31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ KURULUŞ

VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; serbest ormancılık, serbest orman ürünleri, serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri büroları açmak isteyen meslek mensupları ile ormancılık ve orman ürünleri bürolarını kapsar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 7 nci ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddeleri ile 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki “serbest meslek mensubu, serbest yeminli ormancılık bürosu, serbest yeminli orman ürünleri bürosu serbest yeminli ormancılık ortaklık bürosu, serbest yeminli orman ürünleri ortaklık bürosu, serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu, serbest yeminli ormancılık şirketi, serbest yeminli orman ürünleri şirketi, serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri şirketi ile tüzük” tanımları eklenmiş, mevcut (ö) bendi ilâ ee alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

             “ö) Serbest meslek mensubu: Mühendis olup, odadan ruhsat almış ve mesleğini hizmet akdi ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesabına icra eden meslek mensubunu,

             p) Serbest ormancılık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları serbest ormancılık bürolarını,

             r) Serbest orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri serbest orman ürünleri bürolarını,

             s) Serbest ormancılık ortaklık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları ortaklık bürolarını,

             ş) Serbest orman ürünleri ortaklık bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında yapacakları mesleki çalışmalarının sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere, mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları ortaklık bürolarını,

             t) Serbest ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu: Serbest meslek mensubu unvanına sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki çalışmaların sorumluluğu kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları ortaklıkları,

             u) Serbest ormancılık şirketi: Serbest meslek mensubu unvanına sahip birden çok ruhsatlı orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi serbest meslek mensubunun kurduğu şirketi,

             ü) Serbest orman ürünleri şirketi: Serbest meslek mensubu unvanına sahip birden çok ruhsatlı orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi serbest meslek mensubunun kurduğu şirketi,

             v) Serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketi: Serbest meslek mensubu unvanına sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki çalışmaların sorumluluğu kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları şirketleri,

             y) Serbest yeminli ormancılık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları yeminli ormancılık bürolarını,

             z) Serbest yeminli orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları yeminli ormancılık bürolarını,

             aa) Serbest yeminli ormancılık ortaklık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları ortaklık bürolarını,

             bb) Serbest yeminli orman ürünleri ortaklık bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki çalışmalarının sorumluluğu kendilerinde olmak üzere, mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları ortaklık bürolarını,

             cc) Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu: Serbest yeminli meslek mensubu unvanına sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki çalışmaların sorumluluğu kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları ortaklıkları,

             çç) Serbest yeminli ormancılık şirketi: Serbest yeminli meslek mensubu unvanına sahip birden çok ruhsatlı orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi serbest yeminli meslek mensubunun kurduğu şirketi,

             dd) Serbest yeminli orman ürünleri şirketi: Serbest yeminli meslek mensubu unvanına sahip birden çok ruhsatlı orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi serbest yeminli meslek mensubunun kurduğu şirketi,

             ee) Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri şirketi: Serbest yeminli meslek mensubu unvanına sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları çalışmaların sorumluluğu kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları şirketleri,

             ff) Sorumlu müdür: Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının teknik ve idari yönetimini yapan, büro personelinin mevzuata uygun olarak çalıştırılması sorumluluğunu üstlenen ruhsat almış meslek mensubunu,

             gg) Şirket: Aynı mesleki unvana sahip ruhsatlı birden çok meslek mensubunun Kanunda sayılan mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek amacıyla bir araya gelerek Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketleri,

             ğğ) Teknik müşavir: Mesleğe ait konularda, bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin yapılmasına fikren katkıda bulunan hizmet sunucularını,

             hh) Tüzük: 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğünü,

             ıı) Uzmanlık alanları: Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan faaliyet konularından birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler orman mühendisi ve orman yüksek mühendislerinin, (b) bendinde belirtilenler orman endüstri mühendislerinin, (c) bendinde belirtilenler ağaç işleri endüstri mühendislerinin yetkili oldukları alanları,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Serbest veya serbest meslek mensupluğuna müracaat

             MADDE 5 – (1) Serbest veya serbest yeminli meslek mensubu olma ve ruhsat alma müracaatı bu Yönetmeliğin Ek-1 veya Ek-2’sinde yer alan Başvuru Formu doldurularak Oda genel merkezine yapılır.

