7 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27455

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “toplum yararına çalışma programları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve staj programları” ibaresi eklenmiştir. 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) TYÇP’lerden altı aydan fazla yararlanmamış olmak,”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2008

27097 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2009

27263