31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (4. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15677

             Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 4/12/2009 tarihli ve 43055 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                              E. GÜNAY                                    F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                    H. YAZICI                              C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

           F. ÇELİK                                  B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

                 

        M. M. EKER                                Ö. DİNÇER                              T. YILDIZ                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V.     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK

ÜZERE PİRİNÇ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

             Tarife kontenjanı

             MADDE 1 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu ve ismi belirtilen maddede karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

 

G.T.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı

Miktarı

Uygulanacak Gümrük

Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı

Dönemi Sonu

10.06

Pirinç

100.000 Ton

0

31/12/2010

 

             Gümrük vergisi

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

             İthal lisansı

             MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

             (2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 31/12/2010 tarihine kadar geçerlidir.

             (3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

             (4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

             Diğer mevzuat

             MADDE 4 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Karar, 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.