25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitimle yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Akademik Kurul: İlgili anabilim dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

             b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             c) Anabilim/Anasanat Dalı: Fen/Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim/anasanat dalını,

             ç) Danışman: Öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyesini,

             d) European Credit Transfer System (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS),

             e) Enstitü: Yalova Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapılan enstitüleri,

             f) Enstitü Anabilim Dalı (EABD)/Enstitü Anasanat Dalı (EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde öğretim programı bulunan anabilim dalı/anasanat dalını,

             g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

             ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

             h) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

             ı) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,

             i) IELTS (International English Language Testing System): İngilizce dil sınavını,

             j) Komisyon: Yalova Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Komisyonunu,

             k) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             l) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuar saatinin yarısının toplamını,

             m) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Yalova Üniversitesi tarafından belirlenen eğitim ve öğretim programını,

             n) Müdür: Yalova Üniversitesine bağlı herhangi bir enstitünün müdürünü,

             o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim görmek maksadıyla enstitüde kayıtlı bulunan öğrenciyi,

             ö) Program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

             p) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

             r) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

             s) Tez: Yüksek lisans tezini/sanat eserini, doktora tezini/sanatta yeterlik eserini,

             ş) TOEFL (Test of English as a Foreign Language): İngilizce dil sınavını,

             t) Uzmanlık alanı dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyesinin bu çalışmayı yaptırdığı alanda açılan dersini,

             u) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             ü) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

             v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Program/Ders Açılması, Kontenjan ve Bilimsel Değerlendirme Sınavları

             Program/ders açılması

             MADDE 4 – (1) Bir EABD bünyesinde tezli, tezsiz ve uzaktan öğretim yüksek lisans programı, ilgili anabilim dalının veya EYK’nın teklifi ve EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

             (2) Bir EABD bünyesinde doktora programı, ilgili anabilim dalının veya EYK’nın teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

             (3) Bir EABD bünyesinde ortaöğretim alan tezsiz yüksek lisans programı, ilgili anabilim dalının veya EYK’nın teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

             (4) Bir EABD bünyesinde yeni bir ders, ilgili anabilim dalının teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ile açılır.

             Kontenjan belirleme ve ilan

             MADDE 5 – (1) Açılacak her program için kontenjan ve başvuru şartları programın özelliği ve imkânlar dikkate alınarak EABD/EASD başkanlıklarının teklifi, EYK’nın kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

             (2) Öğrencilerin değerlendirmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi gibi değerlendirme şekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin işlemler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşleri dikkate alınarak EYK tarafından düzenlenir.

             Yüksek lisans bilimsel değerlendirme sınavları jürileri

             MADDE 6 – (1) Sınavla öğrenci alınacağı ilan edilen yüksek lisans programlarının sınav jürileri, üç asil ve bir yedek üye olmak üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşüne de başvurularak EYK tarafından her EABD/EASD için ayrı ayrı belirlenir.

             Doktora bilimsel değerlendirme sınavları jürileri

             MADDE 7 – (1) EABD/EASD doktora programları bilimsel değerlendirme jürileri; en az üç asil ve iki yedek veya beş asil ve iki yedek olmak üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşüne de başvurularak EYK tarafından her EABD/EASD için ayrı ayrı belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul, Danışman Belirleme, Öğrenim Ücreti,

Üniversiteden Ayrılma ve Disiplin

             Öğrenci kabulü

             MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kabul için adaylarda aranacak şartlar, Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, program türüne bağlı olmak üzere Senato tarafından belirlenir.

             (2) Tezsiz yüksek lisans programı mezunlarının doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine EK’nın uygun görüşü ile Senato tarafından belirlenir.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında; lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Ayrıca EABD başkanlıklarının gerekli gördüğü diğer durumlar için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

             (2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgi ve deneyimini artırmak isteyenler, ilgili EADB/EASD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Senato tarafından belirlenir.

             Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

             MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversiteye lisansüstü öğrenci olarak kabul edilir.

             Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

             MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Senato tarafından belirlenir.

             Kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı ve ders muafiyeti

             MADDE 13 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma hakkı elde eden adaylar, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği şartları yerine getirerek kayıtlarını yaptırır.