             (2) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir.

             a) 6 adet 4.5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf,

             b) Diploma veya çıkış belgesinin aslı yahut Oda onaylı fotokopisi,

             c) Sabıka durumuna dair yazılı beyan,

             ç) Serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınav kazanma belgesi yahut ilgili Yönetmelik uyarınca serbest meslek mensupluğu sınavına girmeden serbest meslek mensupluğunun kazanıldığını gösterir Oda genel merkezinden alınmış belge.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle Oda genel merkezine yapılan müracaatlara ilişkin dosyalar Oda yönetim kurulunca incelenir. Eksik veya yanlış bilgi ve belge olduğu görülürse, en geç otuz gün içinde tamamlatılmak üzere ilgilisine yazı ile iade edilir. Dosyası tamam olanların başvuruları Oda yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Serbest veya serbest yeminli meslek mensubu unvanını almaya hak kazanan meslek mensuplarına bu Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde yer alan ruhsat belgeleri verilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(EK-5)” ibaresi “(EK-7)” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(1) Meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini serbest icra etmeleri halinde, ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak zorundadırlar. Ormancılık ve orman ürünleri büroları aynı mesleki unvana sahip meslek mensuplarınca kişisel, ortaklık veya şirket şeklinde faaliyet gösterirler. Serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları;

             a) Serbest veya serbest yeminli ormancılık bürosu,

             b) Serbest veya serbest yeminli orman ürünleri bürosu, 

             c) Serbest veya serbest yeminli ormancılık ortaklık bürosu,

             ç) Serbest veya serbest yeminli orman ürünleri ortaklık bürosu,

             d) Serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu,

             e) Serbest veya serbest yeminli ormancılık şirketi,

             f) Serbest veya serbest yeminli orman ürünleri şirketi,

             g) Serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri şirketi,

             şeklinde kurulabilir.

             (5) Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarında hizmet akdi ile çalıştırılan serbest yeminli meslek mensupları sorumlu müdür olarak görevlendirilmesi halinde, bu görevlerinin devamı süresince serbest yeminli meslek mensuplarına tanınan hak ve yetkileri kullanamazlar.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 13 – (1) Ruhsat almış olan meslek mensupları, bağımsız olarak tek başına, ortaklık veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde Odaya başvurarak çalışanlar listesine kayıt olmak zorundadırlar.

             (2) Başvuru dilekçesi (Ek-8) Bildirim Formu (Ek-9) da eklenmek suretiyle iki nüsha düzenlenir. Dilekçenin, kayıt ve tarih numarasını havi nüshası ilgiliye verilir. Diğer nüsha dosyada saklanır.

             (3) Oda, serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ve şirketleri ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları ve şirketlerine tescil belgesi verir. (EK: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “13 üncü” ibaresi “12 nci” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – (1) Serbest ve serbest yeminli meslek mensupları Kanunun 4 üncü maddesinde belirlenen konu ve alanlarda çalışmalarını yürütürler.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(EK-16)” ibaresi “(EK-18)” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 28 – (1) Meslek mensuplarına ait büro ve şirketler, genel nitelikli büro elemanı dışında; yetki alanlarına giren konularda yapılacak işlerde yardımcı personel, tekniker ve teknisyen ile konunun uzmanı mühendis çalıştırabilir veya onlardan danışmanlık hizmeti alabilirler.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Çalışanlar listesine kayıtlı ruhsatlı meslek mensupları aşağıdaki şekilde kaşe kullanırlar.

             a) Serbest meslek mensupları, düzenledikleri rapor ve yazışmalar için, elips şeklinde çevresi çift çizgili en üstte “TC” rumuzu altında Odanın amblemi, Orman Mühendisleri Odası, SMM ve serbest meslek mensubu ibareleri ile kaşe numarasını taşıyacak şekilde hazırlanıp Oda tarafından temin edilen özel kaşeleri Odadan almak ve kullanmak zorundadırlar.

