-7’deki taahhütname dilekçesi alınır. Terk dilekçesi verilmeyen taşıtlar hakkındaki cezai işlemin tebligat evrakında, taşıtın geçici depolama süresi içerisinde teslim alınmaması hâlinde tasfiye hükümlerinin uygulanacağı bilgisine de yer verilir.

             (3) Emniyet ve jandarma birimleri ile gümrük görevlilerince yapılan araştırmalar sonucu sahipsiz olarak bulunan ve gümrüğe teslim edilen taşıtların sahiplerinin tespit edilmesi durumunda, Kanunun 238 inci maddesi uyarınca uygulanan ceza için yükümlüsüne yapılacak tebligatta, taşıtın geçici depolama süresinin sonunda tasfiyeye tabi tutulacağı hususuna da yer verilir. Bu durumda para cezasının tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geçici depolama süresi sonunda tasfiye hükümleri uygulanır.

             (4) İlgilinin beyan ettiği adresine tebligat yapılamaması hâlinde ilanen tebligat ya da yurtdışında yaşayanlar için Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) aracılığıyla yurtdışı adreslerine tebligat yapılması suretiyle işlem tesis edilir.

             (5) Sahipsiz olarak ele geçirilen taşıtların sahiplerinin tespit edilememesi veya adreslerinin belli olmaması durumunda, geçici depolama süresi bitiminde herhangi bir tebligat yapılmaksızın tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır.

             (6) Tahakkuk ettirilen para cezalarının tahsil edilememesi hâlinde tasfiyelik hale gelen taşıtların satış bedelinden, Kanunun 180 inci maddesi uyarınca mahsubunun yapılması amacıyla taşıta ait tespit tahakkuk belgelerine ceza tutarları yazılır veya satıştan önce ilgili tasfiye işletme şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

             Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve geçici giriş belgesi kapsamında işlem yapmaya yetkili gümrük idareleri

             MADDE 22 – (1) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve geçici giriş belgesine kayden ithal edilecek taşıtlara ilişkin geçici ithal iznini vermeye ve işlemleri yerine getirmeye bu kişilerin fiilen çalıştığı, incelemede bulunduğu, öğrenim yaptığı ya da Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz yabancıların bulunduğu yerdeki, bulunmuyorsa buraya en yakın yerdeki gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince görevlendirilecek gümrük idareleri yetkilidir.

             Bilgisayar programı bulunmayan gümrük idarelerince yapılacak işlemler

             MADDE 23 – (1) Geçici ithali yapılan taşıtların giriş ve çıkış işlemleri bunlarla ilgili tutulmakta olan deftere numaralandırılmak suretiyle kaydedilir.

             (2) Gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmemesi hâlinde taşıt giriş-çıkış formu uygulamasına devam edilecektir. Söz konusu formun kullanımında herhangi bir güzergâh belirlenmeyecektir.

             (3) Bilgisayar programı bulunmayan gümrük idarelerinden girişi yapılmış taşıtların;

             a) Bilgisayar programı bulunmayan gümrük idarelerinden çıkış yapılmak istenilmesi hâlinde, giriş gümrük idaresince düzenlenen belgelere istinaden işlem yapılır.

             b) Bilgisayar programı kullanılan gümrük idarelerinden çıkış yapılmak istenilmesi hâlinde, ibraz edilen gümrüklerden geçiş karnesi ya da taşıt giriş-çıkış formu üzerindeki bilgiler kontrol edilerek programa hem giriş hem de çıkış kaydı yapılır.

             (4) Bilgisayar programı bulunan gümrük idarelerinden girişi yapılmış taşıtların bilgisayar programı bulunmayan gümrük idarelerinden çıkışı yapılmak istenilmesi hâlinde, gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise bu karnenin yanı sıra kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için pasaport üzerindeki bilgiler kontrol edilerek işlem gerçekleştirilir. Herhangi bir belge ibraz edilmemiş, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için pasaport bilgileri üzerinden, ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için ise giriş gümrük idaresi ile irtibata geçilerek aracın yükünü boşaltıp boşaltmadığına ilişkin teyit bilgileri üzerinden taşıt giriş-çıkış formu düzenlenir.

             (5) Geçici ithali yapılan taşıtlara ait karnelerden kopartılan çıkış parçaları ile taşıt giriş-çıkış formlarının çıkış nüshaları kayıtların kapatılması için en geç 10 (on) gün içinde bordroya kayden giriş gümrük idaresine gönderilir. Giriş gümrük idareleri tarafından kendilerine ulaşan bu belgelere istinaden program ya da defter kayıtları üzerinde gerekli işlemler yapılır.