             Kredi değeri ve değerlendirme

             MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Bir lisansüstü dersin yarıyıl ECTS kredi değeri ilgili EABD’nin teklifi ve EK’nın onayı ile belirlenir.

             (2) Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınav ve başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, başarı notu katsayısı katalog değeri (puanlar) ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

             Danışman belirleme, tez/proje çalışması

             MADDE 15 – (1) Danışman atamaları ve değişikliğine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

             (2) Yüksek lisans tez/proje konusu belirleme ve değiştirme işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (3) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzunda belirtilir.

             Öğrenim ücreti

             MADDE 16 – (1) Öğrencilerden her yıl, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen oranda öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı alınır.  

             Dersin başarı durumu sonucuna itiraz

             MADDE 17 – (1) Öğrenci, bir dersteki başarısına ilişkin değerlendirmeye, sonucun ilanını müteakip yedi gün içerisinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilir. Dersin öğretim üyesi, başarıyı oluşturan unsurları tekrar değerlendirerek en geç yedi gün içerisinde, sonucu enstitü müdürlüğüne bildirir. Öğretim üyesinin inceleme sonucunda değerlendirme hatası bularak notu değiştirmesi EYK kararı ile kesinleştirilir. Öğrenci, itirazının tekrarını, değerlendirme sonucunu aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde enstitüye iletebilir.

             Kayıt dondurma, izin ve hakların saklı kalması

             MADDE 18 – (1) Kayıt dondurma, izin ve hakların saklı kalmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Üniversiteden ayrılma

             MADDE 19 – (1) Kendi isteği ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine ilgiliye talep etmesi halinde programdaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgeleri iade edilir. Kendi isteği ile ilişik kesen öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. İlişiği kesilen kişi, Üniversiteye dönmek istemesi halinde yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

             Disiplin

             MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amaç

             MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

             Ders ve kredi yükü   

             MADDE 22 – (1) Bu program; toplam 21 kredi-saatten az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü kredi-saat kadar en az yedi adet ders ve seminer dersi ile tez çalışmasından oluşur. Derslerin bir kısmı, o ders konusu ile ilgili proje-ödev, makale incelemesi, sunum gibi aktiviteler şeklinde yürütülebilir. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi şeklinde de uygulanabilir.

             Başarı değerlendirmesi

             MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencinin; birinci ve ikinci yarıyılların her birinde açılmış derslerden en az iki ders alması zorunludur. En az iki ders almak şartı ile ikinci yarıyıl ve sonraki yarıyıllarda ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olan öğrenciler ile dört yarıyıl sonunda ders ve kredi yükünü ve/veya seminer dersini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu şart yabancı uyruklu öğrencilerde aranmaz.

             Süre

             MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilmeye ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

             (2) Dört yarıyıl sonunda ders ve kredi yükünü ve seminer dersini başarı ile tamamlayan, ancak tez çalışmasını dört yarıyılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenci, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre alabilir. Dört yarıyıl sonunda tezini ve ders kredisini tamamlayamayanların,  tez çalışması için ek süre almayanların ve EYK tarafından verilen ek süre sonunda tezini teslim etmeyenlerin enstitü ile ilişiği kesilir. 

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.  

             Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı 

             MADDE 26 – (1) Tez savunma jürisi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere doktor unvanlı en az üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman yer alabilir. Tez savunma jürisinin oluşması, sınavın yapılma şekli ve tezin kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Tezli yüksek lisans diploması

             MADDE 27 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Diplomanın şekil şartları Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç

             MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamalı olarak nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları örgün, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir.

             Ders ve kredi yükü

             MADDE 29 – (1) Bu program; toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Uygulamalı bilimlerde derslerin bir kısmı veya tamamı uygulamalar veya kurslar şeklinde verilebilir.

             (2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Dönem projesi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

             (3) Öğrenci, dönem projesi aldığı yarıyılda/yarıyıllarda derse kayıt olmak zorundadır. Bu dersi aldığı yarıyılda projesini hazırlayamayan veya yetersiz görülen öğrenci süresi varsa dersi tekrarlayabilir.

