25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/8/2000 tarihli ve 24138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) ve (h) bentleri eklenmiştir.

             “g) Faaliyet alanları ve konularında her türlü bilgisayar ve bilgi işlem hizmetleri sunmak.

             h) Her türlü kapasiteyi değerlendirerek her türlü basım ve yayın hizmetlerini yerine getirmek.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.