31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRA NO: 169

             MADDE 1 – 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 36 Sıra no’lu Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler" Standardının 2 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “2. Bu TFRS, 3A-6 ncı Paragraflarda belirtilen işlemler hariç olmak üzere;

             (a) Özkaynağa dayalı (özkaynaktan karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemleri,

             (b) Nakde dayalı (nakit olarak ödenen) hisse bazlı ödeme işlemleri ve

             (c) İşletmenin mal veya hizmet alımını veya edinimini gerçekleştirdiği ve anlaşma hükümlerinin işletmeye ya da söz konusu mal veya hizmetin tedarikçisine, anlaşma konusu mal veya hizmet bedelinin nakit olarak (ya da başka bir varlığın transferi yoluyla) veya özkaynağa dayalı finansal araçlar verilmesi suretiyle ödenmesi alternatiflerinden birini tercih etme imkânı sağladığı işlemler

             dahil, bütün hisse bazlı ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanır. Belirli bir şekilde tanımlanabilen mal veya hizmetler bulunmadığında, diğer durumlar mal veya hizmetlerin bu TFRS’nin uygulandığı koşullarda alındığını (alınacağını) gösterebilir.”

             MADDE 2 – Aynı Standardın 3 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “3. “-””

             MADDE 3 – Aynı Standarda 3 üncü Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 3A Paragrafı eklenmiştir.

             “3A. Bir hisse bazlı ödeme işlemi, mal veya hizmet alan ya da edinen işletme adına başka bir grup işletmesi (ya da herhangi bir grup işletmesinin hissedarı) tarafından gerçekleştirilebilir. 2 nci Paragraf, söz konusu işlem, alınan mal veya hizmetler için ödeme yapılması dışındaki bir amaç için açıkça gerçekleştirilmedikçe,

             (a) Aynı grupta yer alan başka bir işletmenin (ya da bir grup işletmesinin hissedarının) söz konusu hisse bazlı ödeme işlemini gerçekleştirme yükümlülüğünün bulunduğu durumda mal veya hizmet alan ya da

             (b) Aynı grupta yer alan başka bir işletmenin mal veya hizmet aldığı durumda bir hisse bazlı ödeme işlemi gerçekleştirme yükümlülüğü bulunan

             işletmelere de uygulanır.”

             MADDE 4 – Aynı Standarda 13 üncü Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 13A Paragrafı eklenmiştir.

             “13A. Özellikle, (varsa) işletme tarafından alınan tanımlanabilir bedel, ihraç edilmiş özkaynağa dayalı finansal aracın ya da yüklenilen borcun gerçeğe uygun değerinden düşük görünüyorsa, bu durum genel olarak işletme tarafından başka bir bedelin (tanımlanamayan mallar veya hizmetler) alındığını (ya da alınacağını) gösterir. Alınan tanımlanabilir mallar veya hizmetler bu TFRS uyarınca ölçülür. İşletme, alınan (ya da alınacak) tanımlanamayan mal veya hizmetlere dair tutarı hisse bazlı ödemelerin gerçeğe uygun değeri ile alınan (ya da alınacak) herhangi bir tanımlanabilir mal veya hizmetin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark olarak ölçer. İşletme, alınan tanımlanamayan mal veya hizmetlerin tutarını ihraç tarihinde ölçer. Bununla birlikte, nakit olarak ödenen işlemler açısından, söz konusu borç, ödeninceye kadar, 30–33 üncü Paragraflar uyarınca her bir raporlama dönemi sonunda yeniden ölçülür.”

             MADDE 5 – Aynı Standarda 43 üncü Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile 43A, 43B, 43C ve 43D Paragrafları eklenmiştir.

             “Grup İşletmeleri Arasında Gerçekleştirilen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri (2009 değişiklikleri)

             43A. Grup işletmeleri arasında gerçekleştirilen hisse bazlı ödeme işlemleri açısından, mal veya hizmet alan işletme,

             (a) Sağlanan faydaların niteliğini veya

             (b) Kendi hak ve yükümlülüklerini

             değerlendirerek söz konusu mal veya hizmetleri, ayrı veya bireysel finansal tablolarında özkaynağa dayalı ya da nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemi olarak ölçer.