             (4) Öğrenci proje konusu ve/veya danışman değişikliği talebinde bulunabilir. Proje konusu ve/veya danışman değişikliği Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

             Başarı değerlendirmesi

             MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunludur. Keza, birinci yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması 2.00; ikinci ve sonraki yarıyıl sonlarında ağırlıklı genel not ortalaması 2.50 olmak zorundadır. Aksi halde enstitü ile ilişiği kesilir. Bu koşul uzaktan öğretim programı öğrencilerini kapsamaz.

             Süre

             MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı en az üç, en fazla altı yarıyılda tamamlanabilir. Altı yarıyıl sonunda programın öngördüğü kredili derslerini ve/veya dönem projesi dersini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Proje savunma sınavı ve projenin sonuçlanması 

             MADDE 32 – (1) Proje savunma sınavı ve projenin sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri üçüncü yarıyıldan önce proje savunma sınavına alınmaz.  

             b) Tezsiz yüksek lisans programında, proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanır. Proje savunma sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede yazılı projelerini kılavuzda belirtilen formatta ve adette hazırlayarak enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

             c) Tezsiz yüksek lisans proje savunma sınavı, EABD/EASD başkanlığının teklifi ile biri öğrencinin danışmanı olmak üzere EYK tarafından oluşturulacak üç kişilik jüri huzurunda yapılır. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri proje hakkında salt çoğunlukta kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             ç) Projesi kabul edilen öğrencinin, proje savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde proje çalışmasını, kılavuzda belirtilen esaslara göre hazırlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir.

             d) Projesi red edilen öğrenci süresi varsa proje dersini tekrarlar. Aksi halde enstitü ile ilişiği kesilir.

             e) Projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin; azami öğrenim süresini tamamlamış olması halinde en geç bir ay içinde, azami öğrenim süresini tamamlamamış olması durumunda ise izleyen yarıyılda/yarıyıllarda akademik takvimde belirtilen tarihte proje savunma sınavına tekrar girmesi gerekir. Altıncı yarıyıl sonunda proje savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 33 – (1) Alınan bütün derslerin başarı ile tamamlanmasından sonra, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere EYK tarafından oluşturulacak üç kişilik jüri huzurunda tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavı yapılır. Sonuç EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Aday, bu sınavda başarısız olduğu takdirde en erken bir ay içinde, en geç takip eden yarıyılda yeniden yeterlik sınavına alınır.

             (2) Yeterlik sınavı başarısız olarak değerlendirilen öğrenci, öğrenim süresini tamamlamamış olması kaydı ile izleyen yarıyılda/yarıyıllarda akademik takvimde belirtilen tarihte yeniden yetenek sınavına girer. Altıncı yarıyıl sonunda yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tezsiz yüksek lisans diploması

             MADDE 34 – (1) Öğrenci, yeterlik sınavında ve proje savunma sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla, proje ödevini enstitüye teslim eder. Proje ödevinin hazırlanış ve sunuş şekil ve formatı ve ayrıca teslim şekil süreleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (2) Diploma şekil şartları Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç 

             MADDE 35 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının amacı; Yükseköğretim Kurulunca  tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmektir.

             Ders ve kredi yükü

             MADDE 36 – (1) Ortaöğretim alan eğitimi tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, YÖK kararı ile belirlenen dersleri program süresinde almakla yükümlüdür. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda 18 kredilik derslerin 1/3’ünü EABD başkanlığının teklifi ve EYK’nın kararı ile belirlenen ortaöğretim kurumlarında uygulamalı olarak görürler.

             Başarı değerlendirmesi

             MADDE 37 – (1) Birinci yarıyıl sonunda ağırlıklı not ortalaması 2.00’dan; ikinci ve sonraki yarıyıllarda ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olan öğrenciler ile altı yarıyıl sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Süre

             MADDE 38 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı en az iki, en fazla altı yarıyılda tamamlanabilir. Altı yarıyıl sonunda derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tezsiz yüksek lisans diploması

             MADDE 39 – (1) En çok altı yarıyıl sonunda derslerini başarı ile tamamlayan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Diploma şekil şartları Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Amaç 

             MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.  Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

             a) Bilime yenilik getirme,

             b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

             c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

             niteliklerinden birini veya bir kaçını yerine getirmesi gerekir.

