31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE

MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesleki deneyim kazanma programları ve serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğuna hak kazanma sınavları ile kamuda kazanılmış mesleki hakların kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 7 nci ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddeleri ile 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

             “ş) Tüzük: 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğünü,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(5) Mesleki deneyim kazanma başvuruları, Mart, Temmuz ve Kasım aylarının 20 nci günlerine kadar yapılır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Oda, aday meslek mensuplarının TEMDEM ve şubelerinde yapacakları mesleki deneyim kazanma çalışmalarından sonra, yanlarında mesleki deneyim kazanma amacıyla çalışılacak ormancılık ve orman ürünleri bürolarının bulunmasında yardımcı olur. Oda bu bağlamda idare ile işbirliği yapma imkânlarını araştırır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Mesleki deneyim kazanma çalışmaları bitirme değerlendirmeleri, serbest meslek mensupluğuna hak kazanma sınavlarından en az 15 gün önce, sınav duyurusunda belirtilen yerde ve tarihte TEMDEM tarafından yapılır.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Sınavlar; serbest yeminli meslek mensubu ve serbest meslek mensubu adayları için Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenen genel ve özel şartlar esas alınarak yapılır.”

             “c) Sınavlar, soruların yazılı olarak cevaplandırıldığı klasik veya doğru şıkların işaretlendiği test yöntemiyle yapılır. Sınavlara ilişkin soruların hazırlanmasında gizlilik, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde şeffaflık esastır. Test yöntemiyle yapılan sınavlarda yanlış cevapların değerleri doğru cevaplardan düşülmez.”

             “ç) Sınav tarih ve saati ile yapılacağı yer, sınavın süresi, şekli, konu başlıkları ve değerlendirme hususlarını içeren sınav duyurusu, sınav gününden en az bir ay önce Resmî Gazete’de yayımlanmak, Oda ve şubelerin ilan tahtalarına asılmak ve internet sayfasında yer verilmek suretiyle ilan edilir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavı; en az 10 yıllık serbest meslek mensupluğu dönemi sonunda veya bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen koşullarda, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesindeki konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan yazılı sınavdır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Sınav komisyonu üyeleri, üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Sınav komisyonu üyeleri, bu süre içinde görev yapmak üzere aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör belirlerler.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 35 – (1) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavları yılda iki kez, serbest meslek mensupluğu sınavları ise, mesleki deneyim kazanma dönemleri dikkate alınarak yılda üç kez yapılır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş, ayrıca aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “serbest” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya serbest yeminli” ibareleri ilave edilmiştir.

             “(5) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavında birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki konuların yanı sıra Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Ormancılığa dair malî mevzuat ile Tüzük kapsamında yapılan işlemlerin denetim ve tasdikine ilişkin konular da yer alır.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(6) Sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sınav komisyonu başkanının imzalayacağı bir yazı ekinde Odaya teslim eder.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 46 – (1) Serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren iki yıl içinde en çok dört sınava daha girebilirler.

             (2) Bu sınavlar serbest meslek mensupluğu için 60, serbest yeminli meslek mensupluğu için ise 65 puandan az alınan konuları kapsar.

             (3) Bu sınav haklarını kullanmayanlar veya bu haklarında da başarılı olamayanlar, müteakip 2 yıl süreyle serbest meslek mensupluğu veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına alınmazlar.

             (4) İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler, tüm konuları kapsamak üzere ilgili sınavlara tekrar katılabilirler.”

             MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/5/2009

27220