             b) Serbest yeminli meslek mensupları, düzenledikleri rapor ve yazışmalar için, kare şeklinde çevresi tek çizgili, en üstte “TC” rumuzu, altında Odanın amblemi, Orman Mühendisleri Odası, SYMM ve serbest yeminli meslek mensubu ibareleri ile kaşe numarasını taşıyacak şekilde hazırlanıp Oda tarafından temin edilen özel kaşeleri Odadan almak ve kullanmak zorundadırlar.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki bölüm eklenmiş, mevcut beşinci bölüm ve bu bölüm altında yer alan maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM

Serbest Yeminli Meslek Mensuplarının Yapacakları Denetimler ve Tasdik

             Denetimin tanımı

             MADDE 52 – (1) Denetim, ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan işlerin mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının her aşamada denetlenmesidir. Bu denetlemeye serbest yeminli meslek mensupları yetkilidir.

             Denetimin amacı

             MADDE 53 – (1) Denetimin amacı, faaliyet konuları ile ilgili işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve gerçek durumun ilgililerin ve resmi mercilerin yararlanmasına tarafsız olarak sunulmasıdır. 

             Denetim faaliyetleri

             MADDE 54 – (1) Kurum ve kuruluşların ilgililere sundukları bilgilerin gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olup olamadığının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) Teknik denetimde;

             1) Bakanlık ve idareye bağlı birimlerde yapılan teknik denetimde; bütçe ile yatırımlara ayrılan kaynakların yerlerinde harcanıp harcanmadığı, yatırım programlarının tekniğine uygun olarak uygulamaya konulup konulmadığı, uygulamalarda yürürlükteki ilgili mevzuatına ve teknik kurallara uyulup uyulmadığı, sonuçların Bakanlık ve idarenin belirlediği başarı kriterlerine göre ne durumda olduğu, Bakanlık ve idarenin denetlenmesini istediği hususlar ve benzeri konular,

             2) Bakanlık ve idare dışındaki gerçek ve tüzel kişilere ait yerlerde yapılan denetimlerde; teknik çalışmalar ve yatırımlar için ayrılan kaynakların verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı, yatırımların ormancılık mevzuatına ve yatırım tekniğine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, yatırım sonuçlarının kabul edilebilir başarı kriterlerine göre ne durumda olduğu ve işverenin denetlenmesini istediği benzer konular.

             b) İdari denetimde;

             1) Bakanlık ve idareye bağlı birimlerde yapılacak idari denetimlerde; Bakanlık ve idarenin istekleri doğrultusunda, sözleşmede belirlenen hususlarda ve teftiş kılavuzlarına uygun konular,

             2) Gerçek ve diğer tüzel kişilere ait yerlerde yapılacak idari denetimlerde; işyeri sahibinin istekleri doğrultusunda işyerinin hali hazır durumunun tespiti, mevcut sistemde gelecekte alacağı durumun tespiti, yeni önerilerin belirlenmesi ve gelecek projeksiyonunun raporlanması ve benzer konular.

             Denetim sözleşmesi

             MADDE 55 – (1) Bakanlık ve idare ile firma, kurum ve kuruluşların serbest yeminli meslek mensuplarına yaptıracakları denetimler yazılı sözleşme ile belirlenir.

             (2) Sözleşmede aşağıdaki hususların gösterilmesi mecburidir.

             a) Sözleşmeyi yapan ilgililer,

             b) Denetimin kapsamı,

             c) Hazırlanacak tablolar,

             ç) Denetimin yapılacağı yerler,

             d) Denetim kapsamına alınacak süre ve dönem,

             e) Varsa önceki dönem denetim yapan meslek mensubunun adı,

             f) Denetimin başlama ve bitiş tarihleri,

             g) Raporun teslim edileceği tarih,

             ğ) Denetimde görev alacak elemanlar.

             Denetim öncesi saptanacak hususlar

             MADDE 56 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları, uzmanlık deneyimlerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak, teklif edilen işi kabul edip etmemekte serbesttirler. Serbest yeminli meslek mensupları, İdareye bağlı birimler ile gerçek ve diğer tüzel kişilerde denetlenmesi istenen hususlara ait her türlü dosya, doküman, bilgi ve belgeyi kullanarak işi kabul edip etmemeye karar verir ve denetim ücretini, denetiminin kapsamı ve planlamasını tespit ederler.

