7 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27455

TEBLİĞ

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET

TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(BİK/TPE: 2010/1)

             MADDE 1 – (1) Türk Patent Enstitüsü’nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı ücretlerin türü ve tutarı ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu ücretlere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Ödenecek ücretlere, harç ve KDV ilave edilecektir. 15/1/2004 tarih ve 5070 sayılı e-imza Kanunu  hükümleri gereğince elektronik ortamda yapılan, patent ve faydalı model başvurularında 5 TL, endüstriyel tasarım başvurularında 10 TL ve marka başvurularında 15 TL toplam başvuru ücretinden indirilir.

             (2) Bu cetvellerdeki ücret tutarları, Yönetim Kurulunun teklifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü ile değiştirilebilir.

             MADDE 2 – (1) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında  Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içerisinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır.

             (2)  551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve  5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemişse, işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

             (3) 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafya Hakkındaki Kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelikte  belirtilen  ücretin  ödenmemesi halinde, talep yapılmamış sayılır.

             MADDE 3 – (1) Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyaları başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             (2) Patent ve Faydalı Model başvuruları için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme; anılan kuruluşlarca düzenlenen fatura tarihi itibarıyla, Katma Değer Vergisi de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılır. Araştırma ve inceleme raporlarının Enstitü bünyesinde hazırlanması durumunda, araştırma-inceleme raporu hazırlık işlemleri ücreti ödenmeyecektir.

             (3) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre patent ve faydalı model hizmet türlerine ilişkin olarak ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve anılan Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre entegre devre topoğrafyaları hizmet türlerine ilişkin olarak:

 

PATENTLER

 

·          Patent Başvuru Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          1 ila 8 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesi birinci fıkrasındaki ücreti,

·          İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·          2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·          Ek Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nın 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki, 551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ve 29 uncu maddesindeki ücreti,

·          Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·          Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nın 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nın 124 üncü maddesindeki ücreti,

·          Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti,

·          Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,

·          Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Mücbir Sebep Ücreti:

551 sayılı KHK’nın 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          2. ila 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurunun Gönderme Ücreti:

Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 14.1 inci maddesindeki ücreti,

·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 17.1 inci maddesinin (b) fıkrasındaki ücreti,

·          Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti,

·          Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi için Ek Süre Ücreti:

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki ücreti,

·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin):

Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49.6 ncı maddesindeki ücreti,

·          Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·          Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·          Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·          Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

·          Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti :

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Avrupa Patent Sözleşmesinin 99 uncu maddesine göre yapılan itiraz sonucunda değişen şekliyle verilen Avrupa patentlerinin ilan edilmesi için söz konusu yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca ödenmesi gereken ücret.

 

 FAYDALI MODELLER

 

 

·          Faydalı Model Başvuru Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          1 ila 8 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Ek Süre Talebi Ücreti: 

 

 

 

551 sayılı KHK’nın 162 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki, 29 uncu maddesindeki ve 50 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·          Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·          Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Ünvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti,

·          Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,

·          F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:

551 sayılı KHK’nın 167 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Mücbir Sebep Ücreti:

551 sayılı KHK’nın 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          2. ila 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

 

 ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

 

·          Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

·          Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Ünvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki ücreti,

·          Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 nci maddesindeki ücreti,

·          Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

·          Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru ve Tescil Hakkından Vazgeçme Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti:

5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

 

             MADDE 4 – (1) Marka ve Coğrafi İşaret başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             (2) Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili başvurular için; konu hakkında uzman olan bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya tarafsız özel kuruluşların hizmetlerinden yararlanılması durumunda, söz konusu kuruluşların hizmetlerinden dolayı alacakları ücret ile birlikte (2) sayılı cetvelin 2.02.02 nci sırasında belirtilen ücret başvuru sahibi tarafından, itiraz dolayısıyla yaptırılan incelemelerde ise (2) sayılı cetvelin 2.02.04 üncü sırasında belirtilen ücret itiraz sahibi tarafından Enstitü’ye ödenir, ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler Enstitü tarafından yapılır.

