7 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27455

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği)’tan:

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KOORDİNASYON VE

UYUM KOMİTESİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının ve tam üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ile müzakerelerin ve uygulamanın koordinasyonu amacıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde kurulan İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin oluşumunu ve çalışma usul ve esaslarını düzenler.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/6/2009 tarihli ve 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakanı,

             b) Başkanlık: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarını, 

             c) Genel Sekreter: Avrupa Birliği Genel Sekreterini,

             ç) Genel Sekreterlik: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,

             d) Genel Sekreter Yardımcısı: Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısını,

             e) Komite: İç Koordinasyon ve Uyum Komitesini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komitenin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları

             Komitenin oluşumu

             MADDE 4 – (1) Komite; Başbakanlık, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları ile Devlet Planlanma Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Merkez Bankası Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türk Standartlar Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu müsteşar veya müsteşar yardımcısı ya da başkan veya başkan yardımcılarından oluşur.

             (2) Komite toplantılarına gündem çerçevesinde Komite üyesi olmayan kamu kurum ve kuruluşları da davet edilebilir.

             Komitenin görevleri

             MADDE 5 – (1) Komitenin görevleri şunlardır:

             a) Kamu kurum ve kuruluşlarının Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,

             b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili önerilerini incelemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili kurul ve komitelere sunmak, 

             c) Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzenlemelerine ilişkin öncelikli önerileri belirlemek ve çalışmaları yönlendirmek.

             Komitenin çalışma usul ve esasları

             MADDE 6 – (1) Komite iki ayda bir toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Komite daha sık aralıklarla toplantıya çağırılabilir.

             (2) Komiteye Genel Sekreter başkanlık eder. Gerekli hallerde Komiteye Bakan başkanlık edebilir. Komitenin sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik Katılım Politikası Başkanlığı tarafından yürütülür.

             (3) İhtiyaç duyulması durumunda, bir müktesebat faslına veya özel bir konuya ilişkin olarak Fasıl Bazlı İç Koordinasyon ve Uyum Komiteleri oluşturulabilir. Bu Komitelerin oluşumunda fasılla doğrudan ilgili kurumlar ve ilgili olabilecek diğer kurumlar yer alır.

             (4) Fasıl Bazlı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi toplantılarına Genel Sekreter veya görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısı başkanlık eder. Fasıl Bazlı İç Koordinasyon ve Uyum Komiteleri ihtiyaç duyulan sıklıkta toplanır. Bu Komitelerin sekreterya hizmetleri Genel Sekreterliğin ilgili Başkanlığı tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 7 – (1) 25/8/2000 tarihli ve 24152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakan yürütür.