22 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27440

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan:

KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Mali yönetim yeterliğinin yenilenmesi en geç beş yılda bir veya denetim ve faaliyet raporları doğrultusunda Müsteşarlıkça gerekli görülen durumlarda re’sen yapılır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Gerekli görülen hallerde aynı anda birden fazla Komisyon oluşturulabilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan ajanslar bakımından 1/7/2010 tarihine kadar, 10/11/2008 tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 14/7/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan ajanslar bakımından ise 1/7/2011 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihlere kadar proje ve faaliyet desteklerine ilişkin imzalanan sözleşmelere ve ilan edilen proje teklif çağrıları kapsamında desteklenecek projelere ilişkin mali yükümlülükler ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilir.

             (2) 31/12/2011 tarihine kadar tüm ajanslarda mali yönetim yeterlik denetimi yapılır.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/8/2009

27308