             Mal veya hizmet alan işletme tarafından muhasebeleştirilen tutar, konsolide grup veya hisse bazlı ödeme işlemini gerçekleştiren başka bir grup işletmesi tarafından muhasebeleştirilen tutardan farklılık gösterebilir.

             43B. Mal veya hizmet alan işletme, alınan mal veya hizmetleri;

             (a) Sağlanan faydaların, kendi özkaynağa dayalı finansal araçları olması veya

             (b) Hisse bazlı ödeme işlemini gerçekleştirmek için herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması halinde,

             özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme işlemi olarak ölçer.

             İşletme, daha sonra, özkaynağa dayalı hisse bazlı böyle bir ödeme işlemini, yalnızca piyasa dışı hakediş koşullarındaki değişiklikler için 19–21 inci Paragraflar uyarınca yeniden ölçer. Diğer tüm durumlarda, mal veya hizmetleri alan işletme, alınan mal veya hizmetleri nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemi olarak ölçer.

             43C. Grupta yer alan diğer bir işletmenin mal veya hizmet alması durumunda, hisse bazlı ödeme işlemi gerçekleştiren işletme söz konusu işlemi, yalnızca kendi özkaynağa dayalı finansal araçları ile gerçekleştirmiş olması halinde özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme işlemi olarak muhasebeleştirir. Aksi halde işlem, nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemi olarak muhasebeleştirilir.

             43D. Bazı grup işlemleri bir grup işletmesinin, mal veya hizmet tedarikçilerine yapılan hisse bazlı ödemelerin karşılığı olarak diğer bir grup işletmesine ödeme yapmasını gerektiren geri ödeme anlaşmalarını içerir. Bu gibi durumlarda, mal veya hizmet alan işletme, grup içi geri ödeme anlaşmalarını dikkate almaksızın, hisse bazlı ödeme işlemini 43B Paragrafı uyarınca muhasebeleştirir.”

             MADDE 6 – Aynı Standarda 62 nci Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 63 üncü Paragraf eklenmiştir:

             “63. “-””

             MADDE 7 – Aynı Standarda 63 üncü Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile 64 üncü Paragraf eklenmiştir:

             “Yorumların Yürürlükten Kaldırılması

             64. “-””

             MADDE 8 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek A - Terimlere İlişkin Tanımlarda yer alan ilgili tanımlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bir dipnot eklenmiştir.

             “Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri: Mal veya hizmetlerin tedarikçisine nakit ödeme yapılması veya diğer varlıkların transfer edilmesi şeklinde bir borç yüklenerek bir işletmenin aldığı mal veya hizmete ilişkin bedelin, işletmenin veya diğer bir grup işletmesinin özkaynağa dayalı finansal araçlarının (hisse senetleri veya hisse senedi opsiyonları dahil olmak üzere) fiyatları (değerleri) üzerinden belirlendiği hisse bazlı ödeme işlemleridir.

             Özkaynağa dayalı (özkaynaktan karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemi:

İşletmenin;

             (a) Kendi özkaynağa dayalı finansal araçları (hisse senetleri veya hisse senedi opsiyonları dahil olmak üzere) karşılığında mal veya hizmet aldığı veya

             (b) Mal veya hizmet temin ettiği tedarikçi ile yaptığı işlemi yerine getirme yükümlülüğünün olmadığı

             hisse bazlı ödeme işlemidir.

             Hisse bazlı ödeme anlaşması: İşletme (veya diğer bir grup1 işletmesi ya da herhangi bir işletme grubunun hissedarı) ile karşı taraf (çalışan da dahil olmak üzere) arasında yapılan ve (varsa) belirli hakediş koşullarının sağlanması durumunda karşı tarafın;

             (a) İşletmenin veya diğer bir grup işletmesinin özkaynağa dayalı finansal araçlarının (hisse senetleri veya hisse senetleri opsiyonları dahil olmak üzere) fiyatları esas alınarak belirlenen tutarlar karşılığında, işletmenin nakdini ya da diğer varlıklarını veya

             (b) İşletmenin veya diğer bir grup işletmesinin özkaynağa dayalı finansal araçlarını (hisse senetleri veya hisse senetleri opsiyonları dahil olmak üzere)

             elde etme hakkı kazandığı sözleşmedir.

