25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27417

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN

İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR DIŞ

TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2009/47)

             MADDE 1 – 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/5)”nin “Ek-6/A: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)” listesine aşağıdaki ürün eklenmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

12.09.99.99.90.12

Karpuz Tohumu (YGSKGTE) (ZKKT)

 

             MADDE 2 – Anılan Tebliğ’in “Ek-6/A: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)” listesinde yer alan 12.07  G.T.İ.P. numaralı “Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)” Madde İsmi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

12.07.00.00.00.00

Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) (YGSKGTE) (ZKKT)

 

             MADDE 3 – Anılan Tebliğ’in “Ek–6/B: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)” listesine aşağıdaki ürünler eklenmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

38.02.10.00.00.00

Aktif hale getirilmiş karbon (YGSKGTE)

38.02.90.00.90.12

Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç) (YGSKGTE)

38.02.90.00.90.13

Ağartma toprağı – asit aktivasyonlu killer (YGSKGTE)

 

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.