22 Ocak 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27470

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/3)

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. firması tarafından yapılan başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir. 

             Başvuru konusu madde

             MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya, normal olarak 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.91.00.00, 7019.90.99.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) beyan edilen “cam elyafı takviye malzemeleri”dir. Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

             (2) Başvuru konusu ürün, “cam elyafı takviye malzemeleri”dir. Şikayetçi yerli üretici tarafından sunulan bilgilere göre, cam elyafı takviye malzemelerinin kırpılmış demetler, tek uçlu fitiller, çok uçlu fitiller ve kırpılmış demetten keçeler olmak üzere dört ana tipi bulunmaktadır. Ürün tiplerinin üretim süreci cam hammaddelerinin cam filamentleri haline getirilmesine kadar aynıdır. Geleneksel cam hammaddelerinden elde edilen ergimiş cam, kovanlara iletilir ve kovanlardaki 1 ila 2 mm çapındaki yüzlerce delikten serbest akış ile yüksek hızlarda akmaya başlar. Serbest bir halde akan cam filamentlerinin bir araya getirilmesiyle demetler elde edilir. Kovanlardan akan filamentlerin ısı değeri su ve hava ile soğutularak düşürülür. Sıcaklığı düşürülen cam filamentleri korunma amacıyla kimyasal bir bağlayıcı ile kaplanır.

             (3) Başvuru konusu ürün tiplerinden kırpılmış demetler, cam filamentlerinin kırpma makinesinde 3 mm ila 24 mm arasında değişik uzunluklarda kırpılıp titreşimli elektrikten geçirilmesi suretiyle üretilir. Kırpılmış demetler en çok otomotiv ve beyaz eşya plastikleri ile debriyaj ve fren balatalarının üretiminde kullanılmaktadır. Başvuru konusu bir diğer ürün tipi olan tek uçlu fitiller ise cam filamentlerinin doğrudan sarılarak R/F fırınlarında kurutulması suretiyle üretilen ürünlerdir. Başlıca kullanım alanları silo, depo ve boru gibi ürünlerin silindirik yöntemlerle üretimi, her türlü profilin devamlı çekme yöntemiyle üretimi ve dokunmamış çok açılı kumaşların üretimidir. Çok uçlu fitiller ise cam filamentlerinden demet gruplarının birbirine paralel olarak bükülmeden sarılması suretiyle üretilen ürünlerdir. Söz konusu ürün temel olarak CTP boru, akrilik küvet, ışık geçirgen panel ve otomotiv tavanı üretiminde kullanılmaktadır. Kırpılmış demetten keçeler ise cam filamentlerinin 50 mm uzunluğunda kırpılıp sıvı bir bağlayıcı ile bir arada tutulmasının ardından fırınlarda kurutularak rulo haline getirilmesi suretiyle üretilir. Kırpılmış demetten keçeler temel olarak tekne, otomotiv yedek parçası, yalıtım malzemeleri, çatı kaplamaları için levha ve sandviç tipi kamyon kasalarının üretiminde kullanılmaktadır.

             (4) Soruşturma kapsamında ürün tanımı, sınıflandırmaya esas GTİP’ler ve belirtilen GTİP’lerin kapsamı ve içeriği de incelemeye alındığından bu hususlara ilişkin her türlü görüşün süresi içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             Başvurunun temsil niteliği

             MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi firmanın Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

             Damping iddiası

             MADDE 4 – (1) Bu aşamada, ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca şikâyet konusu malın Türkiye’deki üretim maliyetine makul bir kâr oranı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer normal değer olarak alınmıştır. Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.

             (2) Şikâyet konusu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, yerli üretim dalı tarafından temin edilen ÇHC’de yerleşik büyük çaplı tedarikçilerin fabrika çıkış aşamasındaki fiyat tekliflerinin ağırlıklı ortalaması esas alınmıştır.

             (3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla cam elyafı takviye malzemelerinin dört farklı ürün grubu için ayrı ayrı hesaplanan damping marjlarının ÇHC menşeli şikayete konu ürün için önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

             Zarar ve nedensellik iddiası

             MADDE 5 – (1) ÇHC menşeli şikayet konusu ürün ithalatının ürünün toplam ithalatı içerisindeki payı 2007-2009 dönemi arasında önemli ölçüde artış göstermiştir. Aynı dönemde, yerli üretim dalının iç piyasa satışları mutlak olarak gerilemiştir. Ayrıca ÇHC menşeli şikayet konusu ürünün pazar payı söz konusu dönemde ciddi oranda artış kaydetmiştir.

             (2) Yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatları şikayete konu ülke menşeli ithalat tarafından 2007-2009 döneminde önemli ölçüde kırılmıştır. Ayrıca söz konusu fiyatlar reel olarak ciddi oranda düşüş kaydetmiştir.

             (3) Yerli üretim dalının sınai ve ticari maliyetleri söz konusu dönemde reel olarak artmıştır. Ayrıca şikayete konu dampingli ithalata paralel olarak yerli üretim dalının yurtiçi satış, üretim, kapasite, stok miktarı, nakit akışı, istihdam ve yatırımların geri dönüşü gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

             (4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin TÜİK istatistikleri esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikâyete konu ÇHC menşeli dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.

             Karar ve işlemler

             MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

             Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi            

             MADDE 7 – (1) Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi düşünülmektedir.

             (2) Ancak, ÇHC’de yerleşik soruşturmaya konu üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu DTM internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

             (2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

             Süreler

             MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 10 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar -olumlu veya olumsuz- mevcut verilere göre alınacaktır.

             Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

             MADDE 11 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

             (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

             Tel  :  +90-312-204 77 26 / 212 87 52 

             Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

             E-posta: dms210@dtm.gov.tr

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

             MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.