31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN BAZI AKSAM VE

ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (97/24/AT)

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 18/7/2003 tarihli ve 25172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (97/24/AT) geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin eki Kısım 5 ve Kısım 9’da 2009/108/EC direktifi doğrultusunda eklenen hükümler, yeni AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak araçlar için 1/5/2010 tarihinden itibaren uygulanır.

             GEÇİCİ MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve 2003/77/EC, 2005/30/EC, 2006/27/EC, 2006/72/EC ve 2006/120/EC direktifleri doğrultusunda değiştirilen Kısım 5’in hükümleri, yeni tip onayı alacak araçlar için 1/1/2010 tarihinden, tip onayı mevcut olan araçlar için 1/1/2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak, anılan tarihlere kadar ise tip onayı durumuna göre isteğe bağlı olarak uygulanır.

             1/7/2007 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilen tip onayı belgeli değiştirilebilir katalitik konvertörler isteğe bağlı olarak araçlara takılabilir. 1/1/2011 tarihinden itibaren tip onayı belgeli değiştirilebilir katalitik konvertörlerin araçlara takılması zorunludur. Katalitik konvertör takıldıktan sonra bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve yukarıdaki direktifler doğrultusunda değiştirilen Kısım 9’un hükümleri,  yeni tip onayı alacak araçlar için 1/1/2010, tip onayı mevcut olan araçlar için 1/1/2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak, anılan tarihlere kadar ise tip onayı durumuna göre isteğe bağlı olarak uygulanır. ”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Kısım 5’te yer alan “Eklerin Listesi” tablosuna, Ek II, İlave 2’den sonra gelmek üzere aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

 

İlave 3

Hibrit elektrikli motosikletler, motorlu üç tekerlekli motosikletler ve dört tekerlekli motosikletler için emisyon deney işlemi

 

 

- Alt ilave 1: OVC ve NOVC HEVS’lerin akü elektrik balansının ölçümü yöntemi

 

 

- Alt ilave 2: Hibrit elektrikli tahrik sistemli araçların elektrikle menzili ve hibrit elektrikli tahrik sistemli araçların araç dışından şarj durumunda elektrikle menzili

 

 

- Alt ilave 3: OVC HEV Tip I deneyi için elektrik enerjisi depolama aygıtı şarj durumu (SOC) profili Tip I deneyi

 

 

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Kısım 5’te yer alan Ek II’ye aşağıdaki 1.10 ve 2.2.1.3 numaralı maddeler ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek II İlave 3 eklenmiştir.

             “1.10. Hibrit elektrikli araç (HEV), mekanik tahrik amacıyla aşağıda sıralanan ve araç üzerinde depolanmış enerji kaynaklarının her ikisinden enerji alan bir motosiklet, üç tekerlekli motosiklet veya dört tekerlekli motosiklettir.

             a)  Tüketilebilir bir yakıt,

             b)  Bir elektrikli enerji depolama aygıtı.”

             “2.2.1.3.  Hibrit elektrikli araç durumunda İlave 3 uygulanır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Kısım 9’da yer alan Ek III’e aşağıdaki 1.5, 2.1.4.4 ve 2.1.5.5 numaralı maddeler  eklenmiştir.

             “1.5. Hibrit elektrikli araç (HEV), mekanik tahrik açısından aşağıda sayılan ve araç üzerinde depolanmış enerji kaynaklarının her ikisinden enerji alan bir araçtır.

             a)  Tüketilebilir bir yakıt,

             b) Akü, kapasitör, volan/dinamo gibi bir elektrikli enerji depolama aygıtı.”

             “2.1.4.4 Hibrit araçlarda deneyler iki kez yapılır.

             a)  Şart A: Aküler azami şarj durumlarında, eğer birden fazla hibrit modu varsa, deney için en fazla elektrikli hibrit modu seçilir.

             b)  Şart B: Aküler asgari şarj durumlarında olur, eğer birden fazla hibrit modu varsa, deney için en fazla yakıt tüketen hibrit modu seçilir.”

             “2.1.5.5 Şart A’nın dört sonucunun ortalaması ve Şart B’nin dört sonucunun ortalaması deneye tabi tutulan aracın ait olduğu kategori için azami izin verilen seviyeyi aşmıyorsa, 2.1.1 numaralı maddedeki sınırlara uyulduğu kabul edilir. En yüksek ortalama değer deney sonucunu oluşturur.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Kısım 9’da yer alan Ek IV’e aşağıdaki 1.5,  2.2.4.5 ve 2.2.5.5 numaralı maddeler eklenmiştir.

             “1.5. Hibrit elektrikli araç (HEV), mekanik tahrik açısından aşağıda sayılan ve araç üzerinde depolanmış enerji kaynaklarının her ikisinden enerji alan bir araçtır.

             a)  Tüketilebilir bir yakıt,

             b) Akü, kapasitör, volan/dinamo gibi bir elektrikli enerji depolama aygıtı.”

             “2.2.4.5. Hibrit araçlar için deneyler iki kez yapılır.

             a) Şart A: Aküler azami şarj durumlarında, eğer birden fazla hibrit modu varsa, deney için en fazla elektrikli hibrit modu seçilir.

             b) Şart B: Aküler asgari şarj durumlarında olur, eğer birden fazla hibrit modu varsa,  deneyi için en fazla yakıt tüketen hibrit modu seçilir.”

             “2.2.5.5. Şart A’nın ve Şart B’nin dört sonucunun ortalaması deneye tabi tutulan aracın ait olduğu kategori için azami izin verilen seviyeyi aşmıyorsa, 2.1.1 numaralı maddedeki sınırlara uyulduğu kabul edilir. En yüksek ortalama değer deney sonucunu oluşturur.”

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.