             Hisse bazlı ödeme işlemi: İşletmenin,

             (a) Hisse bazlı ödeme anlaşması çerçevesinde tedarikçiden (çalışan da dahil olmak üzere) mal veya hizmet aldığı veya

             (b) Diğer bir grup işletmesi söz konusu mal veya hizmetleri aldığında, hisse bazlı ödeme anlaşması çerçevesinde, tedarikçi ile yapılan işlemi yerine getirme yükümlülüğüne katlandığı

             işlemdir.

             MADDE 9 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B44 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile B45 Paragrafı eklenmiştir.

             “Grup işletmeleri arasında gerçekleştirilen hisse bazlı ödeme işlemleri (2009 değişiklikleri)

             B45. 43A-43C Paragrafları, grup işletmeleri arasında gerçekleştirilen hisse bazlı ödeme işlemlerinin, her bir işletmenin bireysel veya ayrı finansal tablolarında muhasebeleştirilmesi hususunu düzenlemektedir. B46-B61 Paragrafları, 43A-43C Paragraflarında yer alan hükümlerin nasıl uygulanması gerektiğini ele almaktadır. 43D Paragrafında belirtildiği üzere, grup işletmeleri arasında gerçekleştirilen hisse bazlı ödeme işlemleri, durumlara ve koşullara bağlı çeşitli nedenlerden meydana gelebilir. Bu nedenle, B46-B61 Paragraflarında yer alan hükümler ayrıntılı değildir ve söz konusu hükümler, mal veya hizmetleri alan işletmenin yapılan işlemi yerine getirme yükümlülüğü bulunmadığında, ilgili işlemin, herhangi bir grup içi geri ödeme anlaşmasına bakılmaksızın, bağlı ortaklığa ana ortaklıktan sağlanan bir özkaynak katkısı olduğunu varsayar.”

             MADDE 10 –  Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B45 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan B46 Paragrafı eklenmiştir.

             “B46. Aşağıda yer alan hükümler işletmenin çalışanlarla yaptığı işlemlere odaklanmış olsa da, çalışanlar dışında mal ve hizmet tedarikçileriyle gerçekleştirilen benzer nitelikteki hisse bazlı ödeme işlemlerine de uygulanır. Ana ortaklık ve bağlı ortaklık arasındaki bir anlaşma, bağlı ortaklığın ana ortaklığa, çalışanlara verilen özkaynağa dayalı finansal araçlar karşılığında ödeme yapmasını gerektirebilir. Aşağıda yer alan hükümler bu tür grup içi ödeme anlaşmalarının nasıl muhasebeleştirileceğini ele almamaktadır.”

             MADDE 11 –  Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B46 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan B47 Paragrafı eklenmiştir.

             “B47. Grup işletmeleri arasında yapılan işlemlere ilişkin olarak genellikle dört konuyla karşılaşılmaktadır. Kolaylık sağlaması açısından aşağıdaki örnekler anılan konuları ana ortaklık ve bağlı ortaklık açısından ele almaktadır.”

———————————

1Grup, TMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” Standardının 4 üncü Paragrafında raporlayan işletmenin nihai ana ortaklığı açısından, “bir ana ortaklık ve onun bağlı ortaklıklarıdır” şeklinde tanımlanmıştır.

             MADDE 12 –  Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B47 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile B48 ve B49 Paragrafları eklenmiştir.

             “İşletmenin özkaynağa dayalı kendi finansal araçlarını içeren hisse bazlı ödeme anlaşmaları

             B48. Birinci konu, işletmenin kendi özkaynağa dayalı finansal araçlarını içeren aşağıdaki işlemlerin bu TFRS nin koşulları uyarınca özkaynağa dayalı olarak mı nakde dayalı olarak mı muhasebeleştirileceğidir:

             (a) İşletmenin, çalışanlarına özkaynağa dayalı finansal araçlarına (örneğin hisse senedi opsiyonu)  ilişkin haklar vermesi ve çalışanlarına karşı yükümlüklerini yerine getirmek için diğer bir taraftan öz kaynağa dayalı finansal araç almayı seçmesi veya almasının gerekmesi; ve

             (b) İşletmenin kendisi veya hissedarları tarafından işletme çalışanlarına işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına (örneğin hisse senedi opsiyonu) ilişkin haklar verilmesi ve hissedarların gerekli özkaynağa dayalı finansal araçları sağlaması.

