17 Ocak 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27465

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİNE DAİR YÖNETMELİKTE (80/181/AT)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/6/2002 tarihli ve 24792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan yükümlülükler, kullanılan ölçü aletleri, yapılan ölçümler ve ölçüm birimleri ile ifade edilen miktar göstergeleri ile ilgilidir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “İlave işaretler kullanılabilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 80/181/EEC sayılı Direktifi ile bu Direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 85/1/EEC, 89/617/EEC, 99/103/EEC ve 2009/3/EC sayılı direktiflerine uygun olarak hazırlanmıştır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan BÖLÜM I’ in 1.1. SI Temel Birimler başlıklı maddesinin Termodinamik Sıcaklık Birimi paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Termodinamik Sıcaklık Birimi

             Termodinamik sıcaklık birimi kelvin, suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 1/273,16’lık kesridir.

             Bu tanımda yer alan su, aşağıda bileşimi verilen izotopik sudur.  Her mol 1H için 0,00015576 mol 2H, her mol 16O için 0,0003799 mol 17O ve her mol 16O için 0,0020052 mol 18O.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan BÖLÜM I’ in 1.1.1. numaralı maddesinin başlığı ile 1.2. numaralı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1.1.1. Celsius Sıcaklığını İfade Etmek İçin Türetilen SI Sıcaklık Biriminin Özel İsmi ve Sembolü”

             “1.2. Türetilmiş SI Birimleri”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan BÖLÜM I’ in 1.2.1. numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan BÖLÜM I’ in 1.2.2. numaralı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1.2.2. SI Türetilmiş Birimleri İçin Genel Kural

             SI temel birimlerine bağlı olarak türetilmiş birimler, SI temel birimlerinin 1’e eşit sayısal faktörlü kuvvetlerinin çarpımları şeklinde cebirsel ifadeler olarak verilmiştir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan BÖLÜM I’ in 1.2.3. numaralı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“1.2.3. İsim ve Sembolleri de İçeren SI Türetilmiş Birimler

 

Büyüklük

Birim

İstisna

İsim

Sembol

Diğer SI Birimleri

Temel SI Birimleri

Düzlem  açı

radian

rad

 

m.m-1

Uzay açı

steradian

sr

 

m2.m-2

Frekans

hertz

Hz

 

 

s-1

Kuvvet

newton

N

 

m.kg.s-2

Basınç,gerilim

pascal

Pa

N.m-2

m-1.kg.s-2

Enerji, iş, ısı miktarı

joule

J

N.m

m2.kg.s-2

Güç(1)  , ışıma akısı

watt

W

J.s-1

m2.kg.s-3

Elektrik yükü, elektrik miktarı

coulomb

C

 

s.A

Elektrik potansiyeli, potansiyel farkı, elektromotor kuvveti

volt

V

W.A-1

m2.kg.s-3 .A-1

Elektrik direnci

ohm

Ω

V.A-1

m2.kg.s-3 .A-2

Elektrik iletkenliği

siemens

S

A.V-1

m-2.kg-1.s3 .A2

Elektrik kapasitesi

farad

F

C.V-1

m-2.kg-1.s4 .A2

Manyetik akı

weber

Wb

V.s

m2.kg.s-2 .A-1

Manyetik akı yoğ. Manyetik indüksiyon

tesla

T

Wb.m-2

kg.s-2.A-1

İndüktans

henry

H

Wb.A-1

m2.kg.s-2 .A-2

Işık Akısı

lumen

lm

cd.sr

cd

Aydınlatma

lux

lx

lm.m-2

m-2.cd

Bir radyoaktif atomun aktivitesi

becquerel

Bq

 

s-1

Absorbe edilen doz, dışarıdan alınan özel enerji, kerma, absorbe edilen doz indeksi

gray

Gy

J.kg-1

m2.s-2

Eşdeğer doz

sievert

Sv

J.kg-1

m2.s-2

Katolitik aktivite

katal

kat

 

mol.s-1

(1) Güç birimleri için özel isimler: alternatif elektrik akımının görünen gücünü açıklamakta kullanıldığında Volt-amper  (sembol ‘VA’) ve reaktif elektrik gücünü açıklamak için kullanıldığında var (sembol ‘var’).   ‘var’ GCPM (Ölçüler ve Tartılar Genel Konferansı) kararında yer almaz.  

 

SI Temel birimlerinden türetilen birimler BÖLÜM I’ de listelenen birimlere göre açıklanır.

Özellikle, türetilen SI birimleri özel isimlerle ve yukarıdaki çizelgede verilen sembollerle açıklanabilir. Örneğin, dinamik viskozite SI birimi, m-1. kg. s-1 veya N.s.m-2 veya Pa.s olarak açıklanabilir.” 

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan BÖLÜM II aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 “Sadece Özel Kullanımlar İçin İzin Verilen Yasal Ölçme Birimleri

 

Uygulama alanı

Birim

İsim

Yaklaşık değeri

Sembol

Yol trafik işaretleri, mesafe ve hız ölçümü

 

 

 

Şişelenmiş bira ve elma şarabı miktarı, geri dönüşümlü içindeki süt

 

Kıymetli metallerin işlenmesi

mil

yard

ayak(foot)

inç

 

pint

 

 

 

troy ons

1 mil= 1609 m

1 yd= 0,9144 m

1 ft= 0,3048

1 in=2,54x10-2m

 

1 pt=0,5683x10-3m3

 

 

 

1 oz tr=31,10x10-3 kg

mil

yd

ft

inç

 

pt

 

 

 

oz tr

Bu bölümde listelenen birimler birbiri ile birlikte veya bileşik birimler oluşturmak için BÖLÜM I’ dekiler ile birleştirilebilir.”

 

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.