             Kefil kuruluşa ilişkin hükümler

             MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (f), (n) ve (p) bentlerinde tanımlanan ve gümrük idarelerine teminat hükmünde ibraz edilen karneleri düzenlemeye yetkili kefil kuruluşlar kapsam, yetki ve sorumlulukları düzenleyen bir protokol ile Müsteşarlıkça belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             MADDE 25 – (1) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanan işlemlere ilişkin;

             a) 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu,

             b) 1/6/2007 tarihli ve 26539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu,

             c) 29/3/2008 tarihli ve 26831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu,

             d) 2/8/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu,

             e) 5/5/2009 tarihli ve 27219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Seri No.lu,

             Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             (2) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanan işlemlere ilişkin;

             a) 15/12/2007 tarihli ve 26731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu,

             b) 6/12/2008 tarihli ve 27076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu,

             Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bu tebliğde yer almayan hususlarda takip edilecek mevzuat

             MADDE 26 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda; 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthalat Sözleşmesi, 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karar hükümlerine göre işlem yapılır.

             Yetki

             MADDE 27 – (1) Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

             Yürürlük

             MADDE 28 – (1) Bu Tebliğin 24 üncü maddesi yayımını izleyen tarihten itibaren 3 (üç) ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK: 1

DİPLOMATİK MİSYON TEMSİLCİLİKLERİ YA DA BENZERİ ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ÇALIŞAN DİPLOMAT OLMAYAN MEMURLARIN KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN

GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

 

…………….. Büyükelçiliği

No: ……………..

 

………………………… Büyükelçiliğimizde / Teşkilatımızda diplomat olmayan memur olarak çalışmakta ve Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.

 

Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken tekrar aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürülemez ise mevzuat dâhilinde gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini ve yurt dışına kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerini ödeneceğini Elçiliğimizce beyan ve taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                           …/…/20…

                                                                                                                                                            Büyükelçi

                                                                                                                                                      (İmza ve Mühür)

 

 

 

Römork veya Karavan (varsa) bu kısımda doldurulacak

 Otomobilin

1- Markası

:

 

2- Tipi

:

 

3- Modeli

:

 

4- Cinsi

:

 

5- Motor No

:

 

6- Şasi No

:

 

7- Kapı adedi

:

 

8-Radyo-teyp markası

:

 

9- Silindir adedi

:

 

10- Ağırlığı

:

 

11-Türkiye’ye giriş tarihi

:

 

Taşıt Sahibinin

Doğum yeri

:

 

Doğum tarihi

:

 

Türkiye’ye son geliş tarihi

:

 

Türkiye’de kaç yıldan beri oturduğu

 

:

 

 

……… Elçiliğince/Teşkilatınca yukarıda taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

Tarih ve İmza

 

 

EK: 2 

 

YABANCI İŞÇİ İRTİBAT BÜROLARINDA ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN

GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

 

 …………… Türkiye’deki ………….. İşçi İrtibat Bürosunda memur olarak çalışmakta ve Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır. 

 

Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götüremez ise mevzuat dâhilinde gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini ve yurt dışına kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerinin Genel Müdürlüğümce ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.

 

 

                                                                                                                                                          …/…/20…

                                                                                                                                                   Türkiye İş Kurumu

                                                                                                                                                       Genel Müdürü

                                                                                                                                                     (İmza ve Mühür)

 

 

 

Römork veya Karavan (varsa) bu kısımda doldurulacak

 Otomobilin

1- Markası

:

 

2- Tipi

:

 

3- Modeli

:

 

4- Cinsi

:

 

5- Motor No

:

 

6- Şasi No

:

 

7- Kapı adedi

:

 

8-Radyo-teyp markası

:

 

9- Silindir adedi

:

 

10- Ağırlığı

:

 

11-Türkiye’ye giriş tarihi

:

 

Taşıt Sahibinin

Doğum yeri

:

 

Doğum tarihi

:

 

Türkiye’ye son geliş tarihi

:

 

Türkiye’de kaç yıldan beri oturduğu

 

:

 

 

……… Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yukarıda evsafı gösterilen taşıt hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

 

Tarih ve İmza


 

EK: 3

 

TÜRKİYE’YE TEKNİK İŞBİRLİĞİ VEYA BENZERİ ANLAŞMALAR UYARINCA ÇALIŞMAK ÜZERE GELEN UZMANLARIN KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞIT ARAÇLARINA AİT GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

 

 …………………….. Hükümetimizle ………………………. Hükümeti arasında yapılan  ../../20..  tarihli anlaşma hükümleri gereğince Bakanlığımızda/teşkilatımızda çalışmakta ve Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır. 