             B49. İşletme, kendi özkaynağa dayalı finansal araçları karşılığında hizmet temin ettiği hisse bazlı ödeme işlemlerini, özkaynağa dayalı olarak muhasebeleştirir. Söz konusu muhasebeleştirme, işletmenin çalışanlarına karşı yükümlüklerini yerine getirmek için bir hisse bazlı ödeme anlaşması çerçevesinde diğer bir taraftan özkaynağa dayalı finansal araç almayı seçmesine veya almasının gerekmesine bakılmaksızın gerçekleştirilir. Ayrıca söz konusu muhasebeleştirme,

             (a) Çalışanlara işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına ilişkin olarak verilen hakların işletmenin kendisi ya da hissedar(lar)ı tarafından verilip verilmediğine veya

             (b) Hisse bazlı ödeme anlaşmasının işletmenin kendisi ya da hissedar(lar)ı tarafından düzenlenip düzenlenmediğine

             bakılmaksızın gerçekleştirilir.”

             MADDE 13 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B49 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan B50 Paragrafı eklenmiştir.

             “B50. Hissedarın, yatırım yapılan işletmenin çalışanları ile yapılan işlemi yerine getirme yükümlülüğünün olması durumunda, hissedar kendi özkaynağa dayalı finansal aracından ziyade yatırım yapılan işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarını temin eder. Bu nedenle 43C Paragrafı uyarınca, yatırım yapılan işletmenin hissedarla aynı grup içerisinde olması durumunda hissedar yükümlülüğünü, bireysel finansal tablolarında yer alan nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri ve konsolide finansal tablolarında yer alan özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme işlemleri için geçerli olan hükümler çerçevesinde ölçer.”

             MADDE 14 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B50 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile B51 ve B52 Paragrafları eklenmiştir.

             “Ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarını içeren hisse bazlı ödeme anlaşmaları

             B51. İkinci konu, başka bir grup işletmesinin özkaynağa dayalı finansal araçlarını içeren bir grup içerisinde yer alan iki ya da daha fazla işletme arasındaki hisse bazlı ödeme işlemleri ile ilgilidir. Örneğin, bir bağlı ortaklığın çalışanlarına, bağlı ortaklığa sundukları hizmetin bedeli olarak ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına ilişkin haklar verilmiştir.

             B52. Bu nedenle ikinci konu, aşağıdaki hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile ilgilidir:

             (a) Ana ortaklığın, doğrudan bağlı ortaklığının çalışanlarına kendi özkaynağa dayalı finansal araçlarına ilişkin haklar vermesi: Ana ortaklığın (bağlı ortaklığın değil) bağlı ortaklığın çalışanlarına özkaynağa dayalı finansal araç sağlama yükümlülüğü vardır.

             (b) Bağlı ortaklığın, çalışanlarına ana ortaklığın öz kaynağa dayalı finansal araçlarına ilişkin haklar vermesi: Bağlı ortaklığın, çalışanlarına özkaynağa dayalı finansal araç sağlama yükümlülüğü vardır.”

             MADDE 15 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B52 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile B53 Paragrafı eklenmiştir.

             “Ana ortaklığın, bağlı ortaklığının çalışanlarına kendi öz kaynağa dayalı finansal araçlarına ilişkin haklar vermesi (B52(a) Paragrafı)

             B53. Bağlı ortaklığın, çalışanlarına ana ortaklığın öz kaynağa dayalı finansal araçlarını sağlama yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle bağlı ortaklık, 43B Paragrafı uyarınca, çalışanlarından sağladığı hizmeti, özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemeler için geçerli olan hükümler uyarınca ölçer ve bunun karşılığında özkaynakta meydana gelen artışı ana ortaklıktan sağlanan bir katkı payı olarak muhasebeleştirir.”