             (2) Doktora programı; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

             Ders ve kredi yükü 

             MADDE 41 – (1) Doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü kredi-saat kadar, en az yedi adet ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Öğrenci her yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Derslerin kredileri ile sınav şekli ve değerlendirmesi Senato tarafından belirlenir.

             (2) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.  

             Başarı değerlendirmesi

             MADDE 42 – (1) Doktora yapan öğrencinin, birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunludur. Birinci yarıyıl sonunda ağırlıklı not ortalaması 2.50'den; ikinci ve sonraki yarıyıllarda ağırlıklı genel not ortalaması 3.00'den az olan öğrenciler ile dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. 

             Süre

             MADDE 43 – (1) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Yeterlik sınavını takip eden en az üç başarılı tez izleme sınavı ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

             (2) Ders ve kredi yükünü başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Sekiz yarıyıl sonunda tezini teslim etmeyen veya ek süre almayan öğrenciler ile EYK tarafından verilen ek süre sonunda tezini teslim etmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 

             Yeterlik sınavı 

             MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konularda ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Kredili derslerini başarı ile tamamlayan ve yabancı dil şartını yerine getiren öğrenciler en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Beşinci yarıyıl sonunda yeterlik sınavına alınma şartlarını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden YÖK’ün öngördüğü yabancı dil şartını sağlamak gerekir. Anadili, başarılı olması gereken yabancı dil ile aynı olan adaylar bu yabancı dil sınavından muaf tutulabilir.

             (3) Öğrenci, yeterlik sınavına Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında girebilir. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci; kayıt yenileme dönemlerinde bunu yazılı olarak enstitüye bildirir. Ancak, öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci; iki veya üç yarıyılda ders kredisini tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavına girme şartlarını taşımıyor ise, azami ders alma süresi dâhilinde, ders kaydı yaptırarak uzmanlık alan dersine yazılmak zorundadır.

             (4) Yeterlik sınavları, ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından bu dalda görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıllığına seçilen beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, ikisi EABD/EASD veya Üniversite dışından, en az doktor unvanlı olmak kaydıyla beşer kişilik sınav jürileri teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

             (5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavların her birinden 4.00 üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden en az 75 alamayarak herhangi birinden başarısız olan öğrenci yeterlik sınavında başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde her iki sınava da tekrar girer. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (6) Yeterlik şartlarını yerine getirmek kaydıyla, beşinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek üzere başvuruda bulunmayan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır ve ilk sınav hakkını kullanmış olur. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınav döneminde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

             (7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tez izleme komitesi atanması 

             MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

             (2) Tez izleme komitesi, EABD/EASD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içerisinden, önerilen isimlerin sırasına bakılmadan EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Tez öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. Varsa ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD/EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile üye değişikliği yapılabilir.

             Tez önerisi savunma sınavı 

             MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş  gün önce komite üyelerine dağıtır. EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez öneri savunma sınavı red edilmiş sayılır. Öğrenci en geç üç ay içinde yeniden öneri sunmak zorundadır. Bu süre sonuna kadar da raporunu sunmayan ve savunmaya katılmayan veya önerisi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (3) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu EYK tarafından onaylanır.

             (4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda EYK kararı ile yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde EYK kararı ile tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

             (5) Tez izleme komitesi tarafından süresi içinde kabul edilen ve EYK tarafından onaylanan tez konusunun, çeşitli bilimsel nedenlerle değiştirilmesine ihtiyaç duyulması halinde, tez izleme komitesi tarafından rapor hazırlanır ve enstitüye sunulur. Tez konusu değişikliği; EABD/EASD başkanlığından görüş sorularak EYK’da değerlendirilerek kabul veya reddedilir. Böyle bir durumda, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez konusu değişikliği EYK’ca uygun görülen öğrenci, yeni tez konusunda en az üç başarılı tez izleme sınavı gerçekleştirmeden tezini teslim edemez.

