7 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27455

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE

ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “asgarî beş iş günü” ifadesi “asgarî bir gün” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir” ifadesi  “ilk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.