31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2009/15667

             Ekli “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığının 16/11/2009 tarihli ve 64887 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                                  E. GÜNAY                                    F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                H. YAZICI                                  C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

           F. ÇELİK                              B. ATALAY                            A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı                             Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

        M. M. EKER                            Ö. DİNÇER                                  T. YILDIZ                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                             E. GÜNAY                                                                                      V. EROĞLU

                   Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 29/9/2009 tarihli ve 2009/15478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan (o) bendi eklenmiştir.

             “o) I. grup deniz motorini: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Azami kükürt miktarı

             MADDE 5 – (1) Kükürt içeriği kütlece %0.1'i geçen;

             a) Orta damıtık ürün,

             b) I. grup deniz motorini,

             kullanılamaz

             MADDE 3  – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Aşağıdaki gemilerde kükürt miktarı kütlece %0,1'i aşan denizcilik yakıtları kullanılamaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanır.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/10/2009

27368