             (3) 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte öngörülen coğrafi işaret başvurularından menşe adı olanlar, Resmî Gazete'de, coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, coğrafi işaretin ait olduğu üretim alanının birden fazla ili kapsaması durumunda ise, coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde yayımlanan yerel gazetelerden birinde; mahreç işareti olanlar ise, menşe adlar için geçerli olan Resmî Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak, başvurunun Resmî Gazete'de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde yayımlanır. Yayıma ilişkin her türlü masraf başvuru sahibi tarafından, Enstitü’ye ödenir. 

             (4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre, marka hizmet türlerine ilişkin olarak ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre coğrafi işaret hizmet türlerine ilişkin olarak:

 

MARKALAR

 

·          Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·          Marka Yenileme Ücreti :

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 inci maddesindeki ücreti,

·          Başvurunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki ücreti,

·          Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası a bendindeki ücreti,

·          Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 inci maddesindeki ücreti,

·          Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

 556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası c bendindeki ücreti,

·          Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 inci maddesindeki ücreti,

·          Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ücreti,

·          Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nın 18 inci maddesindeki ücreti,

·          Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nın 18 inci maddesindeki ücreti,

·          Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·          Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki ücreti,

·          Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Marka Hakkından Vazgeçme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 31.inci maddesindeki ücreti,

·          Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Birleşme Kayıt Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası b bendindeki ücreti,

·          Teminat Gösterme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın 22 inci maddesindeki ücreti,

·          Lisans İptali,Teminat ve Rehin Kaldırma Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 inci ve 22 inci maddesindeki ücreti,

·          Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Marka Başvurusu Ön Yazı Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesindeki ücreti,

·          Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki ücreti,

·          Madrid Protokolü ile İlgili Enstitü İçi İşlem Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 inci maddesindeki ücreti,

·          İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·          Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·          Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin Sınıf Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·          Bölünme Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki ücreti,

·          Hataların Düzeltilmesi Ücreti :

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki ücreti,

 

 COĞRAFİ İŞARETLER

 

 

·          Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti:

555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

·          Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki ücreti,

·          İtiraz İnceleme Ücreti:

555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

·          Başvurunun ve İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:

555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,

·          Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti:

555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ücreti,

·          Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci ve 12 inci maddesindeki ücreti, 

·          Coğrafi İşaretin Türkiye’de Tescili Olduğuna Dair AB’ye veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin Düzenlenen Belge Ücreti:

555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ücreti,

 

ifade eder.

MADDE 5- (1) Endüstriyel Tasarım başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 7 Şubat 2006 tarih ve 26073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre, Endüstriyel Tasarım tescil başvurularına ait hizmet türlerine ilişkin olarak;

 

ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

 

·          Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde anılan ücreti,

·          İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde anılan ücreti,

·           Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Her bir 8x8 cm. Alan İçin):

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b)fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti

·          Renkli Yayım Ücreti (Her bir 8x8 cm. Alan İçin):

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti

·          Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 5 inci bendinde anılan ücreti

·          Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti

·          Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti

·          6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·          6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti 

·          Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 21 inci maddesinde anılan ücreti

·          Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 24 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·          Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·          Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde anılan ücreti

·          Adres, Unvan, Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti

·          Birleşme Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 25 inci maddesinde anılan ücreti

·          Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 4 üncü bendinde anılan ücreti,

·          Tescil ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·          Menşe Memleket Belgesi Düzenleme Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·          Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım İçin):

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 18 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·          Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayım Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 27 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

·          Vazgeçme Talebi Kayıt Ücreti:

554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti

 

ifade eder.

