22 Ocak 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27470

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

CAMİLERİN BAKIM ONARIM VE ÇEVRE TANZİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/5/1985 tarihli ve 18763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

             “(h) Turizm, ”          

             “ (ı) Mahya kurdurma.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (7) ve (8) numaralı alt bentler eklenmiştir.

             “7) Bütün camilerde asılacak mahyalarda yer alacak metinleri Din İşleri Yüksek Kurulunun incelemesinden geçtikten sonra uygulamaya koymak.”

             “8) Uygun görülen camilere Ramazan ayında, dinî bayramlarda ve dinî günlerde dinî içerikli mahya asmak veya astırmak.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Başkanlık ile işbirliği yaparak camilerde mahya kurdurmak.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

             “c) Başkanlıkça uygun görülen metinleri, belirtilen zamanlarda, camilere mahya olarak astırılmasını sağlamak.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.