29 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27447

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2009/15685

             Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/12/2009 tarihli ve 1012 sayılı yazısı üzerine, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                  C. ÇİÇEK                                                     B. ARINÇ                                                     B. ARINÇ                                                          M. AYDIN

   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                                      Devlet Bakanı

                 H. YAZICI                                                 F. N. ÖZAK                                         M. Z. ÇAĞLAYAN                                                  F. ÇELİK

              Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

               S. A. KAVAF                                              S. A. KAVAF                                                C. YILMAZ                                                         S. ERGİN

            Devlet Bakanı V.                                          Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı

              M. V. GÖNÜL                                                Ö. DİNÇER                                                  M. AYDIN                                                        M. ŞİMŞEK

       Milli Savunma Bakanı                                  İçişleri Bakanı V.                                      Dışişleri Bakanı V.                                              Maliye Bakanı

              N. ÇUBUKÇU                                               M. DEMİR                                                   R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                          Bayındırlık ve İskân Bakanı                                Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı

                M. M. EKER                                                 Ö. DİNÇER                                                  N. ERGÜN                                                         T. YILDIZ

   Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                                           E. GÜNAY                                                                          B. YILDIRIM

                                                              Kültür ve Turizm Bakanı                                                  Çevre ve Orman Bakanı V.

 

BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARININ

BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

             MADDE 1 – (1) 25/12/2008 tarihli ve 2008/14483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallardan alınan tütün fonu tutarı 0 (sıfır) TL olarak belirlenmiştir.

 

             G.T.İ.P. NO              Mal İsmi

             2402                             Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,

                                                  uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:

             2402.10                        Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

             2402.10.00.00.11         Tütün içeren purolar

             2402.10.00.00.12         Uçları açık purolar

             2402.10.00.00.19         Sigarillolar

             2402.20                        Tütün içeren sigaralar:

             2402.20.10.00.00         Karanfil içerenler

                                                  Diğerleri

             2402.20.90.00.12         Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar

             2402.20.90.00.18         Diğer tütünlerden mamul sigaralar

             2402.90.00.00.00         Diğerleri

             2403                             Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;

                                                  "homojenize"veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa

                                                  ve salçaları:

             2403.10                        İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine maddeleri

                                                  içersin içermesin):

                                                  Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda

             2403.10.10.00.11         Pipo tütünleri

             2403.10.10.00.12         Sigaralık tütünler

             2403.10.10.00.19         Diğerleri

                                                  Diğerleri

             2403.10.90.00.11         Pipo tütünleri

             2403.10.90.00.12         Sigaralık tütünler

             2403.10.90.00.19         Diğerleri

                                                  Diğerleri:

             2403.91.00.00.00         "Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün

             2403.99                        Diğerleri:

             2403.99.10.00.00         Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

             2403.99.90.00.00         Diğerleri

 

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilenler dışındaki, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 3000 $/ton fon alınır.

             MADDE 3 – (1) 30/7/1988 tarihli ve 88/13208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.