MADDE 6- (1) Enformasyon ve Dokümantasyon hizmetleriyle ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından talep edilecek hizmetler için yapılacak ödeme tutarları ile vekil sicil kayıt sicil yenileme ve Marka Patent Vekilliği belge ücretleri, ekli (4) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7- (1) Resmi Marka Gazetesi ile Resmi Marka Bülteni ve CD, Resmi Patent Bülteni ve CD, Resmî Endüstriyel Tasarımlar Bülteni ve CD abonelikleri 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri için yapılır. Yıl içinde abone olacakların aboneliği, aboneliğin yapıldığı tarih ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi kapsar.

(2) Yayımların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir.

 

ENFORMASYON HİZMETLERİ

 

·          Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti

 (Fonetik ve Detaylı):

Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birisi için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, 

·          İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birden çoğu için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, 

·          Ünvana Göre Marka Araştırma Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Herhangi Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Markanın Olup Olmadığının, Var ise Kaç Tane Olduğunun Araştırması Ücretini,

·          Ünvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti:

554 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Herhangi Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Tasarımın Olup Olmadığının, Var ise Kaç Tane Olduğunun Araştırması Ücretini,

·          Ünvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Herhangi Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Patent/Faydalı Model Olup Olmadığının, Var ise Kaç Tane Olduğunun Araştırması Ücretini,

·          Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Verilen Anahtar Kelime veya Bilgilere Göre Türk Patentlerinin Veri Tabanında Yapılan Sorgulama ile Patent Dokümanlarının Yeni Olup Olmadığı Hakkında Yapılan Ön Araştırma Ücretini

·          Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li) Ücreti:

Avrupa Patent Ofisi (ıÜüEPO)'nin veri patent veri tabanlarından yapılan sorgulama ile Patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan araştırma ve/veya ön araştırma raporları ücretini,

·          Patent Suret Ücreti (Onaysız):

Paten tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 

·          Faydalı Model Suret Ücreti (Onaysız):

Faydalı Model tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 

·          Resmi Marka Bülteni Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültenin ücretini, 

·          Resmi Marka Bülteni CD Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültene ait CD’nin ücretini, 

·          Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti:

554 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültenin ücretini,

·          Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti:

554 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültene ait CD’nin ücretini, 

·          Resmi Patent Bülteni Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültenin ücretini, 

·          Resmi Patent Bülteni CD Ücreti:

551 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültene ait CD’nin ücretini, 

·          Resmi Marka Gazetesi Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin ücretini, 

·          Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesine ait CD’nin ücretini, 

·          Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti:

556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin Koruma işaretleri ve Tanınmış Markaların yayımlandığı özel sayısının ücretini, 

·          TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti:

 

Türk Patent Enstitüsü’nün kuruluşu ile tescil edilen Sınaî Mülkiyet Hakları konusundaki Kanun, Kararname ve Yönetmeliklerle, konu ile ilgili uluslararası anlaşmaların yer aldığı değişken sayfalı kitabın ücretini, 

·          Diğer Kitap Satışları Ücreti:

Enstitünün yayımladığı, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları kitabı ve benzeri yayımların ücretini, 

·          Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine göre Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların marka vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini,

·          Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine göre Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların patent vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini,

·          Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Marka Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 

·          Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

 5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Patent Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 

·          Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti:

Marka ve Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olan ve ilgili vekillik siciline kaydını yaptıran vekile verilen belgenin yeniden düzenlenmesinin istenilmesi halinde gerekli olan ücretini, 

 

ifade eder.

MADDE 8- Ücret ödemeleri, Türk Patent Enstitüsü adına Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi nezdindeki TR280001000795065653835002 nolu TL, TR11000100079506565383517 nolu USD, TR310001000795065653835045 nolu EURO,; Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi nezdindeki TR910001001683342721325030 nolu TL, TR640001001683342721325031 nolu USD, TR530001001683342721325035 nolu EURO, TR800001001683342721325034 nolu CHF,; Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 180001500158007283203102 nolu TL,; Halk Bankası Yıldız Şubesi nezdindeki TR930001200940900085000010 nolu TL, TR400001200940900053000082 nolu USD, TR200001200940900058000016 nolu EURO, TR630001200940900073000001 nolu CHF hesaplarından birine yapılacak ve dekont aslı dilekçeye eklenecektir.