 

Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise mevzuat dâhilinde gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini ve yurt dışına kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerinin Bakanlığımız/Teşkilatımız tarafından ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.

 

 

                                                                                                                   …/…/20…

                                                                                                                  Adı Soyadı

                                                                                                             Tam yetkili şahsın

                                                                                                            (Memuriyet unvanı)

                                                                                                               (İmza ve Mühür)

 

 

Römork veya Karavan (varsa) bu kısımda doldurulacak

 Otomobilin

1- Markası

:

 

2- Tipi

:

 

3- Modeli

:

 

4- Cinsi

:

 

5- Motor No

:

 

6- Şasi No

:

 

7- Kapı adedi

:

 

8-Radyo-teyp markası

:

 

9- Silindir adedi

:

 

10- Ağırlığı

:

 

11-Türkiye’ye giriş tarihi

:

 

Taşıt Sahibinin

Doğum yeri

:

 

Doğum tarihi

:

 

Türkiye’ye son geliş tarihi

:

 

Türkiye’de kaç yıldan beri oturduğu

 

:

 

 

………………………..… Bakanlığınca/Teşkilatınca yukarıda evsafı gösterilen taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim. 

Tarih ve İmza

 

 

 EK: 4

 

GEÇİCİ TRAFİK TESCİL BELGESİ

 

Aşağıda özellikleri yazılı otomobil/motosiklet hakkında gümrüğümüzce gerekli geçici giriş işlemi yapılmıştır.

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hususta yayımladığı tamime göre trafiğe tescil edilerek plaka verilmesi, kendi memleketindeki kayıtlarını kapatmaları için milli plakalarının kendilerine iade edilmesi ve bu “geçici trafik tescil belgesi”ne istinaden ahara, devir, satış veya Türkiye’de mukim şahıslar tarafından iktisabının yapılmaması; ricasıyla yalnız ……………………………… trafik bürosuna ibraz olunmak üzere bu şahadetname düzenlenmiştir.

 

 

 

                                                                                          Gümrük Müdürü/Memuru

                                                                                                    (İmza ve Mühür)

 

 

Taşıtın

Markası

:

 

Modeli

:

 

Tipi

:

 

Cinsi

:

 

Motor No.

:

 

Şasi No.

:

 

Beygir gücü

:

 

Kapı adedi

:

 

Radyo markası

:

 

Ağırlığı

:

 

Silindir adedi

:

 

Taşıt Sahibinin

Adı soyadı

:

 

Çalıştığı/tahsilde bulunduğu

/İkamet ettiği yer

 

:

 

İş adresi

:

 

Ev adresi

:

 

GSM numarası

:

 

e-mail adresi

:

 

Giriş belgesinin türü                  :

Geçerlilik tarihi

:

 

Numarası

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Formun ÜstüEK: 5

 

YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ KARNESİ

 İLE TAŞIT GETİREN ŞAHISLAR TARAFINDAN

 VERİLECEK TAAHHÜTNAME

 

…………………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği hükümlerine göre giriş işleminin yapılmasını istediğim otomobilim/motosikletim ve otomobilimle beraber bir adet Karavanım/Römorkum yurtdışı edilmeden başka taşıt getirmeyeceğimi, bu taşıtı yalnız kişisel ve aile ihtiyaçlarında kullanacağımı, üçüncü şahıslara kullandırmayacağımı, her ne sebeple olursa olsun başkalarına devir veya satışı veya Türkiye’de mukim gerçek veya tüzel kişiler tarafından iktisabının yaptırılmayacağını, taşıtın ilk girişinden itibaren bir ay içerisinde iş yerine en yakın trafik idaresine kayıt ettireceğimi, benzerlerinden dâhilde alınmakta olan vergi ve resimlerini ödeyeceğimi, taşıtın girişine dayanak teşkil eden Y.T.G.G. Karnesinin süresinin uzatılması için süre bitmeden önce kefil kuruluş aracılığı ile ilgili gümrük müdürlüğüne başvuracağımı ve bunlara uymadığım takdirde, hakkımda 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını taahhüt ve kabul ederim.

 

İmza

 

Taşıt Sahibinin

Adı soyadı                                             :  

Doğum yeri                                            :  

Doğum tarihi                                          :   

Adresi                                                    :  

Cep telefonu numarası                           :  

E-posta adresi                                        :  

NOT: Getirilmeyen taşıtın üstü çizilecektir.