             MADDE 16 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B53 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan B54 Paragrafı eklenmiştir.

             “B54. Ana ortaklığın, kendi öz kaynağa dayalı finansal araçlarını sağlayarak söz konusu bağlı ortaklığın çalışanlarıyla yapılan işlemi gerçekleştirme yükümlülüğü vardır. Bu nedenle, 43C Paragrafı uyarınca ana ortaklık, yükümlülüğünü özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme işlemleri için geçerli olan hükümler uyarınca ölçer.”

             MADDE 17 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B54 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile B55 Paragrafı eklenmiştir.

             “Bağlı ortaklığın, çalışanlarına ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına ilişkin haklar vermesi (B52(b)  Paragrafı)

             B55. Bağlı ortaklık, 43B Paragrafında belirtilen koşullardan hiçbirini karşılamadığı için çalışanlarıyla yapmış olduğu işlemleri nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri olarak muhasebeleştirir. Bu hüküm, bağlı ortaklığın çalışanlarına olan yükümlülüklerini yerine getirmek için özkaynağa dayalı finansal araçları nasıl elde ettiğine bakılmaksızın uygulanır.”

             MADDE 18 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B55 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile B56, B57 ve B58 Paragrafları eklenmiştir.

             “Çalışanlara yapılan nakit ödemeleri içeren hisse bazlı ödeme anlaşmaları

             B56. Üçüncü konu ise, tedarikçilerden (çalışanlar dahil) mal veya hizmet alan bir işletmenin, tedarikçilerine gerekli ödemeleri yapmak için kendisinin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması durumunda, nakde dayalı hisse bazlı ödeme anlaşmalarını nasıl muhasebeleştireceğidir. Ana ortaklığın (işletmenin kendisi değil) işletmenin çalışanlarına gerekli ödemeleri yapmak için bir yükümlülüğünün bulunduğu aşağıdaki anlaşmalar, örnek olarak düşünülebilir:

             (a) İşletme çalışanlarının, işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının fiyatları ile bağlantılı nakit ödemeler alacak olması.

             (b) İşletme çalışanlarının, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarının fiyatları ile bağlantılı nakit ödemeler alacak olması.

             B57. Bağlı ortaklığın, çalışanlarıyla herhangi bir işlem yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu yüzden bağlı ortaklık, çalışanlarıyla yapılan söz konusu işlemleri özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme işlemi olarak ve bunun karşılığında özkaynakta meydana gelen artışı ana ortaklığından sağlanan bir katkı payı olarak muhasebeleştirir. Bağlı ortaklık, 19–21 inci Paragraflar uyarınca karşılanmayan piyasa dışı hakediş koşulları nedeniyle meydana gelen değişiklikler için, söz konusu işlemin maliyetini yeniden ölçer. Söz konusu ölçme işlemi, grubun konsolide finansal tablolarında yer alan nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemlerinin ölçümünden farklıdır.

             B58. Ana ortaklığın söz konusu çalışanlarla yapılan işlemleri yerine getirme yükümlülüğü bulunduğundan ve bu yükümlülüğün sonucu olarak nakit ödeme yapıldığından, ana ortaklık (ve konsolide edilmiş grup) yükümlülüklerini,  43C Paragrafındaki nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri için geçerli olan hükümler uyarınca ölçer.”

             MADDE 19 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B58 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile B59 Paragrafı eklenmiştir.

