11 Kasım 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27403

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15537

             Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılması, bitkisel üretim faaliyetinde sertifikalı fidan/fide kullanımının desteklenmesi ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 30/10/2009 tarihli ve 461 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                                 A. BABACAN                               F. N. ÖZAK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                   Devlet Bakanı V.

 

          H. YAZICI                                 F. N.ÖZAK                               B. YILDIRIM                                  F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

           S. ERGİN                                  B. ATALAY                                B. ATALAY                                 M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

        M.M. EKER                                Ö. DİNÇER                                  N.ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                      V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı

 

2/11/2009 TARİHLİ VE 2009/15537 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

             Birim ödeme miktarları

             MADDE 1 – (1) 25/3/2009 tarihli ve 2009/14851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar, 11/5/2009 tarihli ve 2009/14991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesine Dair Karar ve 25/3/2009 tarihli ve 2009/14850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

 

 

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 2 – (1) 1 inci madde ile belirlenen 2009 yılına ait destekleme ödemelerinden ipekböceği ve hayvan gen kaynakları koruma destekleri için gerekli finansman 2009 yılı bütçesinden, diğerleri için 2010 yılı bütçesinden karşılanır.

             (2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye destekleme tutarının % 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenir.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.