16 Aralık 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27434

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (MAKUZEM): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan önlisans, lisans, lisansüstü dâhil tüm eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program ve uygulamaları yürütmek,

             b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak,

             c) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız tüm ilgililere ulaştırmak,

             ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak,

             d) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmayı desteklemek ve  katkı sağlamak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; iletişim ve bilişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimle yapılan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarını, kursları, seminerleri ve konferansları içerir.

             (2) Merkez bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Üniversite öğrencilerine ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programlarını planlamak, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik alt yapı işlerini yürütmek, uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak iletişim ve bilişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan eğitim kapsamındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim imkanlarından yararlanma ve işbirliği taleplerini ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek,

             c) Uzaktan eğitimle ilgili sunucu/istemci altyapı örgütlenmesini, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

             ç) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim uygulamalarını, dersleri ve programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek,

             d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak,

             e) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

             f) Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, uygulamaları bu kapsamda düzenlemek,

             g) Uzaktan eğitim yoluyla kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere verilecek eğitim derslerini/programlarını ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek,

             ğ) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

             (3) Merkez uzaktan eğitim için yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunurken; internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ile basım, ses, görüntü, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu gereçleri kullanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından

üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdürü, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

             c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,

             ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

             d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, Üniversitenin Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan uzaktan eğitim programları ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak,

             e) Her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

             f) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

             g) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay olağan ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak ve onun başkanlığında toplanıp Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır. Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

             b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini konularında Merkez Müdürünün hazırladığı önerileri değerlendirmek,

             c) Uzaktan eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri, ders geçme belgesi ve benzerlerine ilişkin esasları belirlemek,

             ç) Merkez Müdürünün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını incelemek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 12 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilecek sınavlar ve değerlendirilmesi; 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.