MADDE 9- 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BİK-TPE 2009/1 No’lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Tebliğ 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

1 SAYILI CETVEL

 

Hizmetin Türü                                                                                                                                                     Tutar

 

 

PATENT

 

 

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti

10,76 TL

1.01.02

1 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti

 35,93 TL

1.01.03

2 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti

34,83 TL

1.01.04

3 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti

 33,73 TL

1.01.05

4 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti

33,47 TL

1.01.06

5 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti

32,37 TL

1.01.07

6 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti

30,42 TL

1.01.08

7 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti

30,17 TL

1.01.09

8 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti

29,07 TL

1.01.10

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti

 

93,22 TL

1.01.11

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti

 

186.44 TL

1.01.12

Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti

211.86 TL

1.01.13

Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti

127,12 TL

1.01.14

İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti

127,12 TL

1.01.15

2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti

84,75 TL

1.01.16

Ek Süre Talebi Ücreti

63,56 TL

1.01.17

Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti

 

13,52 TL

1.01.18

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

151,57 TL

1.01.19

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

151,57 TL

1.01.20

Devir İşlemi Kayıt Ücreti

112,58 TL

1.01.21

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti

105,04 TL

1.01.22

Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti

116,95 TL

1.01.23

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti

37,29 TL

1.01.24

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

112,58 TL

1.01.25

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

108,35 TL

1.01.26

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti

59,32 TL

1.01.27

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti

25,42 TL

1.01.28

Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti

 

80,51 TL

1.01.29

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

5,81 TL

1.01.30

Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin)

 

5,93 TL

1.01.31

Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti

 

29,66 TL

1.01.32

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret +(ücret-harç+KDV)nin %50’si

1.01.33

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç+KDV)nin %25’i

1.01.34

2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

62,58 TL

1.01.35

3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

71,06 TL

1.01.36

4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

83.77 TL

1.01.37

5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

172,75 TL

1.01.38

6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

189,70 TL

1.01.39

7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

249,03 TL

1.01.40

8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

261,74 TL

1.01.41

9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

282,92 TL

1.01.42

10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

338,01 TL

1.01.43

11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

388,86 TL

1.01.44

12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

473,60TL

1.01.45

13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

566,82 TL

1.01.46

14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

668,52 TL

1.01.47

15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

778,69 TL

1.01.48

16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

897,33 TL

1.01.49

17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1.007,50 TL

1.01.50

18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1.126,14 TL

1.01.51

19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1.253,26 TL

1.01.52

20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1.388,86 TL

1.01.53

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti

 

372,88 TL

1.01.54

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

 

 

186.44 TL

1.01.55

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurunun Gönderme Ücreti

 

 

100 CHF

1.01.56

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

 

 

30 CHF

1.01.57

Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti

296,61 TL

1.01.58

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti

423,73 TL

1.01.59

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi için Ek Süre Ücreti

 

279,66 TL

1.01.60

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

 

 

 

699,15 TL

1.01.61

Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti

 

360,17 TL

1.01.62

Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti

 

360,17 TL

1.01.63

Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti

 

 

275,42 TL

1.01.64

Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti 

 

122,88 TL

1.01.65

Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu Değişen Fasükül Yayın Ücreti

 

 254,24 TL

 

 

 

FAYDALI MODEL

 

 

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti

10,76 TL

1.02.02

1 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti

35,93 TL

1.02.03

2 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti

34,83 TL

1.02.04

3 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti

33,73 TL

1.02.05

4 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti

33,47 TL

1.02.06

5 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti

32,37 TL

1.02.07

6 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti

31,27 TL

1.02.08

7 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti

30,17 TL

1.02.09

8 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti

29,07 TL

1.02.10

 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti

 

93,22 TL

1.02.11

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti

 

