26 Kasım 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27418

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15602

             Ekli “Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 5/11/2009 tarihli ve 470 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

           H. YAZICI                            F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                           S. A. KAVAF                             M. ŞİMŞEK                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Adalet Bakanı

        M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY                               M. AYDIN                                    M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

        N. ÇUBUKÇU                          M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

         M. M. EKER                          Ö. DİNÇER                               F. N. ÖZAK                                    T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                       E. GÜNAY                                                        V. EROĞLU

                                             Kültür ve Turizm Bakanı                                       Çevre ve Orman Bakanı

 

ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI İLE BOMBUS

ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR KARAR

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen kalıntısız ve kaliteli bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler ile bombus arısı kullanan çiftçilerin 2009 yılı ödemesi olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Ödeme miktarı

             MADDE 2 – (1) Organik tarım uygulamaları yapan çiftçilere 20 TL/dekar, meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 15 TL/dekar, örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 75 TL/dekar ve bombus arısı kullanan çiftçilere 50 TL/koloni destekleme ödemesi yapılır.

             (2) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına ilişkin destekleme ödemeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince ilgili kayıt sistemlerinde oluşturulacak icmaller üzerinden, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan çiftçilere ilişkin destekleme ödemeleri ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince düzenlenecek hak ediş belgeleri üzerinden yapılır.

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamındaki ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2'si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu ödenir.

             Denetim

             MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik işlemlere ait denetime Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

             Cezai hükümler ve sorumluluk

             MADDE 5 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

             (2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

             Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 6 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 7 – (1) 4/11/2008 tarihli ve 2008/14353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bambus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.