             Denetimin planlaması

             MADDE 57 – (1) Yetkili meslek mensubu, denetimin zaman sürecini, denetimde görevlendirilecek eleman sayısını ve iş bölümünü, iç kontrol organizasyonundan yararlanıp yararlanılmayacağını, denetimde ağırlık verilecek hususları içeren yazılı bir denetleme programı hazırlar. Hazırlanan denetleme programı, denetlemeyi isteyen iş sahibinin mutabakatına sunulur. Mutabakatın sağlanması halinde, çalışma dosyası açılarak denetime başlanır.

             Denetim kontrolü

             MADDE 58 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları denetimin her safhasında planlama ve kontrolü etkin ve yeterli şekilde yerine getirmelidirler. Denetim faaliyetinde görev alan elemanların çalışmaların yönlendirilmesi ve denetimin amacına uygun bitirilmesi, denetim sorumluluğunu üstlenen serbest yeminli meslek mensubunun görevidir.

             Bilgi ve belgelerin toplanması

             MADDE 59 – (1) Serbest yeminli meslek mensubu, kurum ve kuruluşların tablolarında yer alan teknik çalışma ve uygulama sonuçları ile idari işlemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğinin tespiti için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve değerlendirmek amacı ile aşağıdaki çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdür.

             a) Teknik denetimde; saptanan doküman ve bilgiler ışığında uygulamaların yerinde olup olmadığı, arazi ve işyerinde yapılacak çalışmalarla karşılaştırmalı olarak incelenir. Bu tespit edilen doküman ve bilgiler, yapılan fiili çalışmaların kayıtlara uygunluğu ve ilgili mevzuatına uygunluğunun tespitinde kullanılır.

             b) İdari denetimde; tespit edilen doküman ve bilgiler ışığında (a) bendinde belirlenen şekilde ve denetim amacına uygun olacak şekilde hareket edilir.

             (2) Kurum ve kuruluşlarca istenilecek denetim hizmetlerinde yukarıda belirtilen hususlara göre denetim yapılır.

             Denetim çalışma kâğıtları ve çalışma dosyası

             MADDE 60 – (1) Serbest yeminli meslek mensubu, denetimini düzenli bir kayıt sistemi içinde yürütür. Bu kayıt düzeni, çalışma kâğıtları ve bunların toplandığı çalışma dosyasından oluşur.

             (2) Çalışma kâğıtları; meslek mensuplarının denetleme yöntem ve teknikleri ile toplanan kanıt ve değerlendirmeleri sonucu ulaşılan kanaati ihtiva eder.

             (3) Çalışma kâğıtlarında;

             a) Denetlenen idari birim, firma, denetimin dönemi, hazırlandığı tarih, hazırlayan serbest yeminli meslek mensubunun adı ile sorumlu serbest yeminli meslek mensubunun imzası yer almalıdır.

             b) Yapılan denetim çalışmalarının tüm aşamaları ve sorumluluk alanları gösterilmelidir. Bir yılı kapsayan denetimlerde çalışma kâğıtlarının aylık denetim faaliyetlerinin gösterilmesi zorunludur.

             c) Denetim programına göre denetimi yapılan hususlar ile aksayan denetim faaliyeti konuları aksama gerekçesiyle belirtilmelidir.

             (4) Çalışma dosyası; çalışma kâğıtları ile doğruluk testleri, yazışmalar, denetlenen kuruluşa ait mukaveleler, talimatlar, yönetim karar suretleri gibi meslek mensubunun denetlenen kurum ve kuruluştan ibrazını istediği belgelerden oluşur.

             (5) Çalışma kâğıtları çalışma dosyası içinde on yıl süre ile yetkililere ibraz edilmek üzere saklanır.

