17 Aralık 2009 Tarihli ve 27435 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5939   Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5940   İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15635   Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2009/15641   Marmaray Projesi Kapsamındaki Bazı İşlerde Fiyat Güncellemesi Yapılması Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık, Devlet, Adalet, İçişleri, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2009/15634   Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

—  İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

—  Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bingöl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Fatih Üniversitesi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile İlgili 2009/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/59)

 

KURUL KARARLARI

—  Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 16/12/2009 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

—  Kamu İhale Kurulunun 7/12/2009 Tarihli ve 2009/DK.D-164 Sayılı Kararı