 

 

Annex- 5

 

WRITTEN CONTRACT SAMPLE’TO BE GIVEN BY PERSONS WHO TAKE VEHICLES INTO COUNTRY WITH

TEMPORARY ENTRANCE CARNET FOR

FOREIGN VEHICLES

 

TO……………………….CUSTOMS DIRECTORATE

 

I oblige and accept that l will apply to the related directorate of customs by means of The Guarantor Agency for extension of duration of Temporary Entrance Carnet For Foreign Vehicles, before completion of duration, basis for the entrance of vehicle, and I will pay the taxes and dues applicable to the similar ones, and register to nearest traffic administration to work place within one month from first entrance of vehicle, and it will not be gained by natural or legal persons who are settled in Turkey, and it will not be sold or transferred to other persons under any conditions, and I will not let third parties to use it, and I will only use this vehicle for individual and family needs,  and I will not enter any other vehicle to country without one caravan/trailer together whit my automobile, and will not enter any other vehicle without exiting this vehicle, excluding my automobile/motorcycle, for which I apply for entrance processes according to provisions of General Communique for Private and Commercial Use and in case of not complying with above mentioned ones, I also accept and oblige that 4458 numbered Customs law and provisions related with this law can be applied on me.

 

 

Signature

 

 

 

Vehicle Owners   :

Name surname                        :  

Place of birth                          :

Date of birth                          :  

Address                                  :  

GSM number                         :  

E-mail adress                          :  

NOTE: Vehicle, which is not entered, will be erased.

 

 

 

 

EK: 6

 

GEÇİCİ BIRAKMA/TERK DİLEKÇESİ

 

………………………………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

…………………tarihinde ……………………Gümrük Müdürlüğünden yurda sokmuş olduğum ve ……………………..tarihine kadar yurtta kalma süresi bulunan aracımı, mazeretimden dolayı yurtdışına çıkma mecburiyetinde olduğum için idarenize geçici olarak bırakmak istiyorum.

 

Aracımı, yurtta kalma süresinin bitimini müteakip Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen bir aylık sürenin sonu olan ……………………….tarihine kadar yurtdışı etmediğim veya teslim almadığım veya ek süre talebinde bulunmadığım takdirde kendi irade ve arzumla Türkiye Cumhuriyeti Devletine terk etmiş sayacağımı ve hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan ve imza ederim.../../20.. 

 

                                                                                                                           Geçici Bırakanın

                                                                                                                             Adı ve Soyadı

                                                                                                                                   İmzası

 

ADRES VE TELEFON

 

Türkiye’deki adresi          :

 

Telefon no                        :

 

Yurtdışındaki adresi         :

 

Telefon no                        :

 

GSM no                            :

 

e-mail adresi                     :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex- 6

 

PETITION FOR TEMPORARY QUIT AND DESERT

 

TO: CUSTOMS DIRECTORATE OF ………………

 

Since I am obliged to leave my country on the pretext of my personal excuse, I herewith wish to temporarily to your Administration my car which, on the date……………., was introduced into the country through the gate of………………….Customs Directorate and granted with the permission for staying in the country till the date……………….

 

I herewith declare and affix below my signature that if I, till the date……………..which is the end of one month time period stipulated by the Customs Regulation, fail to take my car out of country or take delivery of it or request an additional time period, I will consider that this car would have been deserted to the Government of Turkish Republic with my free will and intention and accordingly I will submit any claims and demands in this regard

 

 

 

Name,Surname and signature of Person

 

 

ADRES AND TELEPHONE:

 

In Turkey adress  :   

 

 

 

Phone no              :

 

 

 

Abroad address   :

 

 

 

 

Phone no              :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: 7

 

GÜMRÜK KANUNUNUN 238/241’İNCİ MADDESİ HÜKMÜ UYGULANAN TAŞITLARA İLİŞKİN GEÇİCİ BIRAKMA/TERK DİLEKÇESİ

 

 

……………………...GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Kanuni yurtta kalma süresinden (…………….) sonra ……………………. tarihinde Gümrüğünüze teslim ettiğim ……………..plaka sayılı, …………………………..şase no.lu taşıtım ile ilgili olarak Gümrük Kanununun 238/241’inci maddesine istinaden düzenlenen ………………… günlü, ………… sayılı Ceza Kararını ……………. tarihinde tebellüğ ettim.