             (6) Tez öneri savunma sınavı; yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirilir. İlan edilen gün ve saatte sınavın yapılmasına engel durumlar ortaya çıkmışsa durum EYK tarafından değerlendirilir.   

             Tez izleme sınavları

             MADDE 47 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

             (2) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

             (3) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Ayrıca, EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez izleme sınavları, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirilir. İlan edilen gün ve saatte sınavın yapılmasına engel durumlar ortaya çıkmışsa durum EYK tarafından değerlendirilir.   

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 48 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, yayını/yayınları ile birlikte enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora öğrencisi yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıldan önce tezini teslim edemez. Doktora tez savunma jürisi, doktora sınavı ve tezi ile birlikte enstitüye teslim edilecek yayın ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

             Doktora diploması

             MADDE 49 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde tezinden dört adet ciltlenmiş kâğıt ve üç adet elektronik kopya ile YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitü müdürlüğüne teslim eder. Tez teslim şartlarını yerine getiren öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.  Aksi halde enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Diploma şekil şartları Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

             Amaç ve kapsam

             MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

             (2) Sanatta yeterlik çalışması; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez ve sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur. Bu program lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak şartıyla en az ondört adet ders, tez ve sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur.

             (3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü EASD başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             Sanatta yeterlik çalışma süresi

             MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının süresiyle ilgili esaslar şunlardır;

             a) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Öğrenci; sanatta yeterlik çalışmasının gereklerini yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin ilgili enstitüden kaydı bu süreden önce silinebilir.

             b) Sanatta yeterlik çalışması için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Başarısız olan öğrencilerin, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre lisansüstü programından kaydı silinir.

             c) Kredili derslerini, seminer dersini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sanatsal çalışmasını; bu fıkranın (a) bendinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen yüksek lisans veya lisans derecesiyle kabul edilmiş olan bir öğrenciye; ilgili EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini veya sanatsal çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             ç) Lisansüstü programlar arası yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre yapılır.

             Danışman atanması

             MADDE 52 – (1) İlgili EASD başkanlığı, enstitü kurulunun ve EASD akademik kurulunun belirlediği kriterleri de göz önüne alarak, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez/sergi/proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili enstitüye birinci yarıyılın sonuna kadar önerir.

             (2) Tez/sergi/proje çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da atanabilir. Tez danışmanı, tez konusu ve ikinci tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

             (3) Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri ilgili EASD başkanı tarafından yürütülür.

             Tez/sergi/proje izleme komitesi

             MADDE 53 – (1) Tez/sergi/proje izleme komitesine ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci için ilgili EASD başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile üç ay içinde bir tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

             b) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             c) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez/sergi/proje önerisi savunması

             MADDE 54 – (1) Tez/sergi/proje önerisi savunmasına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje önerisini, bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde belirtilen izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez/sergi/proje önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılabilir ve izleyiciler de tez/sergi/proje önerisine katkıda bulunabilir.

             b) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul veya red edilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili EASD başkanlığınca, öneriyi izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             c) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez/sergi/proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren öğrenci altı ay içinde tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır. Önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

             ç) Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için tez/sergi/proje izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

             MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             b) Jüri, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez/sergi/proje izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın EASD’de görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             c) Tez/sergi/proje savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, ilgili EASD başkanlığı tarafından önceden duyurulur ve sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir. Geçerli bir mazeret nedeniyle ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez/sergi/proje savunma sınavı için durum bir tutanak ile tespit edilerek ilgili EASD başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. İlgili enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak bu tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tarih belirlenir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asil üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili enstitü müdürlüğünce davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işlemle ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

             ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             d) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, gösteri, resital-konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini/sergisini projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

             Sanatta yeterlik diploması

             MADDE 56 – (1) Tez/sergi/proje savunma sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla, bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinde belirtilen tez ve metnin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü EASD programının onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik 2009–2010 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.