31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMAS EDEN

REJENERE SELÜLOZ FİLMLERDEN YAPILMIŞ MADDE

VE MALZEMELER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/64)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı gıda maddeleri ile temasta bulunan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemelerin taşıması gereken özellikleri belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri; gıda maddeleri ile temasta bulunan ürünü ya da diğer malzemeleri de içeren ürünün bir kısmını oluşturan rejenere selüloz filmleri kapsar. Rejenere selülozun sentetik kaplamalarını kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             Rejenere selüloz film: Geri dönüşüm yapılmamış odun veya pamuk orijinli rafine selülozdan elde edilen ince tabaka şeklindeki malzemeyi ifade eder.

             Malzeme özellikleri

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki rejenere selüloz filmlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

             a) Rejenere selüloz filmlerin üretiminde, yalnızca Ek-1'deki maddeler veya madde grupları, yalnızca belirtilen şartlar altında kullanılır.

             b) Ek-1 dışında kalan maddeler; boya ve pigmentler şeklinde renklendirici veya yapıştırıcı maddeler olarak kullanılırlar. Bu maddelerde geçerli kılınmış bir yöntem ile belirlenebilen tespit edilebilir bir düzeyde migrasyon olmamalıdır.

             c) Teknik ihtiyaçları sağlamak için, uygun maddeler ya kütle içerisine ya da yüzey üzerine ilave edilebilir. Bir veya her iki yüzey rejenere selüloz filmle kaplanabilir.

             ç) Rejenere selüloz filmin baskılı yüzeyleri gıda maddeleri ile temasta olmamalıdır.

             d) Söz konusu rejenere selüloz filmler aşağıda belirtilen tiplerden birine uymak zorundadır:

             1) kaplanmamış rejenere selüloz filmler,

             2) selüloz esaslı kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler veya

             3) plastik içeren kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler.

             e) (d) bendinin (1) ve (2) nolu alt bentlerinde yer alan rejenere selüloz filmler sadece EK-1’in  Birinci Kısmında yer alan maddeler kullanılarak ve burada belirtilen kısıtlamalara uygun olarak üretilmelidir.

             f) (d) bendinin (3) nolu alt bendinde yer alan plastik kaplamalar aynı Tebliğin EK-1’in Birinci Kısmında yer alan kriterlere ve Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinin EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK- da yer alan kriterlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

             g) Ayrıca, plastik ile kaplanmış rejenere selüloz filmler (f) bendindeki plastik maddelerle ilgili hükümlere aykırı olmaksızın "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği"nin 5 inci maddesinin (a), (k), (l), (m), (n) ve (o) bentlerine uygun olmalıdır.

             Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki selüloz filmlerin etiketlemesi, 16/11/1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme başlıklı dokuzuncu bölümü ve 22/4/2002 tarih ve 24734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği hükümlerine uygun olmalıdır. Buna ek olarak;

             a) Özel kullanım koşullarının belirtildiği yerlerde, rejenere selüloz filmden yapılmış olan madde ve malzemeler bu koşullara göre etiketlenmelidir.

             b) Perakende satış dışında, pazarlama aşamasında, gıda maddeleriyle temas edecek olan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemelerin, bu Tebliğ hükümlerini sağladığına dair yazılı bir belgenin, üretici firma tarafından hazırlanarak madde ve malzemelerle birlikte sunulması gereklidir.

             c) Doğası gereği gıda maddeleri ile açıkça temas edecek olan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemelere (b) bendi uygulanmaz.

             Numune alma ve analiz metotları

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan ürünlerden numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları Bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune, uluslararası kabul görmüş metotlarla analiz edilmelidir.

             Tescil ve denetim

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim ve hükümlere uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemler 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

             Avrupa birliğine uyum

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ, 2007/42/EC sayılı “Gıda Maddeleriyle Temas Etmek Üzere Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler” üzerine Komisyon direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğle, 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

             EK-1

Rejenere Selüloz Filmlerin Üretiminde Kullanımına İzin Verilen Maddelerin Listesi

             Ek-1’in birinci ve ikinci kısımlarında yüzde olarak ifade edilen değerler, susuz kaplanmamış rejenere selüloz filmin miktarına göre hesaplanmalı ve ağırlık/ağırlık olarak ifade edilmelidir. Kullanılan maddelerin saflık kriterleri iyi teknik özellikte olmalıdır.

 

Ekler için tıklayınız.