 

Söz konusu Ceza Kararının kesinleştiği tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen bir aylık süre içerisinde taşıtımı yurtdışı etmediğim veya ek süre talebinde bulunmadığım taktirde kendi irade ve arzumla Türkiye Cumhuriyeti Devletine terk etmiş sayacağımı ve hiçbir hak talepte bulunmayacağımı beyan ve imza ederim. ../../20..

                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                          Geçici Bırakanın

                                                                                                                           Adı ve Soyadı

                                                                                                                                 İmzası

 

 

 

 

ADRES VE TELEFON

 

Türkiye’deki adresi          :

 

Telefon no                        :

 

Yurtdışındaki adresi         :

 

Telefon no                        :

 

GSM no                            :

 

e-mail adresi                     :

 

 

 

Annex- 7

 

TEMPORARY QUIT/DESERT PETITION REGARDING THOSE TRANSPORTATION VEHICLES FOR WHICH THE ARTICLE-238/241 OF CUSTOMS LAW IS APPLICABLE

 

TO:CUSTOMS DIRECTORATE OF………………………….

 

In regard with my car which bears the plate no:…………….and chasis no:………… and on the date………………….was delivered to your Customs Office upon completion of my legal staying period in my country, I on the date……………., was notified of the Fine Decree issued under the no:………………and dated as of……………………

 

I herewith declare and affix below my signature that if I, starting form the date when such a Fine Decree becomes conclusive, fail to take my car out of country or request an additional time period within a month time duration stipulated by the Customs Regulation, I will consider that is car would have been deserted to the Government of Turkish Republic with my free will and intention and accordingly I will not submit any claims and demans in this regard.

                                                                           

 

                                                                   Name,Surname and signature of Person

                                                                   Who has temporarily deserted his/her car. 

 

 

ADRES AND TELEPHONE:

 

In Turkey adress  :   

 

 

 

Phone no              :

 

 

 

Abroad address   :

 

 

 

 

Phone no              :

 

 

 

 

EK: 8

 

TAŞIT KAYIT BİLGİ FORMU

TAŞIT GİRİŞ KAYDI YAPILACAK KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı ve soyadı

:

 

Pasaport no

:

 

Doğum tarihi, Yeri, Baba adı
Nüfusa kayıtlı olduğu yer

 

:

 

 

Açık adresi (Yurtiçi)

:

 

Açık adresi (Yurtdışı)

:

 

GSM numarası

:

 

E-mail adresi

:

 

TAŞITA İLİŞKİN
BİLGİLER

Belge türü ve Numarası

:

 

Düzenleme tarihi

:

 

Gümrük idaresi

:

 

Taşıtın Türkiye'de kalacağı son tarih

:

 

Taşıtın cinsi

:

 

Taşıtın marka - modeli

:

 

Şase numarası

:

 

Plakası

:

 

DİĞER
BİLGİLER

Bilgi formunu düzenleyen memurun
adı soyadı, unvanı ve imzası

 

:

 

Taşıt bilgi formu düzenleme tarihi

:

 

Bilgi formunu onaylayan amirin
adı soyadı, unvan ve imzası

 

:

 

 

 

EK: 9

ÇALINAN TAŞITA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

TAŞIT GİRİŞ KAYDI YAPILAN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı ve soyadı

:

 

Pasaport no

:

 

Doğum tarihi, yeri, baba adı
nüfusa kayıtlı olduğu yer

 

:

 

Açık adresi (Yurtiçi)

:

 

Açık adresi (Yurtdışı)

:

 

GSM numarası

:

 

E-mail adresi

:

 

TAŞITA İLİŞKİN BİLGİLER

Belge türü ve numarası

:

 

Düzenleme tarihi

:

 

Gümrük idaresi

:

 

Taşıtın Türkiye'de kalacağı son tarih

 

:

 

Taşıtın cinsi

:

 

Taşıtın marka - modeli

:

 

Şase numarası

:

 

Plakası

:

 

ÇALINMA OLAYINA İLİŞKİN BİLGİLER

Çalınma olayına ilişkin işlemi yapan
gümrük idaresi

 

 

:

 

Taşıtın çalınma tarihi

:

 

Çalıntı olayını belgelendiren
cumhuriyet savcılığı

 

:

 

Bulunduğunda bilgi verilecek
gümrük idaresi

 

:

 

DİĞER BİLGİLER

Bilgi formunu düzenleyen memurun
adı soyadı, unvanı ve imzası

 

 

:

 

Taşıt bilgi formu düzenleme tarihi

 

:

 

Bilgi formunu onaylayan amirin
adı soyadı, unvan ve imzası

 

: