25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIŞINA

 İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: II, NO: 23)

             MADDE 1 – 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Banka Bonosu: Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, iskonto esasına göre ihraç ettikleri menkul kıymeti,”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 5 inci maddesinin (8) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(8) Tahsisli satılacak borçlanma araçları için, ihraç veya tedavül limitinin hesaplanmasında esas alınacak finansal tabloların özel amaçlı bağımsız denetimden geçirilmesi yeterlidir. Ancak halka açık olmayan ortaklıkların ödenmiş sermaye tutarını geçmeyecek ve tahsisli yapılacak ihraç başvurularında özel amaçlı bağımsız denetim şartı aranmaz.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 11 inci maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve diğer fıkralar teselsül ettirilmiştir.

             “(1) Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limiti ve katsayı, 3/9/2009 tarih ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3/8/2009 tarihli ve 2009/15344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan esaslar ve Kanun çerçevesinde tespit olunur. İhraç limitinin hesaplanmasında, aynı ortaklık veya ihraççı tarafından daha önce ihraç edilmiş ve halen tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarı indirim kalemi olarak dikkate alınır.

             (2) Mahalli idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüslerinin borçlanma aracı ihraç limitleri 3/8/2009 tarihli ve 2009/15344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan esaslar ve Kanun çerçevesinde belirlenir. Bu durumda, özel kanunlarda belirlenen limitler uygulanmaz. Ayrıca banka bonolarına ilişkin tedavül ve satış limitleri, bu Tebliğ’in 58 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde tespit olunur.”

             MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Bir yıllık dönem içinde yapılacak tahsisli satışlar hariç olmak üzere tahsisli satışlarda, satışa Kurul kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde başlanması ve satışın 7 gün içinde tamamlanması zorunludur.”

             MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Mahalli idareler ve bu idarelerle ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler mevzuatları uzun vadeli borçlanmaya imkan verdiği takdirde ödünç para bulmak için, Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca 3/8/2009 tarihli ve 2009/15344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan esaslar çerçevesinde, menkul kıymet niteliklerini taşımak üzere borçlanma araçları ihraç edebilirler.”

             MADDE 6 – Aynı Tebliğ’in 26 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) İhraçcılar, kayıt belgesinin verilmesinden önce, satışı yapılacak borçlanma araçlarının ihraç değeri üzerinden Kanun’da belirtilen oran nispetinde belirlenecek ücreti Kurul adına açılan hesaba yatırmakla yükümlüdürler. Bu Tebliğ’in 55 inci maddesi çerçevesinde yapılacak ihraçlarda Kurul kayıt ücreti satış sırasında stopaj olarak alınabilecektir.”

             MADDE 7 – Aynı Tebliğ’in 55 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Finansman bonolarının vadesi 360 günden fazla olamaz.”

             MADDE 8 – Aynı Tebliğ’in 57 nci maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Banka bonoları, bankaların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları menkul kıymettir.

             (4) Banka bonoları, ihraçcı banka tarafından belirlenen vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılır. Halka arz edilmek suretiyle satışa sunulan banka bonolarının satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranları yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı yerlerde satış süresi içerisinde banka tarafından duyurulur.”

             MADDE 9 – Aynı Tebliğ’in 58 inci maddesinin (1), (4) ve (5) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Tedavül limiti, ihraçcı bankanın satabileceği bonolardan herhangi bir anda tedavülde bulunabilecek azami nominal tutarı ifade eder.

             (4) Halka açık ortaklık niteliğindeki bankalar tarafından yapılan ihraçların tedavül limitinin hesabında, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, yedek akçeler de dikkate alınır.

             (5) Banka bonolarının tedavül limitinin hesaplanmasında 3/8/2009 tarihli ve 2009/15344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen esaslara uyulur.”

             MADDE 10 – Aynı Tebliğ’in 3 numaralı eki yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.