186,44 TL

1.02.12

Ek Süre Talebi Ücreti

63,56 TL

1.02.13

Rüçhan Hakkı Belgesi(Menşe Memleket Vesikası)Düzenleme Ücreti

 

13,52 TL

1.02.14

F.Model Belgesi Düzenleme Ücreti

151,57 TL

1.02.15

Devir İşlemi Kayıt Ücreti

112,58 TL

1.02.16

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti

105,04 TL

1.02.17

Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti

116,95 TL

1.02.18

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti

37,29 TL

1.02.19

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

112,58 TL

1.02.20

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

108,35 TL

1.02.21

Ünvan Değişikliği Kayıt Ücreti

59,32 TL

1.02.22

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti

25,42 TL

1.02.23

 

Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti

 

80,51 TL

1.02.24

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

 

5,81 TL

1.02.25

Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin)

 

5,93 TL

1.02.26

F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti

 

29,66 TL

1.02.27

Mücbir Sebep Ücreti

(Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+KDV)nin %50’si

1.02.28

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

(Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+KDV)nin %25’i

1.02.29

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

62,58 TL

1.02.30

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

71,06 TL

1.02.31

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

83.77 TL

1.02.32

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

172,75 TL

1.02.33

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

189,70 TL

1.02.34

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

249,03 TL

1.02.35

8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

261,74 TL

1.02.36

9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

282,92 TL

1.02.37

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

338,01 TL

 

 

 

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

 

 

1.03.01

Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti

296,61 TL

1.03.02

Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti

635,59 TL

1.03.03

Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

932,20 TL

1.03.04

Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti

25,42 TL

1.03.05

Ünvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti

59,32 TL

1.03.06

Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti

296,61 TL

1.03.07

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

322,03 TL

1.03.08

Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

296,61 TL

1.03.09

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

211,86 TL

1.03.10

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

423,73 TL

1.03.11

Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

330,51 TL

1.03.12

Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti

 

932,20 TL

1.03.13

Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

84,75 TL

1.03.14

Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

84,75 TL

1.03.15

Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru ve Tescil Hakkından Vazgeçme Ücreti

16,95 TL

1.03.16

Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti

84,75 TL

 

2 SAYILI CETVEL

 

Hizmetin Türü                                                                                                                                                         Tutar

 

 MARKA

 

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

59,87 TL

2.01.02

Marka Yenileme Ücreti

343,43 TL

2.01.03

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti

512,42 TL

2.01.04

Başvurunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması Ücreti

 

65,25 TL

2.01.05

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

315,25 TL

2.01.06

Devir İşlemi Kayıt Ücreti

291,36 TL

2.01.07

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

348,01 TL

2.01.08

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

192,29 TL

2.01.09

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

297,75 TL

2.01.10

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti

90,68 TL

2.01.11

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti

30,51 TL

2.01.12

Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti

333,05 TL

2.01.13

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

49,11 TL

2.01.14

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

64,11 TL

2.01.15

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

108,47 TL

2.01.16

Marka Hakkından Vazgeçme Ücreti

65,25 TL

2.01.17

Rüçhan Hakkı Belgesi(Menşe Memleket Vesikası)Düzenleme Ücreti

 

133,90 TL

2.01.18

Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti

311,86 TL

2.01.19

Birleşme Kayıt Ücreti

333,05 TL

2.01.20

Teminat Gösterme Ücreti

333,05 TL

2.01.21

Lisans İptali,Teminat ve Rehin Kaldırma Ücreti

55,93 TL

2.01.22

Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme Ücreti

 

94,92 TL

2.01.23

Marka Başvurusu Ön Yazı Düzenleme Ücreti

26,27 TL

2.01.24

Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

3,94 TL

2.01.25

Madrid Protokolü ile ilgili Enstitü İçi İşlem Ücreti

190,38 TL

2.01.26

İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

189,53 TL

2.01.27

Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

320,04 TL

2.01.28

Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin Sınıf Ücreti

150,55 TL

2.01.29

Bölünme Ücreti

381,36 TL

2.01.30

Hataların Düzeltilmesi Ücreti (Yön. 24. Mad. Göre)

