31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK,

ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM

KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/2/2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

             “ (1) Ebelik eğitimine kabul edilebilmek için aşağıdaki şartlardan birine sahip olmak gerekir.

             a) Asgari lise mezunu olmak,

             b) Genel bakımdan sorumlu hemşirelerin resmi yeterlilik belgesine sahip olmak.”

             “(2) Ebelik eğitimi, lise mezunları için tam gün esasına dayalı en az 4 yıl süreli teorik ve pratik eğitimden oluşur, resmi yeterlilik belgesine sahip genel bakımdan sorumlu hemşireler için 18 aylık veya 3000 saatlik eğitimden oluşur.”

             “(8) Ebelerin resmi yeterlilik belgelerinin tanınması için aşağıdaki kriterlerden birini karşılaması gerekir.

             a) Resmi yeterlilik belgesine sahip genel bakımdan sorumlu hemşireler için en az 2 yıl veya 3600 saatlik tam gün süreli eğitim,

             b) Resmi yeterlilik belgesine sahip genel bakımdan sorumlu hemşireler için 18 ay veya 3000 saatlik eğitim ve yetkili kurum tarafından düzenlenen, bir yıl meslekî uygulama yapıldığını gösteren sertifikaya sahip olmak. Bu sertifika, ebe olarak resmî yeterlilik belgesi alındıktan sonra tekabül eden sürede bir hastanede veya bu amaçla kurulmuş bir tıbbî bakım kuruluşunda bir ebe olarak tüm faaliyetlerin yeterli bir şekilde icra edildiğini gösterir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Eczacılık eğitimi bir üniversitede tam gün üzerinden en az beş yıllık eğitimden oluşur. En az beş yıllık eğitimi gösteren eczacılık resmi eğitim belgesinin alınabilmesi için;

             a) Tam gün üzerinden en az dört yıllık teorik ve pratik eğitimin

             b) Kamuya açık bir eczanede veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajın tamamlanması gerekir.”

             “(3) Eczacılık eğitimi sonunda mezun olan eczacıların;

             a) İlaçlar ve ilaçların üretiminde kullanılan maddeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

             b) Farmasötik teknoloji ile ilaç ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik analizleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

             c) İlaç ve tıbbi ürünlerin metabolizması ve etkileri, toksik maddelerin etkisi ve ilaç ve tıbbi ürünlerin kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

             ç) İlaç ve tıbbi ürünler hakkında gereken bilgileri verebilmek için bilimsel verileri değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmaları,

             d) Eczacılık uygulamaları ile ilgili yeterli hukuki ve diğer gerekli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Sayılı Cetvel bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Eczacılık Programında Okutulması Gereken Teorik ve Pratik Konular:

             - Bitki ve Hayvan Biyolojisi

             - Fizik

             - Genel ve Anorganik Kimya

             - Organik Kimya

             - Analitik Kimya

             - Farmasötik Kimya (Medisinal ürünlerin analizi dahil)

             - Genel ve Uygulamalı Biyokimya (Klinik Biyokimya)

             - Anatomi ve Fizyoloji; Tıbbi Terminoloji

             - Mikrobiyoloji

             - Farmakoloji ve Farmakoterapi

             - Farmasötik Teknoloji

             - Toksikoloji

             - Farmakognozi

             - Ulusal Mevzuat (Eczacılık Mevzuatı) ve Mesleki Etik”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/2/2008

26775