             Kanunsuz işlemleri bildirim yükümlülüğü

             MADDE 61 – (1) Meslek mensupları; denetim faaliyeti sırasında mevzuat hükümlerine aykırı, hatalı ve kusurlu işlemleri tespit ettikleri takdirde, ilgililere hata ve kusurların düzeltilmesini teklif ederler. Bu teklife rağmen, hata ve kusurların düzeltilmemesi halinde, durum bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen olumsuz raporla birlikte ilgili idari mercilere aksettirilir.

             (2) Adli yargıya intikali gerekli olan ve suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.

             Denetim raporu

             MADDE 62 – (1) Bakanlık ve idareye bağlı birimlerde yapılan denetimlerde, Bakanlık ve idarenin istekleri doğrultusunda ve ilgili teftiş mevzuatında yer alan denetim raporları düzenlenir.

             (2) Gerçek ve diğer tüzel kişilere ait yerlerde yapılan denetimlere ilişkin raporlarda,

             a) Genel bilgi bölümü,

             b) Denetim kapsamı bölümü,

             c) Meslek mensubunun açıklama ve görüş bölümü,

             ç) Raporun tarih bölümü,

             d) Meslek mensubunun imzası,

             yer alır.

             Denetim raporu çeşitleri

             MADDE 63 – (1) Meslek mensubunun denetim sonucu oluşan görüşüne göre üç tür denetim raporu vardır.

             a) Olumlu rapor: Denetim faaliyetinin bitiminde meslek mensubunun olumlu görüşünü ihtiva eden raporudur.

             b) Şartlı denetim raporu: Meslek mensubunun denetim sırasında karşılaştığı denetim kapsamındaki sınırlamalar ile denetlenmesini istediği halleri ihtiva eden rapordur.

             c) Olumsuz rapor: Meslek mensubunun, denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gerçek durumunu yansıtmadığı kanaatine varması sonucu düzenlediği rapordur.

             (2) Bakanlık ve idareye bağlı birimlerde yapılan denetlemeler için, Bakanlık ve idarenin kullandığı raporlar düzenlenir.

             Denetleme raporu ile ilgili diğer hususlar

             MADDE 64 – (1) Serbest yeminli meslek mensuplarınca düzenlenen raporlarda “ilgili mevzuata uygundur” ibaresi kullanılmaz. Bunun yerine ilgili olan mevzuat hükümlerinin açıkça yazılması zorunludur.

             (2) Denetim raporlarının, denetimden sorumlu serbest yeminli meslek mensubunca bizzat imzalanması ve kaşelenmesi esastır. İmzaları yanında meslek unvanı ile ruhsat ve oda sicil kayıt numaraları belirtilir.

             (3) Denetim ücretleri, denetime konu işlemlerin durumuna göre ve Kanunun 13 üncü maddesine uygun olarak Oda tarafından belirlenecek tarifeyle belirlenir.

             Tasdik

             MADDE 65 – (1) Serbest yeminli meslek mensuplarının yapacakları tasdik işlemleri, Tüzüğün 7 nci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılır.

             (2) Tasdik ücretleri, tasdike konu işlemlerin durumuna göre ve Kanunun 13 üncü maddesine uygun olarak Oda tarafından belirlenecek tarifeyle belirlenir.

             Tutanaklar

             MADDE 66 – (1) Serbest yeminli meslek mensuplarının tasdik işlemleri ile ilgili olarak düzenleyecekleri tutanaklarda bilgi verenin kimliği, tutanağın düzenlendiği yer ve tarihin bulunması zorunludur.

             (2) Tutanaklar bilgi verenler ve serbest yeminli meslek mensupları tarafından imzalanır ve mühürlenir.

             Örnek çıkarma

             MADDE 67 – (1) İş yaptıran iş sahipleri, iş yaptırdıkları serbest yeminli meslek mensuplarının arşivinde bulunan analiz, denetleme ve tasdik işlemlerine ait raporlardan örnek isteyebilirler.

             (2) Söz konusu örnekler ücret tarifesindeki ücretin %1'i karşılığında meslek mensuplarınca onaylanıp verilir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ilâ Ek-16 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe ekteki Ek-17 ve Ek-18 eklenmiştir.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/4/2009

27194

 

Ekleri için tıklayınız.