31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15677    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2009/15679    Rekabet Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2009/15712    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2009/15718    Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin 2010 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

2009/15678    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine Ahmet AKÇAY’ın Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2009/15667     Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

—     İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/24/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

—     Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—     Okan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—     Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 42)

—     Yurt İçi Sertifikalı / Standart Fidan Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/61)

—     Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2009/64)

—     Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2010 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2010/1)

—     İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167)

—     Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 168)

—     Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 169)

—     Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 170)

—     Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 171)