             “Grup işletmeleri arasında çalışanların transferi

             B59. Dördüncü konu, birden çok grup işletmesinin çalışanını kapsayan grup hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile ilgilidir. Örneğin, bir ana ortaklık, belirli bir dönemde söz konusu işletme grubuyla devam etmekte olan hizmetin tamamlanması şartına bağlı olarak özkaynağa dayalı finansal araçlarından bir kısmını bağlı ortaklığın çalışanlarına verebilir. Bir bağlı ortaklığın çalışanı diğer bir bağlı ortaklığa, belirlenen hakediş dönemi içerisinde hali hazırda uygulanmakta olan mevcut hisse bazlı ödeme anlaşması uyarınca iş gücünü transfer edebilir. Söz konusu çalışanın ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına ilişkin hakları gerçekleştirilen transferden etkilenmez. Bağlı ortaklıkların, çalışanlarıyla yapılan hisse bazlı ödeme işlemlerini yerine getirme yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, söz konusu işlemler özkaynağa dayalı işlem olarak muhasebeleştirilir. Her bir bağlı ortaklık çalışanlardan alınan hizmetleri, Ek A’da tanımlanan özkaynağa dayalı finansal araçların, ana ortaklık tarafından söz konusu finansal araçlara ilişkin hakların ilk olarak verildiği tarihteki gerçeğe uygun değerini ve çalışanların her bir bağlı ortaklığa hizmet verdiği hakediş döneminin oranını baz alarak ölçer.”

             MADDE 20 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B59 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan B60 Paragrafı eklenmiştir.

             “B60. Bağlı ortaklık, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçları ile yapılan bir işlemi çalışanlarıyla gerçekleştirme yükümlülüğünün bulunması durumunda, söz konusu işlemi nakde dayalı işlem olarak muhasebeleştirir. Her bağlı ortaklık, alınan hizmetleri, özkaynağa dayalı finansal araçların ihraç tarihlerindeki gerçeğe uygun değeri temel alarak, çalışanların her bir bağlı ortaklığa hizmet verdiği hakediş döneminin oranına göre ölçer. Buna ek olarak her bağlı ortaklık, özkaynağa dayalı finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki her değişikliği çalışanın söz konusu bağlı ortaklığa hizmet ettiği dönem boyunca, muhasebeleştirir.”

             MADDE 21 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan Ek B Uygulama Rehberine B60 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan B61 Paragrafı eklenmiştir.

             “B61. Böyle bir çalışan, grup işletmeleri arasında transfer edildikten sonra, Ek A’da tanımlanan piyasa koşulu dışındaki hakediş koşulunu karşılamayabilir; yani çalışan, hizmet süresini tamamlamadan önce söz konusu gruptan ayrılabilir. Bu durumda, hakediş koşulu gruba hizmet etmek olduğu için her bağlı ortaklık, çalışandan elde edilen hizmete ilişkin olarak önceden muhasebeleştirilen tutarı, 19 uncu Paragrafta yer alan ilkeler uyarınca düzeltir. Bu yüzden, ana ortaklık tarafından ihraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçlara ilişkin haklar, çalışanların piyasa koşulu dışındaki hakediş koşulunu karşılamaması nedeniyle elde edilemiyorsa, herhangi bir grup işletmesinin finansal tablolarında söz konusu çalışandan alınan hizmete ilişkin hiçbir tutar birikimli olarak muhasebeleştirilmez.”

             MADDE 22 – Bu Tebliğin uygulanmasıyla, 15/6/2007 tarih ve 26553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğin 8 no’lu eki “TFRS Yorum 8 TFRS 2’nin Kapsamı” ve 10 no’lu eki “ TFRS Yorum 11 TFRS 2-Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler” Yorumları yürürlükten kalkar.

             MADDE 23 – Bu Tebliğin 1 ve 4 üncü maddelerinde belirtilen hükümler, alınan mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmının özel olarak tanımlanamadığı işlemlerin muhasebeleştirilmesinde 30/4/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanır.

             Bu Tebliğin 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 ve 21 inci maddelerinde belirtilen hükümler, grup işletmeleri arasında gerçekleştirilen işlemlerin muhasebeleştirilmesinde 28/2/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanır.

             Bu Tebliğin diğer maddelerinde yer alan hükümler ise 1/1/2010 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanır. Geriye dönük uygulama için gerekli olan bilginin mevcut olmaması halinde, işletmeler grubun konsolide finansal tablolarında önceden muhasebeleştirilen tutarları, bireysel ve ayrı finansal tablolarına yansıtır. İsteyen işletmeler, bu Tebliği 1/1/2010 öncesinde başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

             MADDE 24 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.