13 Kasım 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27405

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Türk VatandaşlarInIn Günlük YaşamlarInda Geleneksel

Olarak KullandIklarI FarklI Dil ve Lehçelerde

YapIlacak Radyo ve Televİzyon YayInlarI

HakkInda Yönetmelİk

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu dışındaki radyo ve televizyon kuruluşlarının, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Kanun: 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,

             b) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

             c) Yayın Planı: Kanun ve bu Yönetmelik uyarınca, yayıncının, yayınların gün, saat ve sürelerini belirtmek üzere hazırlayacağı yayın düzenini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin ve Esaslar

             İzin zorunluluğu

             MADDE 4 – (1) Radyo ve televizyon kuruluşlarının, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapabilmeleri, Üst Kurulun bu Yönetmelik hükümlerine göre vereceği izne tabidir. Üst Kurul izni olmadan bu dil ve lehçelerde yayın yapılamaz.

             Başvuru

             MADDE 5 – (1) Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapmak isteyen radyo ve televizyon kuruluşları; yayın yapmak istedikleri dil ve/veya lehçeleri, bu dil ve lehçelerde yayınlanacak program türlerini, bu programların, günlük yayın akışı içindeki yerleşimini ve aylık yayın planlarını belirleyen yönetim kurulu kararı ile birlikte Üst Kurula başvururlar.

             Değerlendirme ve izin

             MADDE 6 – (1) Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapmak isteyen yayın kuruluşlarının talepleri yayın alanı, teknik imkanlar ve talep edilen dil ve lehçede yayın yapan diğer kuruluşlar da göz önünde bulundurularak Üst Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde bu dil ve lehçelerde yayın yapma izni verilir.

             (2) Farklı dil ve lehçelerde yayın yapma izni olmayan yayın kuruluşlarının günlük, aylık ve yıllık yayın planları göz önüne alındığında süreklilik arz etmeyen münferit müzik eserlerinin yayınları ve sinema filmlerine yer verilmesi izne tabi değildir.

             Yayın esasları

             Madde 7 – (1) Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde Üst Kuruldan yayın yapma izni alan kuruluşlar yayınlarını, 3984 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklere, Üst Kurulun öngördüğü diğer yükümlülüklere uygun olarak yapmakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Müeyyideler

             Madde 8 – (1) Kanundaki esaslara, yayın ilkelerine ve Üst Kurulca öngörülen yükümlülüklere aykırı yayın yapan yayın kuruluşları 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.

             (2) Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde, Üst Kurulun izni olmadan yayın yapan yayın kuruluşlarına 3984 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükmü uyarınca izinsiz yayın müeyyidesi uygulanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             Madde 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 10 – (1) 25/1/2004 tarihli ve 25357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.