30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27448

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE

İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in “Algoritmalar ve Parametreler” başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yukarıda belirtilen algoritmalar ve parametreler 31/12/2010 tarihine kadar geçerlidir.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.