77,97 TL

 

 

COĞRAFİ İŞARETLER

 

 

 

 

 

2.02.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti

81,10 TL

2.02.02

Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti

 

69,49 TL

2.02.03

İtiraz İnceleme Ücreti

43,22 TL

2.02.04

Başvurunun ve İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti

 

86,44 TL

2.02.05

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

 

132,80 TL

2.02.06

Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

 

20,93 TL

2.02.07

Coğrafi İşaretin Türkiye’de Tescili Olduğuna Dair AB’ye veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin Düzenlenen Belge Ücreti

 

 

147,46 TL

 

3 SAYILI CETVEL

 

Hizmetin Türü                                                                                                                                                       Tutar

 

 ENDÜSTRİYEL TASARIM

 

3.01.01

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti

90,42 TL

3.01.02

İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti

26,65 TL

3.01.03

Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Her bir 8x8 cm. Alan İçin):

21,19 TL

3.01.04

Renkli Yayım Ücreti (Her bir 8x8 cm. Alan İçin):

42,37 TL

3.01.05

Yayım Erteleme Talebi Ücreti(Her Bir Tasarım İçin)

 

22,03 TL

3.01.06

Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin)

208,39 TL

3.01.07

Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin)

43,22 TL

3.01.08

6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin)

 

221,44 TL

3.01.09

6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin)

51,69 TL

3.01.10

Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti

34,75 TL

3.01.11

Devir İşlemi Kayıt Ücreti

211,74 TL

3.01.12

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

304,15 TL

3.01.13

Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

89,19 TL

3.01.14

Adres, Unvan, Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti

43,22 TL

3.01.15

Birleşme Kayıt Ücreti

189,03 TL

3.01.16

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

118,60 TL

3.01.17

Tescil ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

53,22 TL

3.01.18

Menşe Memleket Belgesi Düzenleme Ücreti

14,36 TL

3.01.19

Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım için)

 

26,27 TL

3.01.20

Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayım Ücreti

34,75 TL

3.01.21

Vazgeçme Talebi Kayıt Ücreti

34,75 TL

 

4 SAYILI CETVEL

 

Hizmetin Türü                                                                                                                                                     Tutar

 

                ENFORMASYON HİZMETLERİ

 

4.01.01

Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti

 26,27 TL

4.01.02

İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

 

16,95 TL

4.01.03

Ünvana Göre Marka Araştırma Ücreti

26,27 TL

4.01.04

Ünvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti

26,27 TL

4.01.05

Ünvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti

26,27 TL

4.01.06

Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti

26,27 TL

4.01.07

Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li) Ücreti

121,19 TL

4.01.08

Patent Suret Ücreti (Onaysız)

12,71 TL

4.01.09

Faydalı Model Suret Ücreti (Onaysız)

12,71 TL

4.02.01

Resmi Marka Bülteni Ücreti

93,52 TL

4.02.02

Resmi Marka Bülteni CD Ücreti

16,95 TL

4.02.03

Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti

64,81 TL

4.02.04

Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti

16,95 TL

4.02.05

Resmi Patent Bülteni Ücreti

46,30 TL

4.02.06

Resmi Patent Bülteni CD Ücreti

16,95 TL

4.02.07

Resmi Marka Gazetesi Ücreti

185,19 TL

4.02.08

Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti

16,95 TL

4.02.09

Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti

10,19 TL

4.02.10

TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti

62,04 TL

4.02.11

Diğer Kitap Satışları Ücreti

10,19 TL

4.03.01

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti

27,67 TL

4.03.02

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti

27,67 TL

4.03.03

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti

27,67 TL

4.03.04

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti

27,67 TL

4.03.05

Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti

27,67 TL