31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE

SERBEST MESLEK BÜROLARININ ÇALIŞMA ALANLARINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “15, 16 ve 17 nci” ibareleri “14, 15 ve 16 ncı” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bulunulmaması” ibaresi “bulunulması” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2009

27372