13 Ocak 2010  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27461

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

(FÜ-UZEM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 1/7/2002 tarihli ve 24802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (FÜ-UZEM) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 3 – Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (FÜ-UZEM)’in amacı; 14/12/1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, Fırat Üniversitesinin öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler/programlar için ortam geliştirmek, teknik destek vermek, ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak ve Üniversitenin ilgili birimleri arasında koordinasyonu sağlamaktır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             “a) Fırat Üniversitesinin öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı geliştirmek, ihtiyaç duyulan yazılımları geliştirmek, ders metaryallerini internet ortamına aktarmak,”

             “c) Kamu ve özel kuruluşlara uzaktan eğitim yoluyla verilecek yaşam boyu eğitim derslerini/programlarını gerek duyulduğunda Fırat Üniversitesi Radyo ve Televizyonu (FIRAT TV) birimi ile birlikte projelendirmek,”

             “l) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,”

             “m) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,”

             “n) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,”

             “o) Yönetim Kurulunca belirlenen alanlarda kurs ve sertifika programları açmak ve uygulamaya koymak,”

             “ö) Ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – Müdür, Fırat Üniversitesinin konuyla ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Fırat Üniversitesi öğretim elemanları arasından görevlendirilen Müdür dahil toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı yöntemle belirlenir.”

               MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa toplanarak aşağıdaki görevleri yürütür:

             a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve görevleri doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

             b) İlgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak Merkezin çalışma esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

             c) Üniversitede çeşitli akademik birimler arasında uzaktan eğitim kapsamında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokoller düzenlemek,

             d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları talepleri değerlendirmek,

             e) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

             f) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

             g) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

             h) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından belirlenen aşağıdaki kişilerden oluşur:

             a) Yönetim Kurulu üyeleri,

             b) İhtiyaç duyulan birimlerin yöneticileri ve program açılması planlanan akademik birim yöneticileri.

             Danışma Kurulu; yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca hazırlanan esaslar çerçevesinde yürütülür.”

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.