31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO MEDİCİNALİS) 2010 YILI İHRAÇ

KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)

             MADDE 1 – (1) 4041 sayılı Kanunla uygun bulunarak, 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan CITES Sözleşmesi, 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 30/1/2009 tarihli ve 27126  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret:2009/1 sayılı “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ” gereği aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) için karşısında gösterilen miktarda kota belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P.

Madde ismi

Latince ismi

Kota Miktarı
(kg)

Kota Tahsis
Dönemi

0106.90.00.90.11

Tıbbi sülük (canlı)

Hirudo
medicinalis

6000

2010

0511.91.90.00.19

Tıbbi sülük (Dondurulmuş)

 

             MADDE 2 – (1) 2010 yılı için tıbbi sülük (Hirudo medicinalis) ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin tebliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren en geç 20 gün içerisinde Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihracat için kota talebinde bulunması gerekmektedir. Son başvuru tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda başvurular tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar kabul edilir.

             MADDE 3 – (1) Talep sahipleri müracaatlarında kota talep yazısı ile birlikte:

             a) 2009 yılında gerçekleştirilen Tıbbi Sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri ve icmal cetveli (ilk defa kota için müracaat edenlerden istenmez)

             b) Su ürünleri ile ilgili İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair belgeyi (ilk defa kota için müracaat edenler verecektir)

             c) Şirketlerini tanıtıcı bilgileri (ilk defa kota için müracaat edenler verecektir)

             ç) Bakanlıkça istenebilecek ilave bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermek zorundadır.

             MADDE 4 – (1) İhracat kotaları aşağıda belirtilen ölçütler esas alınarak, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.

             a) Kota tahsisinde 5. yıl ve daha fazla süreli olan firmalar için aşağıda yer alan puanlama sistemi uygulanır.

 

1) Son dört yılda yapılan tıbbi sülük ihracat miktarı

Başvuru yapan firmaların son dört yıl toplam ihracatları

(40 puan)

2) Başvuru yapan firmaların tıbbi sülük ihracatı ile iştigal ettikleri yıl miktarı

Toplam yıl

(30 puan)

3) Başvuru yapan firmaların son dört yılda tahsis edilen kotalarını fiili kullanımı

İhracat gerçekleşme oranları toplamı

(30 puan)

 

             b) Kota tahsisinde 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü yıllarında olan firmalar için genel kotanın ikinci yıl için maksimum % 2'si, üçüncü yıl için maksimum % 3'ü, dördüncü yıl için maksimum % 5'i oranında kota verilir.  Beşinci yıldan itibaren 4-a maddesinde yer alan puanlama sistemi uygulanır.

             c) 2010 yılından itibaren ilk defa kota talebi başvurusu yapan firmalar için genel kotanın ilk yıl için maksimum % 0,5'i, ikinci yıl için maksimum % 1'i, üçüncü yıl için maksimum % 1,5'i, dördüncü yıl için maksimum % 2'si oranında kota verilir. Beşinci yıldan itibaren 4-a maddesinde yer alan puanlama sistemine tabi olur.

             MADDE 5 – (1) Kota tahsisinde 2. 3. ve 4. yılında olan ve 2009 yılı için tahsis edilen kotanın en az % 50'lik kısmını ihraç edemeyen firmalara 2010 yılı için tahsis edilecek kota miktarı firmanın 2009 yılı kotasını geçemez. Dağıtılacak kota miktarı ve tebliğde yapılan değişiklikler tahsis miktarına yansıtılır.

             MADDE 6 – (1) Gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen kotalar hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredilemez. Kullanılmayan kotalar ile ilgili 7 nci madde hükümleri uygulanır.

             MADDE 7 – (1) Tahsis edilen kotaların kullanılmaması halinde, kota alan firmalar 28/10/2010 tarihine kadar kalan kotayı kullanıp kullanmayacağını Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne  bildirmek zorundadır. Bildirmeyenlerin kalan kotalarını kullanmayacağı kabul edilip talep sahibi firmalara dağıtılır. Kullanılmayan kotaların yeniden dağıtımına ait talep başvurularının 5/11/2010 tarihine kadar Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne  yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kullanılmayan kotalar bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda kota tahsisi yapılan firmalardan yeniden ek kota talebinde bulunanlara genel kotadan almış oldukları oranlar nispetinde dağıtılır. Dağıtılacak kota/ek kota miktarı, talep edilen miktardan fazla ise talep sahibi firmalara talepleri doğrultusunda kota/ek kota tahsisi yapılır.

             MADDE 8 – (1) Tahsisler uygulandığı yıl için geçerli olup bir sonraki yıla devredilemez.

             MADDE 9 – (1) Tebliğin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde ve bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Bakanlık yetkilidir.

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.